Opština Bački Petrovac - Obec Báčsky Petrovec

 
Naslovna arrow Lokalna samouprava arrow Službeni list
Službeni list
Službeni list br.1a - 2015 Štampaj
Broj 1a, 
21. marta 2015

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

- Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Gložan, te 
Plan generalne regulacije naselja Gložan.

 
Službeni list br.2a - 2015 Štampaj
Broj 2a, 
27. april 2015

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
- GODIŠNJI  PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.

 
Službeni list br.2 - 2015 Štampaj
Broj 2, 
27. april 2015

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
22. - Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
23. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu, 
24. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada d.o.o. „Gloakvalis“ iz Gložana za 2015. godinu,
25. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2015. godinu,
26. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2015. godinu,
27. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2015. godinu,
28. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2015. godinu,
29. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2015. godinu,
30. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, 


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

31. - Rešenje o visini početnog iznosa za poslovni prostor i sportske objekte kojima raspolaže Opština Bački Petrovac,
32. - Rešenje o visini početnog iznosa zakupnine za korišćenje sportske hale i ostalog prostora u OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić, 
33. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac, koje tokom 2015. godine sprovode NVO,
34. - Program monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2015-2016 godinu.

Preuzmite ovde:
 
Službeni list br.1 - 2015 Štampaj
Broj 1, 
21. marta 2015

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
1. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
2. - Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Gložan,
3. - Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
4. - Odluka o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
5. - Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
6. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2015. godinu,
7. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac za 2015. godinu,
8. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu, 
9. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2015. godinu,
10. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2015. godinu,
12. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
13. - Rešenje o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, 


 II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

14. - Rešenje o dodeli akontacije udruženjima,
15. - Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja tokom 2015. godine.
16. - Rešenje o sufinansiranju programa koje tokom 2015. godine u okviru svojih programskih aktivnosti sprovode sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
17. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj 016-4/14a-2015,
18. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj 016-4/14b-2015,
19. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/31-2015,
20. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj 016-4/362015,


III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

21. - Rešenje o imenovanju radne grupe za obradu i ocenjivanje podnetih zahteva po raspisanom konkursu za dodelu budžetskih sredstava za 2015. godinu. 
 
Preuzmite ovde:
 
Službeni list br.9 - 2014 Štampaj
Broj 9, 
30. decembar 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
158. - Odluka obudžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
159. - Odluka o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,
160. - Odluka o obrazovanju Saveta za zdravljeOpštine BačkiPetrovac,
161. - Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac (prečišćeni tekst), 
162. - Rešenje odavanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, za 2015. godinu,
163. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“Bački Petrovac, za 2015. godinu,
164. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
165. - Rešenje o imenovanju novogčlana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

II OPŠTINSKO VEĆEO PŠTINE BAČKI PETROVAC

166. - Odluka o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu d.o.o. „Bapeks“, društvo saograničenom odgovornošću za proizvodnju, gradnju i promet Bački Petrovac,
167. - Odluka o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu OZZ „Zlatno zrno“, opšta zemljoradnička zadruga za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge Gložan, 
168. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/158-2014,
169. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/159-2014,
170. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/160-2014,
171. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj: 016-4/161-2014,
172. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/288-2014,
173. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 016-4/289-2014,
174. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, broj: 016-4/306-2014,
175. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/290-2014, 
176. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/291-2014, 
177. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/292-2014, 
178. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/293-2014, 
179. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/294-2014, 
180. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/295-2014,
181. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/296-2014, 
182. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/297-2014, 
183. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/298-2014, 
184. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/299-2014, 
185. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/300-2014, 
186. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/301-2014, 
187. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/302-2014, 
188. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/303-2014, 
189. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/304-2014, 
190. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/305-2014, 
191. - Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o raspodeli sredstava namenjenih oblasti kulture,
192. - Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa i aktivnosti humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za Opštinu Bački Petrovac, koje sprovode NVO,
193. - Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o sufinansiranju programa, koje tokom 2014. godine sprovode sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

194. - Rešenje o dodeli novčane nagrade za „Naj-fotografiju“,
195. - Rešenje o dodeli utešne novčane nagrade za učešće na konkursuza „Naj-fotografiju“. 

Preuzmite ovde:
 
Službeni list br.8 - 2014 Štampaj
Broj: 8 Bački Petrovac 
Godina: L 04. decembra 2014. god.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

130. - Odluka o Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac,
131. - Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
132. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine i ostalim javnim priznanjima Opštine Bački Petrovac,
133. - Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst), 
134. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o I izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, 
135. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac, 
136. - Rešenje o imenovanju direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac, 
137. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, 
138. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
139. - Rešenje o prestanku mandata člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
140. - Rešenje o izboru novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

141. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/183- 2014,
142. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/183a- 2014,
143. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/192- 2014,
144. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/243- 2014,
145. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/244- 2014,
146. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/245- 2014,
147. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/246- 2014,
148. - Rešenje o naknadi licima angažovanim na sprovođenju protivgradne odbrane,
149. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/260- 2014,
150. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/261- 2014,
151. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/262- 2014,
152. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/263- 2014,
153. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/264- 2014,
154. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/265- 2014,
155. - Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o raspodeli sredstava namenjenih sufinansiranju manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine,

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

156. - Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva.

Preuzmite ovde:
Službeni list br.8 - 2014   
 
Službeni list br.7b - 2014 Štampaj
Broj: 7b Bački Petrovac 
Godina: L, 28. novembar 2014. god.

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

129.a  - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
 
Preuzmite ovde:
  
 
Službeni list br.7a - 2014 Štampaj
Broj 7a, 
29. septembar 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
- Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Maglić, te 
Plan generalne regulacije naselja Maglić. 
 
Preuzmite ovde:
 
Službeni list br.7 - 2014 Štampaj
Broj 7, 
29. septembar 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
112. - Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
113. - Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Maglić,
114. - Odluka o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Bačkom Petrovcu,
115. - Odluka o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Gložanu,
116. - Odluka o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Kulpinu,
117. - Odluka o otpočinjanju radova na sanaciji deponije komunalnog otpada u Magliću, 
118. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
119. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
120. - Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa prebivalištem u Opštini Bački Petrovac,
121. - Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
122. - Odluka o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
123. - Rešenje o dodeli Nagrade opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
124. - Rešenje o dodeli posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu,
125. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
126. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, 
127. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu,
128. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2014/2015 godinu,


- KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

129. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu.
 
Preuzmite ovde:
 
Službeni list br.6a - 2014 Štampaj
Broj 6a, 
10. jul 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
- GODIŠNJI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu. 
 
Preuzmite ovde:
 
Službeni list br.6 - 2014 Štampaj

Broj 6,
10. jul 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

82. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
83. - Odluka o pristupanju izradi zastave Opštine Bački Petrovac,
84. - Rešenje odavanju saglasnosti na Plan rada Zdravstveneustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu,
85. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2014. godinu,
86. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskogpozorišta za 2014. godinu,
87. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajedniceBački Petrovac za 2014. godinu,
88. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložanza 2014. godinu,
89. - Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
90. - Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
91. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
92. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
93. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
94. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
95. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
96. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
97. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
98. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
99. -Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
100. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
101. - Kodeks oblačenja na sednicama Skupštine opštine BačkiPetrovac i Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆEOPŠTINE BAČKI PETROVAC

102. -Odluka o umanjenju nakanade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu d.o.o. „Blockx preduzeće za proizvodnju i eksport – import“ Bački Petrovac,
103. - Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,
104. - Rešenje o naknadilicima angažovanim na sprovođenju protivgradne odbrane,
105. - Rešenje o davanju saglasnosti na nove cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac,
106. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:016-4/132-2014,
107. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:016-4/132a-2014,
108. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:016-4/132b-2014,
109. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj:016-4/132c-2014,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

110. - Rešenje o obrazovanju Komisije za pružanje pomoći izbeglicama,

KOMISIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI IZBEGLICAMA

111. - Pravilnik o uslovima, merilimai postupku za izbor korisnika i dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica nabavkomgrađevinskog materijala.

Preuzmite ovde:

Službeni list br.6 - 2014 

 
Službeni list br.5 - 2014 Štampaj

Broj 5, 18. jun 2014

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

52. - Odluka o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
53. - Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Gložan,
54. - Rešenje o izboru dva nova člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
55. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za privredu,
56. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,
57. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za propise,
58. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za predstavke i pritužbe,
59. - Rešenje o razrešenju članova Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta,
60. - Rešenje o razrešenju članova komisije za primopredaju dužnosti,
61. - Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
62. - Rešenje o izboru članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno- komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine,
63. - Rešenje o izboru članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata,
64. - Rešenje o izboru članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine,
65. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose,
66. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
67. - Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
68. - Rešenje o razrešenju dva člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
69. - Rešenje o imenovanju dva nova člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
70. - Rešenje o imenovanju dva nova člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
71. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorište „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
72. - Rešenje o izboru novog člana Upravnog odbora Pozorište „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
73. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac za 2014. godinu,
74. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2014. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

75. - Odluka o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu d.o.o. „Nel“ Bački Petrovac,
76. - Rešenje o davanju saglasnosti na nove cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“, Gložan,
77. - Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 016-4/99- 2014,
78. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/100- 2014,
79. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 016-4/114- 2014,

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

80. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,

IV JAVNO PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE «PROGRES» BAČKI PETROVAC

81. - Pravilnik o radu i pijačnom redu pijace u Bačkom Petrovcu.  

Preuzmite ovde:

Službeni list br.5 - 2014

 
Još...
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 92 of 120
Virtuelni maticar
Komasacija u Bačkom Petrovcu
Katastar - pretraga 

Izbor jezika:

exchange4

Budžet opštine

Budzet-baner.png

LPA - Spisak poreskih akata čije uručenje nije bilo moguće

Opstina Backi Petrovac