Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na osnovu člana 20. i 22. Statuta  “Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac”  Bački Petrovac, Upravni odbor Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac na 6. redovnoj sednici održanoj dana 10.08.2017.g. doneo je

                                                  ODLUKU o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac

I Za direktora Centra za socijalni rad, na mandatni period od 4 godine, može se imenovati lice, koje osim opštih  zakonskih uslova za rad u ustanovi, ispunjava i sledeće posebne uslove:

  1. Da ima visoko obrazovanje struke:

    - pravnik; ekonomista; psiholog; pedagog; andragog; sociolog; socijalni radnik.

 

  1. Da je državlјanin Republike Srbije, da je punoletno i poslovno sposobno lice, da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, da ima organizacione sposobnosti, da nije osuđivan kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II Kandidat za direktora ustanove uz konkursnu dokumentaciju podnosi:

   - kopiju ili očitanu ličnu kartu;

   - izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državlјanstvu, ne starije od 6 meseci od dana objavlјivanja konkursa;

   - diplomu o stručnoj spremi (i rešenje o priznavanju strane diplome po potrebi);

   - isprave kojima se dokazuje stečeno radno iskustvo u struci kao i u organizovanju rada i vođenju poslova;

   - CV - radnu biografiju;                                                                     

   - program rada za mandatni period;

   Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj kopiji.

III Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana, od dana objavlјivanja konkursa u listu Nacionalne Službe za Zapošlјavanje „Poslovi“ i na Veb prezentaciji Opštine Bački Petrovac, Upravnom odboru Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac na adresu: 21470, Bački Petrovac ul. Narodne Revolucije br. 7.

 Neblagovremene, nerazumlјive i prijave bez priloženih dokaza koji se traže u ovom konkursu, biće odbačene zaklјučkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.              

 Za sve dodatne informacije može se obratiti Labat Rastislavu dipl. pravniku Centra na tel.br. 021-780-057 od 08 do 14,00 sata.

 

                                                                          PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                 Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac

                                                                                           Zdenka Toman

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih