Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Комисија за оцењивање програма удружења
Општине Бачки Петровац
Број: 016-4/24-2018-3
Дана: 14.02.2018. године
Коларова 6, 21470 Бачки Петровац

 

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2018. годину („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10а/2017), Комисија за оцењивање програма удружења Општине Бачки Петровац, на својој 2. седници, одржаној дана 14.02.2018. године, расписује

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 

I ОБЛАСТ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И ОБИМ СРЕДСТАВА

                Предмет овог Јавног позива је додела средстава за реализацију:

 1. програма у области културе, које у оквиру своје делатности и циљева реализују удружења током 2018. године, у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету Општине Бачки Петровац за 2018. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр. 10а/2017) у разделу 4, глава 1, функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 110, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама – културно уметничка друштва;
 1. програма хуманитарног, просветног, инвалидног и верског карактера и осталих програма и активности од јавног интереса за Општину Бачки Петровац, које током 2018. године у оквиру своје делатности и циљева реализују удружења, у укупном износу од 3.200.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету Општине Бачки Петровац за 2018. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.20а/2016) у разделу 4, глава 1, функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 111, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама – невладине организације;

 

II УЧЕСНИЦИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Право учешћа на јавном позиву имају активна удружења, регистрована у складу са  одредбама Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011), која обављају делатност од јавног интереса за Општину Бачки Петровац из одељка I тачка 1. и 2. Јавног позива, са седиштем на територији Општине Бачки Петровац, као и удружења која су регистрована као међуопштинска удружења, уколико је једна од регистрованих општина и Општина Бачки Петровац.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Пријава на Јавни позив и Извештај о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2017. години) се подносе на унапред припремљеним обрасцима, који се  могу преузети у Услужном центру Општинске управе у Бачком Петровцу или на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац (www.backipetrovac.rs).

Поред попуњених, потписаних и оверених Пријава на јавни позив и Извештаја о реализацији програма и утрошку буџетских средстава (уколико су средства додељена у 2017. години) потребно је предати и

 • фотокопије рачуна и извода из банке и трезора о преносу средстава за додељена средства која нису правдана у 2017. години а која доказују наменско трошење додељених средстава и
 • копију Решења о регистрацији удружења.

Комплетирана документација се предаје у Услужном центру Општинске управе Општине Бачки Петровац (шалтер број 1), у року од 20 дана од дана објављивања Јавног позива, односно до 06.03.2018. године, до 15.00 часова а може се послати и поштом као препоручена пошиљка на адресу: Општина Бачки Петровац, ул. Коларова 6, 21470 Бачки Петровац, са назнаком „За Комисију за оцењивање програма удружења“ и „Пријава на Јавни позив за доделу средстава за реализацију програма од јавног интереса за Општину Бачки Петровац”.

 

IV КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма од јавног интереса за Општину Бачки Петровац вршиће се применом следећих критеријумима:

 1. референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључује у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
 3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета територијалне аутономије или локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена средства буџета Републике Србије и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.

Приликом вредновања и рангирања програма, као и одређивања предлога висине средстава за реализацију програма од јавног интереса за Општину Бачки Петровац, предност ће имати:

 • програми који предвиђају рад са децом,
 • програми који се односе на особе са инвалидитетом,
 • хуманитарни програми,
 • програми који подстичу развој културе и уметности,
 • програми који подстичу врхунско стваралаштво,
 • програми и пројекти удружења, који су подржани из

сопствених прихода или прихода из других извора,

 • програми удружења са традицијом.

V НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

                Комисија за оцењивање програма удружења ће, најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на Јавни позив, донети Предлог за доделу средстава удружењима за реализацију програма од јавног интереса за Општину Бачки Петровац (у даљем тексту: Предлог). Предлог ће бити објављен на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачки Петровац и учесници Јавног позива ће имати право приговора на Предлог у року од 5 дана од дана његовог објављивања. Одлуку о приговору Комисија за оцењивање програма удружења доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и заједно са мишљењем и Предлогом прослеђује Општинском већу Општине Бачки Петровац на разматрање.

Средства из одељка I тачка 1. овог Јавног позива биће додељена:

 • Решењем Општинског већа у износу од 1.700.000,00 динара, а на рачуне удружења ће се пренети на основу Уговора који ће се закључити између удружења и Општине Бачки Петровац и
 • Решењем Општинског већа у износу од 300.000,00 динара, а на рачуне удружења ће се пренети на основу посебног Решења председника општине.

Средства из одељка I тачка 2. овог Јавног позива биће додељена:

 • Решењем Општинског већа у износу од 2.300.000,00, а на рачуне удружења ће се пренети на основу Уговора који ће се закључити између удружења и Општине Бачки Петровац и
 • Решењем Општинског већа у износу од 900.000,00 динара, а на рачуне удружења ће се пренети на основу посебног Решења председника општине.

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ

                Јавни позив ће се објавити на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачки Петровац дана 14.02.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

  Срђан Стојановић, с.р.

Документи за преузимање:

Пријава на Јавни позив за доделу средстава

Објашњење уз Пријаву на јавни позив

Извештај о релаизацији програма

Објашњења уз Извештај о реализацији програма

 

Преузимање докумената

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih