Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

  На основу члана 18. i 19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15), члана 4 , 5 i 6  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/16), Одлуке о буджету општине Бачки Петровац за 2017.годину ( Сл. Лист општине Бачки Петровац бр. 20А/2016) и члана 16. став 1. тачка 37.  Статута општине Бачки Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), општинско веће општине Бачки Петровац, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У 2017. ГОДИНИ

Намена средстава за остваривање јавног интереса

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Бачки Петровац; заштити и развоју људских права и демократије; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. 

Јавни позив  за  учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс) се расписује за суфинансирање пројеката:

 1. Производње медијских садржаја на територији општине Бачки Петровац.

Циљеви конкурса: 

 • Подршка остваривању права грађана на јавно информисање;
 • Развој медијског плурализма;
 • Подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања;
 • Подршка медијског стваралаштва и остваривању права на информисање у свим областима јавног живота посебних а нарочито заштићених група.
 • Остваривање, унапређивање и подизање квалитета информисања припадника националних заједница који живе на територији општине Бачки Петровац

II

Износ средстава која су опредељена за конкурс

Средства у износу од 4.000.000,00 динара, намењена су за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса из области јавног информисања.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 1.500.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

  III

  Право учешћа на конкурсу

На Конкурсу може учествовати:

 • издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
 • правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Општине Бачки Петровац намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

                                                  

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дуже од три године. Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана, доставља финансијски и наративни извештај о реализацији пројекта за сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства.

IV

Критеријуми за оцену пројеката на основу којих ће се додељивати средства

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања. Овај критеријум се ближе дефинише /оцењује кроз:

1.1.  у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2.  у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

1.3.  у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. Овај критеријум се ближе дефинише /оцењује кроз:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката остваривања, унапређивања и подизања квалитета информисања припадника националних мањина су:

1. Mера у којој предложени пројекат доприноси унапређивању права на информисање припадника националних мањина који живе на територији општине Бачки Петровац  на матерњем језику;

2. Mера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у области културног и језичког идентитета националних мањина које живе на територији општине Бачки Петровац;

3. Oригиналност теме;

4. Квалитет и квантитет медијских садржаја.

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. доступност (покривеност фреквенцијом и дистрибуција) медијских садржаја већем броју корисника првенствено на територији општине Бачки Петровац
 2. оригиналност и значај пројекта за кориснике општине Бачки Петровац

V

Рокови

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања на сајту opštine Bački Petrovac  www.backipetrovac.rs , односно  од 23.01.2017. године  до  22.02.2017. године.

            Проверу документације поднете на Конкурс, односно испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши Одељење за општу управу, друштвене делатности и опште заједничке послове Општинске управе општине Бачки Петровац.

Непотпуна и неблаговремена документација поднета на конкурс неће се разматрати.  

            Одлука о расподели средстава, у форми решења, доноси на основу предлога Комисије, председник општине најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

            Орган који је расписао Конкурс доставља скенирано решење сваком учеснику Конкурса у електронској форми и објављује на сајту www.backipetrovac.rs. Поред решења, на сајту општине Бачки Петровац биће објављене и информације за све учеснике Конкурса који су добили мањи износ  средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима.

            На основу решења Председник општине закључује Уговор, који је основ за праћење реализације суфинансирања пројекта, са учесницима Конкурса којима су одобрена средства.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава  достави до 31.12.2017. године.

VI

 

Документацијa коју прилаже подносилац пројекта

 

Пријава се подноси путем јединствених Образаца који се могу преузети са сајта www.backipetrovac.rs:

 • образац 1. Пријава (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања);
 • образац 1. Табела буџет (Табела за пројектно суфинансирање из области јавног информисања;

Пријава се подноси у четири примерака.

Учесник Конкурса је обавезан да поред јединствених Образаца приложи и следећа докумената у једном примерку:

 1. фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 2. фотокопију решења о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
 3. фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверену изjавау/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 5. оверену изјаву да нема изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
 6.  кратке биографије кључних учесника пројекта (највише три учесника)
 7. оверену изјаву о техничкој опремљености за реализацију пројекта

Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу: Општина Бачки Петровац, ул. Коларова 6. 21470 Бачки Петровац, са назнаком: за јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предати лично на Писарници Општине Бачки Петровац, ул. Коларова 6. Бачки Петровац., најкасније до 22.02.2017. до 15,00 часова

      Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на сајту општине Бачки Петровац  WWW.backipetrovac.rs i достављено свим учесницима конкурса у електронској форми .

VII

 

Позив  новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији

На основу члана 24. став 3.-5. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/14 и 58/15) и члана 19., 20. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС“ број 126/2014), Председник општине упућује Јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у Комисији, да у року од 20 дана од дана објављивања конкурса , доставе своје предлоге за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац у 2017. години. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

           

            За члана Комисије именује се лице који је независни стручњак  за медије или медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу  са правилима о борби против корупције.

            Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса.

            Рок за подношење предлога кандидата је од 23.01. 2017. до 13.02.2017. године.

Предлоге доставити у писменој форми на адресу Општина Бачки Петровац, Коларова 6., 21470 Бачки Петровац, са назнаком:  за Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања- предлог за Комисију или предати лично на Писарници Општинске управе Општине Бачки Петровац.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 016-4/3-2017.
Дана: 23.01.2017.
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Председник општине Бачки Петровац
                                                                                                          СРЂАН СИМИЋ 

 

 

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви