Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Службени лист Општине Бачки Петровац

Broj 10a
24 decembraa 2019
 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

134. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 10a - 2019


 

Broj 10
24 decembraa 2019

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

114. - Odluka o donošenju Plana razvoja Opštine Bački Petrovac 2020 - 2027,

115. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

116. - Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru,

117. - Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,

118. - Odluka o osnivanju d.o.o. „Regionalni inovativni centar Bački Petrovac“ Bački Petrovac“,

119. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2020. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2020-2022. godine Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,

120. - Rešenje o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja za 2020, 2021. i 2022. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

121. - Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

122. - Rešenje o razrešenju člana Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu,

123. - Rešenje o imenovanju člana Opštinskog saveta roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu,

124. - Rešenje o prestanku funkcije članova, odnosno zamenika članova Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

125. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/249-2019,

126. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-1/250- 2019,

127. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-1/251- 2019,

128. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/277- 2019,

129. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/278- 2019,

130. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/279- 2019,

131. - Program o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda
za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

132. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

 

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

133. - Pravilnik o radu.

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 10 - 2019


 

Broj 9
29. novembra 2019

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

113. - Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 9a - 2019


 

Broj 9
29. novembra 2019

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

99. - Odluka o određivanju zona i najopremlјenije zone na teritoriji opštine Bački Petrovac,

100. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u opštini Bački Petrovac,

101. - Odluka o izmeni Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade,

102. - Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

103. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove,

104. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za planove,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

105. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

106. - Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

107. - Rešenje o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Bački Petrovac u zonama,

108. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,

109. - Rešenje o razrešenju člana Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

110. - Rešenje o imenovanju člana Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac,

111. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/223- 2019,

112. - Program o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda
za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 9 - 2019


 

Broj 8a
18. oktobra 2019

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

98. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde


Službeni list br. 8a - 2019


 

Broj 8
18. oktobra 2019

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

86. - Odluka o stavlјanju van snage Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji opštine Bački Petrovac,

87. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

88. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

89. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

90. - Rešenje o prestanku mandata članova Opštinskog saveta roditelјa opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2018/2019. godinu,

91. - Rešenje o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelјa opštine Bački Petrovac za školsku, odnosno radnu 2019/2020. godinu,

92. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

93. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

94. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

95. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

 

96. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

97. - Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji opštine Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 8 - 2019


 

Broj 7a
03. septembra 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

85. - Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i

 

GODIŠNJI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 7a - 2019


 

Broj 7
03. septembra 2019
S A D R Ž A J

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

80. - Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

81. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

82. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

83. - Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac,

84. - Rešenje o postavlјanju novog sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 7 - 2019


 

Broj 6
19. jula 2019
S A D R Ž A J

I     OPŠTINSKO  VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

64. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/128-2019,

65. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/129-2019,

66. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/130-2019,

67. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/132-2019,

68. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/133-2019,

69. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/151-2019,

70. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/152-2019,

71. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/153-2019,

72. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/154-2019,

73. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/155-2019,

74. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/156-2019,

75. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/157-2019,

76. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/158-2019,

77. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/159-2019,

78. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/149-2019,

79. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/150-2019.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 6 - 2019


 

Broj 5a
21. juna 2019
S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

63. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu

 

Preuzmite ovde:


 Službeni list br. 5a - 2019


 

Broj 5
21. juna 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

53. - Poslovnik Skupštine opštine Bački Petrovac,

54. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

55. - Odluka o mreži javnih osnovnih škola,

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

56. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu,

57. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

58. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/103-2019,

59. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/104-2019,

60. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/105-2019,

61. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/106-2019,

62. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/107-2019.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 5 - 2019


 

Broj 4
22. maja 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

42. - Odluka o mirnom rešavanju sporova za naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu sa trogodišnjim Programom poslovanja za period 2019-2021,

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2019. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2019. godinu,

46. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2019. godinu,

47. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2019. godinu,

48. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2019. godinu,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

49. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/96-2019,

50. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/97-2019,

51. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/99-2019,

52. - Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim
elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 4 - 2019