Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу чл. 36. ст. 3. и 4. и чл. 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, бр. 011-50/2017-02 од 20.07.2017. године, на својој XIV седници одржаној дана 20.07.2017. године, оглашава

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор директора Јавног комуналног предузећа

„Прогрес“ Бачки Петровац

 

 1. Подаци о јавном предузећу и делатност: Јавно комунално предузеће „Прогрес“ Бачки Петровац; седиште: Бачки Петровац ул. Народне револуције бр. 5; матични број: 08198748; ПИБ: 101270151; претежна делатност: 36.00 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 2. Радно место, мандат, послови и место рада: Директор Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац. Мандат директора јавног предузећа траје четири године. Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију и обавља послове у складу са Законом о јавним предузећима. Место рада је у Бачком Петровцу ул. Народне револуције бр. 5.
 3. Услови за именовање директора:
 • да је пунолетно и пословно способно лице;
 • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 • да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из алинеје 2 овог члана;
 • да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
 • да познаје област корпоративног управљања;
 • да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 • да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана;
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
 6. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата: Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењује Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
 7. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
 8. Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу: Ана Ђемровски, дипломирани правник, контакт телефон: 021/780-378, сваког радног дана од 8 до 15 часова.
 9. Адреса за подношење пријаве на конкурс: Пријава на конкурс са прилозима се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац – НЕ ОТВАРАТИ“, поштом на адресу Општина Бачки Петровац, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац, Коларова 6 21470 Бачки Петровац, или лично у писарници Општинске управе Општине Бачки Петровац, која се налази у услужном центру у згради Општине Бачки Петровац у Бачком Петровцу ул. Коларова бр. 6.
 10. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 • оверена фотокопија личне карте, односно очитана лична карта,
 • кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству,
 • извод из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”;
 • уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”;
 • диплома о стручној спреми (и решење о признавању стране дипломе по потреби);
 • исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
 • исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова);
 • изјава кандидата, оверена пред надлежним органом, дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 • уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
 3. обавезно лечење наркомана;
 4. обавезно лечење алкохоличара;
 5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-66/2017-02

Дана: 20.07.2017. године                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К

Бачки Петровац                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                      др Јан Шуљан, с.р.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih