Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE

P r e d s e d n i k
Broj: 016-4/232-2019-1
Dana: 04.12.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

  • ZAINTERESOVANIM GRAĐANIMA
  • PREDSTAVNICIMA UDRUŽENјA GRAĐANA
  • KORISNICIMA BUDžETA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
  • PREDSTAVNICIMA SREDSTAVA JAVNOG OBAVEŠTAVANјA

            Na osnovu Javnog poziva Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu br. 016-4/232-2019 od 26.11.2019. godine, 

u p u ć u j e m

P O Z I V

NA OTVORENI SASTANAK

U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE

O BUDžETU OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2020. GODINU

 

            Dana 9. decembra 2019. godine (ponedelјak), u zgradi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, Kolarova 6, u velikoj sali (I sprat), sa početkom u 19,00 časova, održaće se otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine Bački Petrovac sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja, na kojem će se obrazložiti nacrt Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu a prisutni će moći usmeno da iznesu svoje predloge i primedbe povodom istog.

            Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

      Srđan Simić

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2