Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Savet za zdravlje

Upitnik se sastoji od 5 pitanja otvorenog tipa. Molimo Vas da odgovorite na svako pitanje u vidu kratkog sastava, sa maksimum do 250 reči. Odgovori bi trebalo da odražavaju Vaš stav o temama koje se obrađuju u upitniku. Oslonite se na Vaše profesionalno iskustvo, ali i lično iskustvo koje crpite iz života u Opštini Bački Petrovac.

U upitnik se ne unosi lično ime i prezime, već samo naziv i e-mejl adresa ustanove/organizacije/preduzeća/udruženja iz kog dolazite.

Vaši odgovori neće biti povezani sa nazivom Vaše ustanove/organizacije/preduzeća/udruženja odnosno oni neće biti dostupni istraživačima prilikom analize podataka, kao ni javnosti prilikom prikazivanja rezultata.

Preuzimanje

Na osnovu  člana 42. Zakona o pravima pacijenata (,,Službeni glasnik RS'', broj 45/13) Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj XXIII sednici održanoj dana  29.12.2014. godine,  donela  je

Опширније: Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlјe - prečišćeni tekst

I Z V O D

IZ ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA

(„Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)

Опширније: IZVOD IZ ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA („Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)