Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Службени лист Општине Бачки Петровац

Broj 8
02. oktobra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

119. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac na mandatni period 2017 – 2021. godine,
120. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Maglić na mandatni period 2017 – 2021. godine.


 

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 8 - 2017


 

Broj 7a
26. septembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

  1. - Odluka o  prvom   rebalansu   budžetu  Opštine   Bački PPetrovac za 2017. godinu.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 7a - 2017


 

Broj 7
26. septembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

95. - Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,
96. - Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
97. - Odluka o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u opštini Bački Petrovac,
98. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
99. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,
100. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,
101. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu,
102. - Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
103. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
104. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,
105. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
106. - Rešenje o imenovanju nove članice Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
107. - Rešenje o razrešenju članova Izborne komisije Mesne zajednice Bački Petrovac,
108. - Rešenje o imenovanju Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,
109. - Rešenje o razrešenju članova Izborne komisije Mesne zajednice Maglić,
110. - Rešenje o imenovanju Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Maglić,
111. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za priznanja,
112. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za priznanja,
113. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
114. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

  1. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/244-2017,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

  1. - Rešenje o imenovanju radne grupe za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana za Opštinu Bački Petrovac,

IV SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

  1. - Ispravka Javnog poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 7 - 2017


 

Broj 6a
24. jula 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

94. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu  i GODIŠNјI  PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja  polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2017.  godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 6a - 2017


 

Broj 6
24. jula 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

63. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
64. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
65. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,
66. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Muzeja vojvođanskih Slovaka,
67. - Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa prebivalištem u opštini Bački Petrovac,
68. - Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac sa tekstom javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac ,
69. - Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić sa tekstom javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
70. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,
71. - Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
72. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
73. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
74. - Rešenje o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
75. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
76. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
77. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
78. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
79. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
80. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
81. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka,
82. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2017. godinu,
83. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2017. godinu,

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

84. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,
85. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/185-2017,
87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/186-2017,
88. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
89. - Rešenje o određivanju taksi stajališta za taksi prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,
90. - Rešenje o utvrđivanju cena taksi prevoza putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,
91. - Program optimalnog organizovanja taksi prevoza putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac za period 2017 – 2021. godine,

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

92. - Poslovni o radu Žalbene komisije,

III MESNA ZAJEDNICA GLOŽAN

93. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Gložan.

 

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 6 - 2017

Broj 5a
12. juna 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

53. -  Odluka o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine  Bački Petrovac za 2016. godinu.

 


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 5a - 2017


 

Broj 5 
12. juna 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

54. - Rešenje o razrešenju člana Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
55. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
56. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
57. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
58. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
59. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

60. - Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
61. - Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

III SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

62. - Ispravka Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ – u likvidaciji.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 5 - 2017


 

Broj 4 
27. aprila 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

32. - Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad,
33. - Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ - u likvidaciji,
34. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
35. - Odluka o izmenama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine Opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine Opštine (stalnih i povremenih), Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac,
36. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu,
37. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu,
38. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2017. godinu,
39. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu,
40. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2017. godinu,
41. - Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
42. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
43. - Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
44. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
45. - Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
46. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,
47. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
48. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

49. - Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za ocenu programa udruženja građana,
50. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,
51. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

III. OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

52. - Poslovnik o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 4 - 2017

Број 3 
15. марта 2017.

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
17. - Програм рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2017. годину,
18. - Одлука о такси превозу путника на територији Општине Бачки Петровац,
19. - Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима,
20. - Одлука о одређивању простора на којима није дозвољено јавно окупљање на територији Општине Бачки Петровац,
21. - Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу јавних површина општине,
22. - Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2017. годину,
23. - Решење о давању сагласности на Годишњи план Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2017. годину,
24. - Решење о давању сагласности на План и програм рада Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2017. годину,
25. - Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
26. - Решење о именовању директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
27. - Решење о именовању чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Гложан,

II ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
28. - Одлука о поновном расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Гложан, на мандатни период 2017 – 2021. године

III ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
29. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/63-2017,
30. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/64-2017,

IV НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
31. - Правилник о безбедности информационо-комуникационог система Општинске управе Општине Бачки Петровац.


Преузмите овде

 

Број 2 
23. фебруара 2017.

САДРЖАЈ

I ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

10. - Решење о именовању чланова Савета за запошЉавање Општине Бачки Петровац,
11. - Решење о разрешењу члана и именовању новог члана Савета за миграције Општине Бачки Петровац,
12. - Решење о образовању и именовању чланова Жалбене комисије,
13. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/36-2017,
14. - Правилник о начину вођења евиденције комисија и других радних тела органа Општине Бачки Петровац,
15. - Програм мониторинга буке на територији Општине Бачки Петровац за 2017-2018 годину,
16. - Програм праћења квалитета површинских вода на територији Општине Бачки Петровац за 2017-2018 годину.

 


Преузмите овде:

 

Broj 1 
31. januara 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – U LIKVIDACIJI ,
2. - Odluka o izmeni Odluke o javnog kanalizaciji, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u naselјima Opštine Bački Petrovac,
3. - Odluka o izmenama odluka kojima su propisane novčane kazne za prekršaja,
4. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
5. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
6. - Rešenje o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac,
7. - Rešenje o izmeni Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije u Opštini Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

8. - Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,
9. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.


Preuzmite ovde:

 

Broj 20a 
29. decembra 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

250. -  Odluka o budžetu Opštine  Bački Petrovac za 2017. godinu. 

 


Preuzmite ovde: