Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Службени лист Општине Бачки Петровац

Broj: 9a
5. decembar 2018

                                                        S A D R Ž A J

 

                                       I  SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

98. Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

99. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018 – 2020,

100. Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018 – 2020.

 

Preuzmite ovde:

Službeni list br 9a 2018

 

Broj: 9
5. decembar 2018
S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

92. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava,

93. Odluka o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave,

94. Odluka o Opštinskom savetu roditelјa Opštine Bački Petrovac za školsku 2018/2019 godinu,

95. Odluka o uspostavlјanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Opštine Jeri, Republika Kipar,

96. Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac.

 Preuzimanje:

Službeni list br 9 2018

 

Broj: 8 

30. novembra 2018

S A D R Ž A J
I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


90. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra
odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu
za 2019. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,


II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


91. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 8 - 2018


 

Broj 7
02. novembra  2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

74. - Odluka roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac,

75. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

76. - Odluka o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“,

77. - Odluka o izmeni Odluke o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

78. - Odluka o četvrtim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,

79. - Rešenje o prestanku dužnosti direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

80. - Rešenje o imenovanju direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

81. - Akcioni plan iz oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita 2018-2020. godine,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj: 016-4/205-2018,

83. – Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/206-2018,

84. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/207-2018,

85. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208-2018,

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/209-2018.

87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210-2018,

88. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/219-2018,

89. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


 Službeni list br 7 - 2018


 

Broj 6a
24. septembra 2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

73. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i

 

GODIŠNјI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 6a - 2018


 

Broj 6
24. septembra 2018

S A D R Ž A J

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

63. - Odluka pristupanju promeni Statuta Opštine Bački Petrovac,

64. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

65. - Rešenje o vraćanju na dužnost predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,

66. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

67. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

68. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

69. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/160-2018,

70. - Rešenje prestanku rada na položaju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

71. - Rešenje postavlјanju vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

72. - Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 6 - 2018


 

Broj 5a
24. jula 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

62. - Odluka o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 5a - 2018


 

Broj 5
24. jula 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

55. - Odluka o pokretanja postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

56. - Odluka o uređivanju postupka ekshumacije,

57. - Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata u Opštini Bački Petrovac,

58. - Rešenje o razrešenju v.d. direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

59. - Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

60. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/146-2018,

61. - Rešenje o izradi Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća Opštine Bački Petrovac i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Opštine Bački Petrovac.

 


Preuzmite ovde: 

Službeni list br 5 - 2018


 

Broj 4a
15. juna 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

53. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 4a - 2018


 

Broj 4
15. juna 2018.

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

37. - Odluka o komunalnim delatnostima,

38. - Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka,

39. - Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,

40. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

41. - Odluka o trećim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac,

43. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

44. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,

45. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

46. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,

 

47. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

48. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,

49. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

50. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

51. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

52. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,

 

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

 

53. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

54. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 


Preuzmite ovde:

Službeni list br 4 - 2018


 

Broj 3
14. maja 2018.

SADRŽAJ

I  OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

 

29. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/69-2018,

30. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/87-2018,

31. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/88-2018,

32. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/101-2018,

33. - Rešenje o promeni aproprijacije, br. 016-4/86-2018

34. - Rešenje o promeni aproprijacije, br. 016-4/96-2018

35. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

 

II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

36. - Pravilnik o ponašanju zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 3 - 2018.


 

Broj 2
21. marta 2018.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

4. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

5. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

6. - Odluka o određivanju naziva ulica i trgova i obeležavanju zgrada kućnim brojevima,

7. - Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,

8. - Odluka o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu,

9. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2018. godinu,

10. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2018. godinu,

11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu,

12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu,

13. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

14. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji operativni plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

15. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu,

16. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu,

17. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu,

18. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu,

19. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove,

20. - Rešenje o imenovanju novog člana Komisije za planove,

21. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

22. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

23. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

24. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

25. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

26. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/30-2018,

27. - Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,

 

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. - Odluka o dopunama Poslovnika o radu Žalbene komisije.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 2 - 2018.