Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Službeni list Opštine Bački Petrovac

Broj 5a
12. juna 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

53. -  Odluka o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine  Bački Petrovac za 2016. godinu.

 


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 5a - 2017


 

Broj 5 
12. juna 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

54. - Rešenje o razrešenju člana Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
55. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
56. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
57. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
58. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
59. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

60. - Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
61. - Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

III SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

62. - Ispravka Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ – u likvidaciji.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 5 - 2017


 

Broj 4 
27. aprila 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

32. - Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad,
33. - Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ - u likvidaciji,
34. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
35. - Odluka o izmenama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine Opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine Opštine (stalnih i povremenih), Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac,
36. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu,
37. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu,
38. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2017. godinu,
39. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu,
40. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu,
41. - Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
42. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
43. - Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
44. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
45. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
46. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,
47. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
48. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

49. - Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za ocenu programa udruženja građana,
50. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,
51. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

III. OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

52. - Poslovnik o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 4 - 2017

Broj 3 
15. marta 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

17. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,
18. - Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
19. - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima,
20. - Odluka o određivanju prostora na kojima nije dozvolјeno javno okuplјanje na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
21. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju javnih površina opštine,
22. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,
23. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,
24. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2017. godinu,
25. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
26. - Rešenje o imenovanju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
27. - Rešenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan,

II PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. - Odluka o ponovnom raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan, na mandatni period 2017 – 2021. godine

III OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

29. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/63-2017,
30. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/64-2017,

IV NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

31. - Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

 

Broj 2 
23. februara 2017.

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
10. - Rešenje o imenovanju članova Saveta za zapošlјavanje Opštine Bački Petrovac,
11. - Rešenje o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
12. - Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Žalbene komisije,
13. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/36-2017,
14. - Pravilnik o načinu vođenja evidencije komisija i drugih radnih tela organa Opštine Bački Petrovac,
15. - Program monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017-2018 godinu,
16. - Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017-2018 godinu.

 


Preuzmite ovde:

 

Broj 1 
31. januara 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – U LIKVIDACIJI ,
2. - Odluka o izmeni Odluke o javnog kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naselјima Opštine Bački Petrovac,
3. - Odluka o izmenama odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaja,
4. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
5. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
6. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
7. - Rešenje o izmeni Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije u Opštini Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

8. - Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,
9. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.


Preuzmite ovde:

 

Broj 20a 
29. decembra 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

250. -  Odluka o budžetu Opštine  Bački Petrovac za 2017. godinu. 

 


Preuzmite ovde:

 

Broj 20 
29. decembra 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

232. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
233. - Rešenje o utvrđivanju prestanka odborničkog mandata odbornice u Skupštini opštine Bački Petrovac,
234. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
235. - Rešenje o razrešenju članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
236. - Rešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
237. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2017. godinu,
238. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2017. godinu,
239. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2016. godinu
240. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Biblioteke “Štefan Homola” sa p.o. Bački Petrovac,
241. - Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
242. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
243. - Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
244. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
245. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
246. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

247. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/430-2016,
248. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/431-2016,
249. - Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu.

 


Preuzmite ovde:

 

Broj 19 
30. novembra 2016.

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

227. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza za imovinu za 2017. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
228. - Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
229. - Rešenje o određivanje naknade za poslove stručnog utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
230. - Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
231. - Rešenje o obrazovanju Tima za sprovođenje regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica.


Preuzmite ovde:

 

Broj 18a 
18. novembra 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

226. - Odluka o drugom rebalansu budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.

 


Preuzmite ovde:

 

Broj 18 
18. novembra 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

195. - Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
196 .- Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu,
197. - Odluka o dodelјivanju isklјučivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač Opština Bački Petrovac, za obavlјanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje,
198. - Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,
199. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
200. - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređenju javnih površina opštine,
201. - Odluka o izmeni Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac,
202. - Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
203. - Odluka o izmeni Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda,
204. - Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemlјišta,
205. - Odluka o izmeni Odluke o rušenju objekata,
206. - Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naselјenim mestima Opštine Bački Petrovac,
207. - Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
208. - Odluka o izmeni Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
209. - Odluka o izmeni Odluke o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
210. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
211. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
212. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
213. - Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
214. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
215. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
216. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
217. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
218. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
219. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
220. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
221. - Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
222. - Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
223. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
224. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

225. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/371- 2016.

 


Preuzmite ovde:

 

Broj 17 
28. oktobar 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

177. - Odluka o drugim izmenama Odluke o osnivanju Biblioteke „Štefan Homola“,
178. - Odluka o utvrđivanju smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
179. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
180. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
181. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac,
182. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
183. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
184. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
185. - Rešenje o razrešenju direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
186. - Rešenje o imenovanju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
187. - Rešenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan,
188. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
189. - Rešenje o obrazovanju stručna Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta u Opštini Bački Petrovac,
190. - Rešenje o razrešenju člana Saveta za mlade,
191. - Rešenje o izboru novog člana Saveta za mlade,
192. - Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
193. - Zaklјučak u vezi ispravke grešaka u Rešenjima o prestanku funkcije direktora odnosno imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac,

II PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

194. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan na mandatni period 2017 – 2021. godine.

 


Preuzmite ovde: