Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Службени лист Општине Бачки Петровац

Broj 4
22. maja 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

42. - Odluka o mirnom rešavanju sporova za naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu sa trogodišnjim Programom poslovanja za period 2019-2021,

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2019. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2019. godinu,

46. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2019. godinu,

47. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2019. godinu,

48. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2019. godinu,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

49. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/96-2019,

50. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/97-2019,

51. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/99-2019,

52. - Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim
elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 4 - 2019


 

Broj 3
29. marta 2019
S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

21. - Statut Opštine Bački Petrovac,

22. - Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

23. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-12/2019-02,

24. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-13/2019-02,

25. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-14/2019-02,

26. - Odluka o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Bački Petrovac,

27. - Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

28. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

29.- Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

30. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog
Vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2019. godinu,

31. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac za 2019. godinu,

32. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

34. - Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

35. - Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

36. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac

38. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za budžet i finansije,

39. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

40. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/57-2019,

 

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

41. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 3 - 2019


Broj 2a
06. marta 2019

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. - Odluka o donošenju Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad - Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac te Plan detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad - Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 2a - 2018


Broj: 2
06. marta 2019. godine

S  A  D  R  Ž A  J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

3. - Program rada Skupštine opštine Bački petrovac za 2019. godinu,

4. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

5. - Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac,

6. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2019. godinu,

7. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

8. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

9. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/281-2018,

10. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/282-2018,

11. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/283-2018,

12. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/284-2018,

13. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/286-2018,

14. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/287-2018,

15. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/43-2019,

16. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/44-2019,

17. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/45-2019,

18. - Program monitoringa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu,

19. - Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 2 2019


 

Broj: 1 
16. januara 2019. godine

S  A  D  R  Ž A  J
  

I    NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Opštine Bački Petrovac,

 

 

II INTERRESORNA KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM ILI SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ZA TERITORIJU OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

2. - Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 1 2019


 

Službeni lict Opštine Bački Petrovac

 

Broj: 10a Bački Petrovac
Godina: LIV 21. decembra 2018. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

111. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Službeni list Opštine Bački Petrovac br. 10a

SADRŽAJ

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

101. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,

102. - Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,

103. - Rešenje o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,

104. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

105. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu i trogodišnji Program poslovanja za period 2019 – 2021,

106. - Rešenje o davanju saglasnosti na trogodišnji Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2019, 2020. i 2021. godinu,


II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

107. - Rešenje o postavlјanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

108. - Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

 

 Službeni list Opštine Bački Petrovac br. 10

Broj: 9a
5. decembar 2018

                                                        S A D R Ž A J

 

                                       I  SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

98. Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

99. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018 – 2020,

100. Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018 – 2020.

 

Preuzmite ovde:

Službeni list br 9a 2018

 

Broj: 9
5. decembar 2018
S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

92. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,

93. Odluka o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave,

94. Odluka o Opštinskom savetu roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku 2018/2019 godinu,

95. Odluka o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar,

96. Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac.

 Preuzimanje:

Službeni list br 9 2018

 

Broj: 8 

30. novembra 2018

S A D R Ž A J
I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


90. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra
odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu
za 2019. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,


II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


91. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 8 - 2018


 

Broj 7
02. novembra  2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

74. - Odluka roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac,

75. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

76. - Odluka o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“,

77. - Odluka o izmeni Odluke o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

78. - Odluka o četvrtim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,

79. - Rešenje o prestanku dužnosti direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

80. - Rešenje o imenovanju direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

81. - Akcioni plan iz oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita 2018-2020. godine,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj: 016-4/205-2018,

83. – Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/206-2018,

84. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/207-2018,

85. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208-2018,

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/209-2018.

87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210-2018,

88. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/219-2018,

89. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


 Službeni list br 7 - 2018


 

Broj 6a
24. septembra 2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

73. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i

 

GODIŠNјI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 6a - 2018