Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016) i  člana 21, 22. i 23. Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka (dalje MVS), Upravni odbor MVS u Bačkom Petrovcu na sednici održanoj dana 15. septembra 2017. godine doneo je Odluku o raspisivanju

KONKURSA

ZA IZBOR DIREKTORA MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

 • Državljanstvo Republike Srbije,
 • da ima visoku stručnu spremu (visoko obrazovanje na studijama drugog stepena – diplomske akademske studije – master, ili specijalističke akademske studije, ili specijalističke strukovne studije, ili visoko obrazovanje na osnovnim studijima u trajanju od četiri godine) – humanističkog smera,
 • Pet godina radnog iskustva na poslovima u struci,
 • Učešće i rukovođenje u stručnim, naučnim, ili muzejskim projektima,
 • Rukovodeće sposobnosti, znanje i iskustvo,
 • Znanje slovačkog jezika.

Osim prijave na konkurs, kandidati treba da prilože:

 • Biografiju,
 • Plan rada i razvoja ustanove,
 • Dokaz o državljanstvu,
 • Overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • Potvrda o radnom iskustvu,
 • Potvrda da kandidat nije krivično gonjen.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

Rok za prijavljivanje na konkurs počinje od dana objavljivanja istog u nedeljniku “Hlas ľudu”, tj. od 23. septembra do 07. oktobra 2017. godine.

Prijave na konkurs treba poslati na adresu: Muzej vojvođanskih Slovaka, M. Tita 23, 21470 Bački Petrovac. Neblagovremene i nekompletne prijave se neće uzimati u obzir.

Ovaj oglas se objavljuje na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Opštine Bački Petrovac, u nedeljniku “Hlas ľudu”, u programu Radija Petrovac, na internet stranici MVS i najmanje jednim dnevnim novinama, koje se distribuiraju na celoj teritoriji Srbije.

Detaljnije informacije o konkursu se mogu dobiti na tel.: 021/781-377 ili putem email pošte: JLIB_HTML_CLOAKING.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih