Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Јавни позиви и конкурси

Опширније: Јавни позив за доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма којима се остварује општи интерес...1. Укупан износ средстава за финансирање посебних програма спортских организација из буџета општине Бачки Петровац за 2017. годину износи

300.000,00 dinara

Опширније: Јавни позив за доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма којима се остварује општи интерес...

·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u 2017. godini.
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku košnica i opreme za pčelarstvo u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2017 godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku riblje mlađi i nove opreme za ribnjake u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2017. godini
 
Svi konkursi su otvoreni od 19. februara sve do utroška sredstava.
 
 
 
 

OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa. Javni radovi se organizuju u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje na osnovu javnog konkursa predsednik Opštine.

Poslodavac koji sprovodi javne radove zaključuje sa nezaposlenim ugovor o radnom angažovanju u skladu sa propisima o radu i javnim konkursom. Sredstva za organizovanje javnih radova koriste se za isplatu naknada za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Opština isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za zaradu nezaposlenim licima.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

Isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
- 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa osnovnim obrazovanjem;
- 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa srednjim obrazovanjem;
- 25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem I stepena;
- 26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem II stepena.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Opština, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada, troškove sprovođenja javnih radova, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

OBLASTI SPROVOĐENJA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblasti
- socijalnih i humanitarnih delatnosti - prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima i osobama sa invaliditetom.


PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

- direktni i indirektni budžetski korisnici,
- javne ustanove i javna preduzeća,
- institucije kojima je osnivač opština,
- ustanove socijalne zaštite,
- društvene organizacije,
- udruženja građana.

Uslovi:

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom:
- da zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe;
- da u svom statutu ili drugom dokumentu o poslovanju imaju navedene oblasti delovanja u skladu sa oblastima sprovođenja javnog rada;
- da je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);
- da je izmirio ugovorne obaveze prema Opštini Bački Petrovac, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

Dokumentacija za podnošenje prijave:

- prijava za javne radove na propisanom obrascu;
- izvod iz statuta ili drugog dokumenta o poslovanju iz koga se vidi da je oblast delovanja u skladu sa oblastima sprovođenja javnog rada
- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar;
- spisak lica korisnika usluga - za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti;

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se Opštini Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, na propisanom obrascu. Zahtev se može dobiti na Pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs

DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

Provera podnetih prijava
Opština Bački Petrovac vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog poziva i priložene dokumentacije.

Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje razmatrati.

Opština zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim iznosom sredstava koji je opredeljen za datu meru.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Predsednik Opštine, koja se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Bački Petrovac.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Predsednik Opštine Bački Petrovac i poslodavac - izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
- ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
- karton deponovanih potpisa i
- termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada lica angažovanog na javnom radu. Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:

- zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za preostalo vreme trajanja ugovora;
- organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
- mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica;
- mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
- Opštini Bački Petrovac dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada,
- Opštini Bački Petrovac dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade,
- Opštini Bački Petrovac omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
- obavesti Opštinu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije kao i prijavni formulari mogu se dobiti u Opštini Bački Petrovac, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac (II sprat), na Pisarnici Opštine Bački Petrovac kao i na zvaničnim internet prezentacijama Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs.

Ispunjen prijavni formular za učešće na javnom pozivu za organizovanje sprovođenja javnih radova se podnosi poštom na adresu: Opština Bački Petrovac, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, ul. Kolarova 6, Bački Petrovac, sa naznakom:“ Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2017. godini u Opštini Bački Petrovac“, ili na Pisarnici Opštine Bački Petrovac.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren od 22.02.2017. do 02.03.2017. godine.

 

Predsednik opštine
Srđan Simić

 

Опширније: Javni pozivi za subvencionisanje zapošljavanja, samozapošljavanja, refundaciju troškova i ostale...

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javne pozive za subvencionisanje zapošljavanje, samozapošljavanje, refundaciju troškova i ostale podsticaje politike zapošljavanja. Spisak javnih poziva su sledeći:

Опширније: Javni pozivi za subvencionisanje zapošljavanja, samozapošljavanja, refundaciju troškova i ostale...

Опширније: Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Опширније: Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine objavio je Konkurse:
Za pravna lica i preduzetnike:
·         Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;
·         Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;
·         Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva;
Za Registrovana poljoprivredna gazdinstva:
·         Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;
·         Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;
·         Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;
 
Od novih uslova posebno izdvajamo:
1.       Smanjen odnos potrebne vrednosti hipoteke i iznosa kredita
-        1,5 : 1 ukoliko je obezbeđenje poljoprivredno zemljište
-          2  : 1 ukoliko je obezbeđenje nekretnina ili građevinsko zemljište
2.       Mogućnost ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava
3.       Smanjeni minimalni uslovi kod svih Konkursa
4.       Smanjena naknada za obradu kreditnog zahteva (sa 10.000,00 dinara smanjena na 5.000,00 dinara)
 
 
Ministarstvo privrede Republike Srbije objavilo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte
Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj
Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:
-izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/kupovinu proizvodnog prostora ili poslovonog prostora (isključivo ukoliko je u sastavu proizvodnog prostora),
-kupovinu proizvodne opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva uključena u proces proizvodnje
– nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja
– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.
Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 375.000,00 dinara niti veći od 8.750.000,00 dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2.500.000,00 dinara niti veći od 50.000.000,00 dinara
 
 

Опширније: Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања...

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Бачки Петровац; заштити и развоју људских права и демократије; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Опширније: Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања...

Опширније: Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглицаJавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 20 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 5-сеоске куће

Опширније: Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Опширније: Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглицаЈавни позив  за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији Општине Бачки Петровац доделом најмање 20 пакета грађевинског материјала у оквиру потпројекта 4 регионалног стамбеног програма. На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, у оквиру регионалног стамбеног програма Потпројекат 4 – грађевински материјал и именовању службеника одговорног за контролу квалитета

Опширније: Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви