Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац у складу са чланом 47. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 129/2007) представља Општинско веће, води и сазива седнице већа, те је одговоран за законитост рада Општинског већа а дужан је да обустави од примене одлуку општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Симић Срђанпредседник Општине Бачки Петровац изабран на И. седници Скупштине Општине Бачки Петровац одржаној дана 09.06.2016. године,

Заменик председника  Општине Бачки Петровац у складу са чланом 43. Закона о локалној самоуправи замењује председника општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Сходно томе заменик председника општине обавља све послове председника општине везане за рад Општинског већа у случају одсутности истог.
Брна Јанзаменик председника Општине Бачки Петровац изабран на И. седници Скупштине Општине Бачки Петровац одржаној дана 09.06.2016. године.

Општинско веће у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, пословник, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, препоруке, планове, програме и друга акта у складу са законом и Статутом Општине Бачки Петровац. Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Општинског већа. Пословником се уређују питања од значаја за организацију и рад Општинског већа. Правилником се разрађују поједине одредбе закона, одлука и других прописа Општине ради њиховог извршавања.
Наредбом се ради извршавања појединих одредаба одлука и других прописа наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
Упутством се прописује начин рада и вршења послова органа Општине, предузећа, установа или других организација у извршавању појединих одредби одлука и других прописа.
Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима лица у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине општине и одлукама Општинског већа.
Закључком се одлучује о процедуралним и политичким питањима, о прихватању одређених предлога, утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у појединачним питањима, односно стварима, иницира доношење одлука, односно другог општег или појединачног акта.

Општинском управом  руководи начелник.  
Функцију начелника обавља Милина Лабат, дипл. прав.

Начелник Општинске управе: представља ОУ, организује рад ОУ, доноси решења и друга акта из надлежности ОУ, правилник о унутрашњој организацији и систематизацији ОУ, уз сагласност Општинског већа, доноси друге опште акте којима се уређују права и дужности радника ОУ, врши избор и распоређивање радника ОУ, одлучује о правима радника и одговорностима по основу рада, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица, и врши друге послове утврђене законом, Статутом Општине и другим актима Скупштине Општине.

Радом организационих јединица руководе: 
Одељењем за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове руководилац Душан Говорчин, дипл. прав.,
Одељењем за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске пословеруководилац Ондреј Бовђиш, дипл.инг, 
Одељењем за буџет, финансије и пореску администрацијуруководилац Бошко Богуновић, дипл.ек.
Службом Скупштине општинесекретар Скупштине општине Светослав Мајера, дипл. прав., 
Службом председника општине и Општинског већа  Растислав Лабат, дипл.прав.

Руководиоци организационих јединица: непосредно руководе радом одељења односно служби, организују рад у извршавању послова из делокруга организационе јединице, обезбеђују законито и ефикасно обављање послова, врше надзор и контролу у извршавању послова оделења – служби и радника и обављају стручне најсложеније послове из делокруга рада одељења и друге послове по наређењу начелника Општинске управе.