Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

На основу члана 20. и 22. Статута  “Центра за социјални рад општине Бачки Петровац”  Бачки Петровац, Управни одбор Центра за социјални рад општине Бачки Петровац на 6. редовној седници одржаној дана 10.08.2017.г. донео је

ОДЛУКУ о расписивању конкурса за избор и именовање директора Центра за социјални рад општине Бачки Петровац

I За директора Центра за социјални рад, на мандатни период од 4 године, може се именовати лице, које осим општих  законских услова за рад у установи, испуњава и следеће посебне услове:

  1. Да има високо образовање струке:

    - правник; економиста; психолог; педагог; андрагог; социолог; социјални радник.

  1. Да је држављанин Републике Србије, да је пунолетно и пословно способно лице, да има најмање пет година радног искуства у струци, да има организационе способности, да није осуђиван као и да се против њега не води кривични поступак.

II Кандидат за директора установе уз конкурсну документацију подноси:

   - копију или очитану личну карту;

   - извод из матичне књиге рођених и уверење о државЉанству, не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса;

   - диплому о стручној спреми (и решење о признавању стране дипломе по потреби);

   - исправе којима се доказује стечено радно искуство у струци као и у организовању рада и вођењу послова;

   - ЦВ - радну биографију;                                                                     

   - програм рада за мандатни период;

   Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној копији.

ИИИ Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана, од дана објављивања конкурса у листу Националне Службе за Запошљавање „Послови“ и на Веб презентацији Општине Бачки Петровац, Управном одбору Центра за социјални рад општине Бачки Петровац на адресу: 21470, Бачки Петровац ул. Народне Револуције бр. 7.

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве без приложених доказа који се траже у овом конкурсу, биће одбачене закључком против кога није допуштена посебна жалба.              

 За све додатне информације може се обратити Лабат Растиславу дипл. правнику Центра на тел.бр. 021-780-057 од 08 до 14,00 сата.

                                                                          ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                               Центра за социјални рад општине Бачки Петровац

                                                                                           Зденка Томан