Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Na osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u dalјem tekstu: ZJN) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015) , Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti  broj 016-1/324-2017 od 04. decembra 2017. godine, i Rešenja o imenovanju komisije za javnu nabavku broj 016-1/325-2017 od 04. decembra 2017. godine pripremlјena je:

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

 

 

konkursna dokumentacija

poziv za podnošenje prijava

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke