Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ПРОГРАМА УДРУЖЕНјА ГРАЂАНА
Дана: 22.
 марта 2017. године    

            На основу члана  38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2017. годину („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 20а/2016), Комисија за оцену програма удружења грађана, на својој 1. седници, одржаној дана  22. марта 2017. године,   расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

    намењених финансирању и суфинансирању:

  1. I. Програма у области културе и уметности, које у оквиру својих програмских активности реализују организације или удружења током 2017. године, у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету за 2017. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.20а/2016) у разделу 4, глава 1 , функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 126, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, културно-уметничка друштва;
  2. II. Програма хуманитарног, културно-просветног, инвалидног и верског карактера и осталих програма и активности од значаја за општину Бачки Петровац, које током 2017. године у оквиру својих програмских активности спроводе невладине организације, у укупном износу од 3.000.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету за 2017. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.20а/2016) у разделу 4, глава 1, функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 127, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, невладине организације;

    Средства се доделјују за суфинансирање целогодишњих програмских активности и посебних програма (појединачних пројеката).

Право учешћа на конкурсу имају сва правна лица, која се баве активношћу значајном за општину Бачки Петровац из става 1. тачка И и ИИ Јавног позива, са седиштем на територији општине Бачки Петровац, на основу члана 4. Закона о удружењима („Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/2011).

Захтев за финансирање и суфинансирање и Извештај о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства доделјена у 2016. години) се подносе на унапред припремлјеним обрасцима, које заинтересовани могу преузети у Услужном центру Општинске управе у Бачком Петровцу или на званичном сајту општине Бачки Петровац www.бацкипетровац.рс

Поред попуњених, оверених и потписаних Захтева за финансирање и суфинансирање и Извештаја о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства доделјена у 2016. години) потребно је предати и фотокопије рачуна и извода из банке и трезора за средства која нису правдана у 2016.години а која доказују наменско трошење средстава и копију Решења о регистрацији  организације.

Сву потребну документацију потребно је предати у Услужни центар Општинске управе (шалтер број 1) најкасније до 31.марта  2017. године. до 15.00  часова или послати поштом на адресу: Општина Бачки Петровац, ул. Коларова 6, 21470 Бачки Петровац, са назнаком “Пријава на конкурс” и датумом слања до 31.  марта 2017. године.

Финансирање и суфинансирање организација и удружења ће се вршити у складу са Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2017. Годину.

Средства из става 1. тачка I  овог јавног позива биће одређена:

 

  • Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 1.700.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и општине Бачки Петровац и
  • Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 300.000,00 динара и пренеће се на рачуне Корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине

 

Средства из става 1. тачка II  овог јавног позива биће одређена:

 

  • Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 2.000.000,00 динара и пренеће се на рачуне корисника средстава у складу са  Уговорима између корисника средстава и општине Бачки Петровац и
  • Решењем општинског већа о финансирању и суфинансирању програма у износу од 1.000.000,00 динара и пренеће се на рачуне Корисника средстава у складу са посебним Решењима  председника општине

 

Уколико је обим тражених средстава већи од средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2017. годину, учесници на Конкурсу ће бити у обавези да приложе конкурсној документацији попуњене посебне образце са деталјним годишњим програмима рада, а приоритет ће имати:
-  програми за рад са децом,
-  хуманитарни програми,
-  програми који подстичу развој културе и уметности,
-  програми који подстичу врхунско стваралаштво,
-  програми и пројекти удружења, који су подржани из  сопствених прихода или прихода из других извора
-   програми удружења са традицијом

Општинско веће општине Бачки Петровац ће најкасније до 01. маја 2017. године донети Решења о финансирању и суфинансирању.  Решење ће бити објавлјено на званичном сајту Општине најкасније 7 дана од дана доношења.

Корисници средстава дужни су да средства користе исклјучиво за намене које су одређене Решењем о додели средстава и Уговором између корисника средстава и општине Бачки Петровац.  

У Бачком Петровцу,   22.03. 2017. године        председник комисије  Срђан Стојановић

 

 


 

 

vanrednoSTANJE

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви