Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Načelnik Opštinske uprave:
dipl.prav. Milina Labat

Odelenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove
Rukovodilac: dipl.prav. Dušan Govorčin

Odelenje za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove
Rukovodilac: dipl.ing. Ondrej Bovđiš

Odelenje za budžet, finansije i poresku administraciju
Rukovodilac: dipl.ecc. Boško Bogunović

Opštinsko pravobranilaštvo
Pravobranilac: dipl.prav. Vladislav Tarnoci

Opštinska uprava:

1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i predsednik opštine;
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine i predsednika opštine;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga opštine,
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
6) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine i predsednik opštine.

Opštinskom upravom rukovodi načelnik.
Funkciju načelnika obavlja dipl.prav. Milina Labat

U Opštinskoj upravi je zaposleno 42 radnika.

Osnovne organizacione jedinice Opštinske uprave su:
1. Odeljenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove,
2. Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove,
3. Odeljenje za budžet,finansije i poresku administraciju
4. Služba za skupštinske poslove i propise, i
5. Služba predsednika opštine i Opštinskog veća

Odeljenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na:
a)  oblast opšte uprave
- primenu zakona i drugih propisa u opštem upravnom postupku u opštinskoj upravi izvršavanje upravnih akata preduzeća, ustanova i drugih organizacija koje nisu ovlašćene da ih izvrše;
- vođenje registra stanovništva, opšteg biračkog spiska i zakonom određenih poslova u vezi tehničkih uslova za sprovođenje izbora;
- poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive, overe potpisa, rukopisa i prepisa;
- vođenje matičnih knjiga, knjige državljana i upisivog JMBG, promena ličnog imena i ostala građanska stanja;
- vođenje evidencije verskih zajednica i drugih evidencija koje ne vode druge organizacione jedinice Opštinske uprave;
- rešavanje u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari, a ne može da se utvrdi po prirodi stvari;
- neposredno izvršavanje propisa opštinskih organa i republičkih zakona i drugih propisa čije izvršavanje je povereno opštini u oblastima koje nisu u delokrugu drugih organizacionih jedinica;
- praćenje rada i pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama

b)  društvene službe
- neposredno sprovođenje propisa opštine, kao i republičkih zakona i drugih propisa čije je izvršavanje povereno opštini u oblastima: obrazovanja, kulture, zdravstvene, socijalne i invalidsko – boračke zaštite, društvene brige o deci, fizičke kulture, javnog obaveštavanja i informisanja, poslova zaštite spomenika kulture i u drugim oblastima društvenih delatnosti određenim zakonom odnosno odlukom Skupštine opštine;
- vrši poslove u vezi sa zbrinjavanjem izbeglica, obavlja inspekcijski nadzor u oblasti prosvete nad izvršenjem propisa iz nadležnosti opštine, odnosno poslova poverenih opštini od strane republičkih i pokrajinskih organa.

c) opšte zajedničke poslove
- daktilografski poslovi, poslovi umnožavanja materijala za Skupštinu opštine, predsednika opštine i Opštinskog veća, poslove održavanja i obezbeđivanja zgrade Skupštine opštine i drugih objekata opštine, poslovi čišćenja i zagrevanja poslovnih prostorija, domarski poslovi, poslovi korišćenja zajedničke imovine, poslovi protivpožarne zaštite i druge pomoći i tehnički poslovi za organe opštine i Opštinsku upravu.
Odeljenje priprema nacrte propisa i analitičko – stručne materijale iz navedenih oblasti za predsednika opštine, Skupštinu opštine i Opštinsko veće.
Odeljenje vrši i druge poslove u okviru svog delokruga određene zakonom odnosno propisom opštine.

Za izvršenje poverenih poslova iz izvorne nadležnosti opštine kao organizacioni oblik Opštinske uprave u sastavu Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove obrazuju se mesne kancelarije za sledeća naseljena područja: 
1) u Gložanu za naseljeno mesto Gložan;
2) u Kulpinu za naseljeno mesto Kulpin;
3) u Magliću za naseljeno mesto Maglić. 

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na:
- lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.);
- overu rukopisa, prepisa i potpisa, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno zakonom;
- vršenje poslova prijemne kancelarije za opštinske organe uprave;
- vršenje administrativno – tehničkih i drugih poslova kao poverenih od strane opštine;
- vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima.

U mesnim kancelarijama se mogu obavljati određeni poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu akta načelnika Opštinske uprave, odnosno lica koje on ovlasti.
Nadzor nad izvršenjem ovih poslova u mesnim kancelarijama vrši načelnik i organ čije poslove ona obavlja, ili koji joj je poverio poslove.

Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na:

- neposredno sprovođenje propisa opštine, kao i republičkih zakona i drugih propisa čije je izvršavanje povereno opštini u oblastima: komunalnih i stambenih delatnosti, urbanizma, prostornog planiranja, građevinskog zemljišta i poslovnog prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od opšteg značaja, vanlinijski prevoz putnika, taksi prevoz kao i iz oblasti cena stambeno – komunalnih usluga, zanatstva, ugostiteljstva i turizma, zaštite i unapređivanja životne sredine, zaštite u slučaju elementarnih i drugih nepogoda i u drugim privrednim oblastima od neposrednog interesa za građane utvrđene zakonom ili odlukom Skupštine opštine;
- programe razvoja delatnosti za koje je nadležna Opština i urbanističko planiranje;
- organizuje prikupljanje, obradu i analizu statističkih podataka koji se odnose na planiranje i programiranje i realizaciju planova i programa;
- vrši inspekcijski nadzor u oblasti izgradnje objekata, komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine u opštini i prevoza u drumskom saobraćaju;
- određene poslove iz oblasti poljoprivrede, zadrugarstva, ribarstva, šumarstva, vodoprivrede.
- ostvaruje saradnju sa donatorskim, razvojnim i drugim nevladinim organizacijama;
- obavlja poslove koji se odnose na unapređenje rada i modernizaciju poslova Opštinske uprave, poslove informatike i AOP za potrebe Opštinske uprave, organa opštine i javnih preduzeća i javnih službi opštine;
- priprema nacrte odluka i drugih propisa, te analitičke, informativne i druge materijale iz svog delokruga za predsednika opštine, Opštinsko veće i Skupštinu opštine;
- vrši i druge stručne administrativne i druge poslove koje mu povere organi opštine i načelnik Opštinske uprave;

 Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju vrši poslove Opštinske uprave i to:
- priprema i realizuje budžet i završni račun budžeta, konsolidovanog računa trezora;
- vrši upravljanje preuzetim obavezama u okviru konsolidovanog računa trezora;
- prati ostvarivanje javnih prihoda budžeta;
- organizuje finansijske i računovodstvene poslove budžeta;
- obavlja imovinsko – pravne poslove koji se odnose na zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti opštine, upavljanje, korišćenje i raspolaganje nepokretnostima opštine, promet zemljišta i zgrada, prodaja stanova i drugo;
- vrši uvid nad korišćenjem budžetskih sredstava, samodoprinosa, vrši finansijsko materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta, fondova i računa posebnih namena i druge poslove iz oblasti finansijsko – materijalnog poslovanja za potrebe Opštinske uprave, pruža finansijske usluge drugim organima i organizacijama;
- vrši poslove ekonomata za organe opštine i poslove realizacije javnih nabavki u skladu sa zakonom;
- pripema nacrte odluka i drugih propisa kao i analitičko – informativne materijale iz ovih oblasti;
- vrši i druge poslove u okviru svog delokruga određene zakonom odnosno propisom opštine.

Služba za skupštinske poslove i propise obavlja poslove koji se odnose na:
- stručne i organizacione poslove za potrebe Skupštine opštine, predsednika opštine i Opštinskog veća, koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama;
- obavlja administrativno – tehničke i stručne poslove za sednice Skupštine i njenih organa i obezbeđuje druge uslove rada za potrebe Skupštine, predsednika i Opštinske uprave;
- obavlja stručne i druge poslove za potrebe radnih tela Skupštine, Saveta opštine i potrebe odbornika i odborničkih grupa;
- vrši konačnu redakciju donetih odluka i drugih propisa sa sednica Skupštine i njenih organa, čuvanje izvornih dokumenata o radu Skupštine, predsednika i Opštinskog veća i vođenje evidencija o održanim sednicama, predstavke i pritužbe građana, izbor i imenovanja, odnosno odlikovanja;
- vođenje evidencije o održanim sednicama Skupštine opštine i donetim odlukama (INDOK služba);
- izdaje «Službeni list opštine Bački Petrovac» (redakcija, umožavanje i prevođenje);
- priprema nacrte odnosno predloge Programa rada Skupštine opštine i Saveta opštine i prati njihovo izvršavanje, priprema nacrte odluka i drugih akata i izrađuje analitičko – stručne materijale iz oblasti organizacije i rada organa lokalne samouprave, te vrši pružanje stručne pomoći Opštinskoj upravi u pripremi nacrta propisa i drugih opštih akata;
- davanje pravnih mišljenja Skupštini i predsedniku opštine o zakonitosti pravnih i drugih opštih akata koje priprema Opštinska uprava;
- poslove prevođenja i lektorovanja materijala i simultano prevođenje govora na slovački jezik;
- poslove u vezi sa sprovođenjem referenduma i pokrenutom narodnom inicijativom iz nadležnosti opštine;
- vođenje personalne evidencije i evidencije iz oblasti radnog odnosa izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u Opštinskoj upravi.

Služba predsednika opštine i Opštinskog veća je stručna služba koja:
- pomaže u radu predsednika opštine;
- organizuje protokol, prijem građana, gostiju i drugih lica kod predsednika opštine;
- stara se o javnosti u radu, informisanju građana, uslove za rad akreditovanih novinara, ostvaruje saradnju sa sredstvima javnog informisanja;
- ostvaruje saradnju sa opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu, sa stranim diplomatsko – konzularnim predstavništvima u zemlji, kao i sa drugim nivoima vlasti, republičkih, pokrajinskih i drugih organa
- vrši poslove prevoza i održavanja vozila za potrebe predsednika opštine, Skupštinu opštine i Opštinsku upravu;
- obavlja druge poslove po nalogu predsednika opštine.
U okviru kabineta mogu se angažovati glavni stručnjaci u skladu sa ukazanim potrebama kao što su glavni arhitekta, kao i drugi glavni stručnjaci iz pojedinih oblasti, u skladu sa Zakonom i Statutom. Glavni stručnjaci mogu se angažovati trajno ili privremeno po osnovu ugovora koji potpisuje predsednik opštine.

Radom organizacionih jedinica rukovode postavljena lica:
Odeljenjem za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove – rukovodilac Dušan Govorčin, dipl. prav.,
Odeljenjem za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove – rukovodilac Ondrej Bovđiš, dipl.ing. 
Odeljenjem za budžet, finansije i poresku administraciju – rukovodilac Boško Bogunović, dipl.ecc.
Službom za skupštinske poslove i propise – sekretar Skupštine opštine Svetoslav Majera, dipl. prav.,
Službom predsednika opštine i Opštinskog veća – Rastislav Labat, dipl. prav.

OU Dijagram