Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 1, 10. februar 2009. god.

S  A  D  R  Ž A  J

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
2. - Odluka o osnivanju Saveta za ravnopravnost polova,
3. - Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac,
4. - Rešenje o  izboru članova Saveta za ravnopravnost polova,
5. - Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
6. - Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

II   PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI  PETROVAC

7. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac,
8. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,
9. - Rešenje o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,
10. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,
11. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,
12. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,

III  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
13. - Poslovnik o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.