Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiOpštinska uprava Bački Petrovac, Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.64/15), objavljuje:

 

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA

za uređenje i izgradnju kompleksa objekata za sklapanje, prodaju i skladištenje nameštaja u Bačkom Petrovcu, u bloku 34 radne zone Bački Petrovac, na katastarskoj parceli broj 6798/6 KO Bački Petrovac

INVESTITOR: d.o.o.“CHIGO CONTRACT“ sa sedištem u Novom Sadu, Ulica pionirska br.6/1/3.

OBRAĐIVAČ: d.o.o.“Tim inženjering sistem“ sa sedištem u Novom Sadu, Braće Ribnikar br.29.

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 22.11.2017. godine do 28.11.2017. godine u kancelariji broj 9 Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Bački Petrovac (zgrada Opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br.6, Bački Petrovac), u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odeljenju.

Odeljenje za privredu, urbanizam,

komunalno stambene i inspekcijske poslove

Opštinska uprava Bački Petrovac


Preuzmite ovde:

URBANISTIČKI PROJEKAT CHIGO CONTRACT

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih