Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb opstine vestiРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ДАНА: 14.03.2017.

На основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац (у даЉем тексту: Правилник), Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац дана 14.03.2017. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ 

За доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Бачки Петровац.

1. Укупан износ средстава за финансирање посебних програма спортских организација из буџета општине Бачки Петровац за 2017. годину износи

300.000,00 динара

и предвиђена су у Одлуци о буџету за 2017. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.20а/2016) у разделу 4, глава 1 , програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 810 – услуге рекреације и спорта, програмска класификација 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 131 и програмска класификација 1301-0002-Подршка предшколском И школском, позиција 132, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама.

2.  Под посебним програмима подрезумевају се следећа подручја у спорту:

   1. Обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
  2. Унапређење заштите здравЉа спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог -образовања спортиста, посебно младих, укЉучујући и антидопинг образовање;
   3. спречавање негативних појава у спорту у Општини (допинг, насиЉе и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
  4. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општини и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;

3.  Подносилац програма је у обавези да поднесе следећу документацију:
    1. Решење о регистрацији (АПР)

4.  Јавни позив се објавЉује на званичном сајту Општине Бачки Петровац и остаје отворен у времену од 14. марта 2017. године закЉучно са 22. мартом 2017. године.

5.  Пријаве се подносе у затвореној коверти лично у услужном центру општине Бачки Петровац или поштом на следећу адресу:
 Спортски савез Општине Бачки Петровац - Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац, ул. Коларова број 6, са назнаком: ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

6.  Документација по јавном позиву се може преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, у услужном центру општине Бачки Петровац, Коларова број 6, и на званичном сајту Општине Бачки Петровац.

7.  Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити на тел: 0658828022


 Председник комисије

Срђан Стојановић

 

ZAIZBORE2020

vakcina19

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize