Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Општинско веће Општине Бачки Петровац-Комисија за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац, на основу члана 3. Одлуке о условима и поступку спровођења прибављања и отуђења непосредном погодбом, као и давања у закуп, прибављања и отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац путем јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 4/14) и члана 3. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац ( „Службени лист Општине Бачки Петровац“ број 13/16), дана 23. 11. 2016.године, расписује

О Г Л А С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

  ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

1. Расписује се Оглас за отуђење непокретности из јавне својине, у поступку јавног надметања-лицитације, по тржишним условима, и то следећих непокретности:

Ред.бр.

 

Подаци о непокретности из јавних књига о непокретностима

Адреса непокретности Површина непокретности која се отуђује Почетна цена
1.

Двособан стан бр.11 на другом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-7 у површини од 57,49  м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 19 у површини од 6,25 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул. 14. ВУСБ бр 7-9  уписан у зкњ ул бр 7048/11  КО Бачки Петровац сагр на парц бр

1861,

Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ бр.7-9
57,49 м2 15.722 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
2. Двособан стан  бр. 7 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-7 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 18 у површини од 5,20 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 уписан у зкњ ул бр 7048/7 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, који користи закпац на основу уговоа о закупу, Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ бр.7-9
57,49 м2 15.722 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
3. Двособан стан  бр. 6  на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-7 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 10 у површини од 5,00 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 уписан у зкњ ул бр 7048/6 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, који користи закпац на основу уговоа о закупу Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ бр.7-9
57,49 м2 15.722 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
4. Двособан стан  бр. 5  на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-7 у површини од 53,65 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 13 у површини од 5,20 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 уписан у зкњ ул бр 7048/5 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, који користи закпац на основу уговора о закупу Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ, бр.7-9
53,65 м2 14.628  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
5. Двособан стан  бр. 1  у приземЉу који се састоји од просторија означених бр 1-7 у површини од 52,15 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 14 у површини од 6,00 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9 уписан у зкњ ул бр 7048/1 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ, бр.7-9
52,15 м2 14.261  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
6. Једнособан стан бр 9 на првом  спрату  са улаза 2 који се састоји од просторија означених бр 1-3 у површини од 24,93 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 11 у површини од 10,07 м2 у  стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 3 сагр на парц бр 1863, уписан у зкњ ул бр 4425/14 КО Бачки Петровац који користи закупац на основу уговора о закпу, Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ, бр.3
24,93 м2 6.818  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
7. Двособан стан бр 1  у приземљу са улаза 2 који се састоји од просторија означених бр 1-8 у површини од 54,88 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 4 у површини од 14,99 м2 у  стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 3 сагр на парц бр 1863 уписан у зкњ ул бр 4425/6 КО Бачки Петровац,који користи закупац на основу уговора о закупу, Бачки Петровац,
ул.14.ВУСБ, бр.3
54.88 м2 15.008  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
8. Трособн стан бр 1  на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-11 у површини од 74,72 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 1 у површини од 11,20 м2 у  стамбеној згради у ул М.Тита бр 6 сагр на парц бр 8,уписан у зкњ ул бр 8866/2 КО Бачки Петровац,за који је у току поступак евикције  (исељења), Бачки Петровац,
ул.М.Тита бр.6
74,72 м2 20.434  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
9. Трособн стан бр 2  на првом спрату    који се састоји од просторија означених бр 1-11 у површини од 75,86 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 2 у површини од 08,10 м2 у  стамбеној згради у ул М.Тита бр 6 сагр на парц бр 8,уписан у зкњ ул бр 8866/3 КО Бачки Петровац,који користи закупац на основу уговора закупу, Бачки Петровац,
ул.М.Тита бр.6
75,86 м2 20.745  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
10. Трособн стан бр 3  на другом спрату    који се састоји од просторија означених бр 1-11 у површини од 74,72 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр 3 у површини од 08,10 м2 у  стамбеној згради у ул М.Тита бр 6 сагр на парц бр 8 уписан у зкњ ул бр 8866/4 КО Бачки Петровац, који користи закупац на основу уговора о закупу, Бачки Петровац,
ул.М.Тита бр.6
74,72 м2 20.434  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
11. Двособан стан  бр. 1 на првом спрату  у површини од 60,71 м2  у двоспратној стамбеној згради у Бачком Петровцу ул.  Масарикова 12 ,  са припадајућом просторијом-оставом у помоћном објекту у дворишту сагр на парц бр 827, уписан у зкњ ул бр 9649/2 КО Бачки Петровац Бачки Петровац,
ул.Масарикова, бр.12
60,71 м2 16.602  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
12. Трособан стан  бр. 2 на  пиземљу у површини од 67,44 м2    са припадајућим просторијама-оставом у дворишту у стамбеној згради у Гложану у  ул.Маршала Тита бр 96 сагр на парц бр 1170, уписан у листу непокретности  бр 2451 КО Гложан, за који је у току поступак евикције (исељења),

Гложан,

Ул.Маршала Тита бр.96

67,44 м2 18.443  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате
13. Двособан стан  бр. 7 на  другом спрату у површини од 54,72 м2    са припадајућим просторијама-оставом у дворишту у стамбеној згради у Гложану у  ул.Маршала Тита бр 96 сагр на парц бр 1170, уписан у листу непокретности  бр 2451 КО Гложан

Гложан,

Ул.Маршала Тита бр.96

54,72 м2 14.964  евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

2. Увид у документацију: графички преглед непокретности, акт о власништву, као и преглед непокретности које су предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац, Коларова 6, сваког радног дана од 8,оо до 12,оо часова. Контакт особа: Ана Ковачевић Кунчак, телефон:  021/780-378, локал 8.

3. Понуђени износ цене за отуђену  непокретност мора бити изражен у еврима  и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 50 евра. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана потписивања Уговора о прибавЉању непокретности у својину.

4. За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности у јавној својини, у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате.

5. Критеријуми за избор најповоЉнијег понуђача: Непокретност у јавној својини се отуђује учеснику који је понудио највишу цену за отуђење непокретности.

6. Учесници у поступку јавног надметања могу бити правна и физичка лица, који су редовно измирили обавезе према буџету Општине Бачки Петровац.

7. Пријаве се подносе за сваку непокретност посебно.

8.  Пријава за јавно надметање за сваку непокретност мора да садржи:

  1. за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања
  2. за предузетнике и правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат.
  3. Редни број непокретности која се лицитира означен у Огласу.

9.  Уз пријаву за јавно надметање се доставЉа:

  1. доказ о уплаћеном депозиту у всини 20% од почетне цене који се уплаћује на жиро рачун: 840-776804-44 позив на број   97  59-207   Уплата депозита,

  2. уредно овлашћење за заступање,

  3. фотокопија личне карте за физичка лица,

  4. решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

  5. Доказ да је понуђач измирио локалне пореске обавезе преме буџету Општине Бачки Петровац.

  10. Адреса за достављање : Учесник у поступку своју пријаву доставља у затвореној коверти са назнаком да се ради о  пријави за прибављање непокретности из јавне својине у поступаку јавног надметања и видном напоменом „ НЕ ОТВАРАТИ. Пријава се шаље поштом препоручено, а може се предати и у услужном центру Општинске управе Општине Бачки Петровац на приземљу зграде седишта Општине Бачки Петровац у Бачком Петровцу, улица Коларова број 6. на шалтеру писарнице, са назнаком за  Комисију за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац“

 

11. Рок за подношење пријава: је 30 дана од дана оглашавањаодносно до 26.12. 2016. године до 12:00 часова.

         Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.

 

12. Јавно надметање-лицитација пријављених кандидата ће се спровести 27. 12. 2016. године, у Великој сали зграде општине Бачки Петровац, Коларова 6, са почетком у 10:00 часова.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.

 

13. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора. Учеснику у  поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда. Понуђач -учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року утврђеном огласом, или у року од 30 дана од дана достављања Решења о прибављању непокретности у својину не приступи  закључењу  уговора, губи право на повраћај уплаћеног депозита.

 

14. Објављивање огласа: Оглас ће се објавити на Wеб-страници Општине Бачки Петровац дана 25.11. 2016. године и у дневном листу „Дневник“.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

Милан Анушјак с.р.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви