Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Службени лист Општине Бачки Петровац

Broj: 1

6.febuar 2018. godine

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

1. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/14-2018,

2. -Pravilnik o pružanju  usluge lični pratilac deteta,

3. -Program korišćenja sredstava  budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 1-2018

Broj: 11 

29.decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

166. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/428-2017

167. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/429-2017

168. -Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac  za  2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 11-2017


 

Broj: 10a 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

165. Odluka o  budžetu   Opštine  Bački Petrovac za 2018.godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list 10a - 2017


 

Broj: 10 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I      SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 1. - Odluka o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom -  Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac,
 1. - Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja   JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2018. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2018 – 2020. godine,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na  trogodišnji Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2018, 2019. i 2016. godinu,
 1. - Rešenje o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom,
 1. - Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
 1. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

  II   OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

 1. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/423-2017,
 1. - Rešenje o povećanju aproprijacije,
 1. - Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 10 - 2017


 

Broj 9a
30. novembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Lokalni  antikorupcijski   plan   (L A P)  za  Opštinu  Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 9a - 2017


 

Broj 9
30. novembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

121. - Odluka o pravu prvenstva zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
122. - Odluka o utvrđivanju naziva produžetku ulice,
123. - Odluka o drugim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,
124. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JKP „Progres“ Bački Petrovac,
125. - Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
126. - Rešenje o drugim izmenama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac,
127. - Rešenje o razrešenju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
128. - Rešenje o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
129. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
130. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
131. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
132. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac
133. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
134. - Rešenje o imenovanju nove članice Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
135. - Zaklјučak o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemlјišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu polјoprivrednog zemlјišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa polјoprivrednih proizvoda,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

136. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog meta odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
137. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja i davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
138. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/337-2017,
139. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/382-2017,
140. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/383-2017,
141. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/384-2017,
142. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/385-2017,

III OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNLANO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE OPŠTINSKE UPRAVE

143. - Rešenje o nepristupanju strateške procene uticaja Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u k.o. Bački Petrovac na životnu sredinu,

IV MESNA ZAJEDNICA BAČKI PETROVAC

144. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac (mandatni period 2017 – 2021),

V MESNA ZAJEDNICA MAGLIĆ

145. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Maglić (mandatni period 2017 – 2021).


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 9 - 2017


 

Broj 8
02. oktobra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

119. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac na mandatni period 2017 – 2021. godine,
120. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Maglić na mandatni period 2017 – 2021. godine.


 

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 8 - 2017


 

Broj 7a
26. septembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Odluka o  prvom   rebalansu   budžetu  Opštine   Bački PPetrovac za 2017. godinu.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 7a - 2017


 

Broj 7
26. septembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

95. - Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,
96. - Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
97. - Odluka o pravu na besplatnu užinu i ishranu za učenike osnovnih škola u opštini Bački Petrovac,
98. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
99. - Rešenje o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,
100. - Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu,
101. - Rešenje o dodeli Sportskog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu,
102. - Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
103. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
104. - Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,
105. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
106. - Rešenje o imenovanju nove članice Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
107. - Rešenje o razrešenju članova Izborne komisije Mesne zajednice Bački Petrovac,
108. - Rešenje o imenovanju Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,
109. - Rešenje o razrešenju članova Izborne komisije Mesne zajednice Maglić,
110. - Rešenje o imenovanju Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Maglić,
111. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za priznanja,
112. - Rešenje o izboru novog člana Komisije za priznanja,
113. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,
114. - Rešenje o imenovanju novog člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/244-2017,

III PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Rešenje o imenovanju radne grupe za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana za Opštinu Bački Petrovac,

IV SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

 1. - Ispravka Javnog poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 7 - 2017


 

Broj 6a
24. jula 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

94. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu  i GODIŠNјI  PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja  polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2017.  godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 6a - 2017


 

Broj 6
24. jula 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

63. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
64. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
65. - Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac,
66. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Muzeja vojvođanskih Slovaka,
67. - Odluka o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata sa prebivalištem u opštini Bački Petrovac,
68. - Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac sa tekstom javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac ,
69. - Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić sa tekstom javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
70. - Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac,
71. - Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
72. - Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,
73. - Rešenje o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
74. - Rešenje o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
75. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
76. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini,
77. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
78. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
79. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
80. - Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
81. - Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka,
82. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2017. godinu,
83. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2017. godinu,

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

84. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,
85. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/185-2017,
87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/186-2017,
88. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,
89. - Rešenje o određivanju taksi stajališta za taksi prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,
90. - Rešenje o utvrđivanju cena taksi prevoza putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,
91. - Program optimalnog organizovanja taksi prevoza putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac za period 2017 – 2021. godine,

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

92. - Poslovni o radu Žalbene komisije,

III MESNA ZAJEDNICA GLOŽAN

93. - Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Gložan.

 

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 6 - 2017

Broj 5a
12. juna 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

53. -  Odluka o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine  Bački Petrovac za 2016. godinu.

 


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 5a - 2017