Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti1. Укупан износ средстава за финансирање трошкова Спортских организација из буџета општине Бачки Петровац износи:

5.500.000,00

grb opstine vestiРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ДАНА: 14.03.2017.

На основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац (у даЉем тексту: Правилник), Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац дана 14.03.2017. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава за финансирање трошкова спортских организација из буџета општине Бачки Петровац

1. Укупан износ средстава за финансирање трошкова Спортских организација из буџета општине Бачки Петровац износи :

5.500.000,00 динара

и предвиђена су у Одлуци о буџету за 2017. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.20а/2016) у разделу 4, глава 1 , програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 810 – услуге рекреације и спорта, програмска класификација 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 131 и програмска класификација 1301-0002-Подршка предшколском И школском, позиција 132, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама.

2.  На основу Правилника, спортске организације стичу право финансирања из буџета Општине Бачки Петровац, намењеног за годишње програме, уз услов да испуне прописане критеријуме.

3.  Спортским организацијама, које не улазе у систем бодовања (спортске организације из подручја рекреативног спорта, спорта лица са инвалидитетом, школског спорта, општински грански савези, општински територијални савез) се финансијска средства одређују искЉучиво на основу квалитета понуђених годишњих програма. Након одређивања финансијских средстава спортским организацијама, које не улазе у систем бодовања врши се категоризација, која се изражава у бодовима. Износ буџетских средстава намењених редовним програмима спортских организација са територије општине Бачки Петровац, који се добије када се од укупних средстава из јавног позива умање средства одређена спортским организацијама, које не улазе у систем бодовања, се дели са укупним бројем бодова који добију спортске организације, које улазе у систем бодовања и добија се вредност једног бода. Вредност једног бода се множи са бројем добијених бодова спортске организације и та средства се одобравају спортској организацији.

4.  Основни критеријум валоризације и максималан број бодова који се могу доделити спортским организацијама на територији Општине Бачки Петровац су:

ГРУПА ЕЛЕМЕНТИ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ Максималан број бодова
I Статус спорта на националном нивоу 15
II Традиција спортске организације 50
III Ранг такмичења 50
IV Постигнути резултати у протекле 2 такмичарске сезоне 2*(130+50)
V Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења 50
VI Број ангажованих стручњака са одговарајућим образовањем 25
VII Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти) 25
VIII Број репрезентативаца Србије 25
IX Трошкови одржавања спортских терена (струја, вода, грејање) 37,5
Трошкови закупа спортских објеката за тренинг (уколико их спортска организација плаћа) 35
X Капацитети - Финансијска самосталност спортске организације 60

5.  По расписаном Јавном позиву за доделу средстава за финансирање трошкова спортске организације су дужне да, као доказ уз пријаву, поднесу и следећу документацију:
1. да су уписани у одговарајући регистар у складу са Законом о спорту (Копија решења регистрације Агенције за привредне регистре)
2. да је спортска грана којом се бави спортска организација препозната од стране Министарства омладине и спорта као грана од општег интереса за Републику Србију,
3. да је спортска организација члан националног гранског спортског савеза који је препознат од стране државе као национални грански спортски савез преко кога се остварује општи интерес у области спорта,
4. да су уредно и у потпуности правдали буџетска средства за протеклу годину,
5. уговор о закупу простора (ако спортска организација плаћа закуп)
6. записник са последње Редовне годишње скупштине,
7. и остала документација која је наведена у правилнику о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац

6.  Оне спортске организације које тражену документацију не доставе у предвиђеном року, сматраће се да не испуњавају критеријуме прописане Правилником.

7.  Јавни позив се објавЉује на званичном сајту Општине Бачки Петровац и остаје отворен у времену од 14. марта 2017. године закЉучно са 22. мартом 2017. године.

8.  Пријаве се подносе у затвореној коверти лично у услужном центру општине Бачки Петровац или поштом на следећу адресу:
• Спортски савез Општине Бачки Петровац - Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачки Петровац, ул. Коларова број 6, са назнаком: ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА.

9.  Документација по јавном позиву се може преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, у услужном центру општине Бачки Петровац, Коларова број 6, и на званичном сајту Општине Бачки Петровац.

10.  Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити на тел: 0658828022

                                                                                                           

Председник комисије
Срђан Стојановић

 

 

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih