Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

а.)   ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

   Послови:

    • одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину
    • одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину 
    • добијање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

                                                          ЗАХТЕВ
   О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

   Потребна документа:

       - захтев
       - попуњени упитник који се добија уз захтев (подаци о локацији и карактеристикама пројекта, подаци о могућем утицају пројекта на животну средину).

Потребно је уплатити:
       - општинску административну таксу у износу од 300,00 РСД. 
         на жиро-рачун:  840-742251843-73 са позивом на број 97  57-207.

                                                           ЗАХТЕВ
       ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

   Потребна документа:  
       - захтев,
       - попуњени упитник који се добија уз захтев (подаци о пројектуврсти технолошког поступка и сл.).
   Потребно је уплатити:
       - општинску административну таксу у износу од 300,00 РСД 
         на жиро-рачун:  840-742251843-73 са позивом на број 97  57-207.

                                                         САГЛАСНОСТ
               НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА   

   Потребна документа:  
       - захтев,
       - студија о процени утицаја (2 примерка).
   Потребно је уплатити:
       - општинску административну таксу у износу од 4600,00 РСД. 
         на жиро-рачун:  840-742251843-73 са позивом на број 97  57-207.

б.)   ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

   Послови:

      • преглед објеката везано за испуњеност услова заштите животне средине
      • пријава површина заражених парложним алергеним коровом (амброзијом)
      • контрола спровођења општинских одлука:
        - Одлука о мерама за заштиту од буке,
        - Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Бачки Петровац.

      Овој инспекцији могу се предати и поднесци у вези заштите и унапређења животне средине:
      - емисија загађујућих материја у води, ваздух или земљиште, бука, вибрације и сл.
      - предузимање мера за заустављање загађења и даљу деградацију животне средине,
      - предузимање мера у вези са држањем домаћих животиња.

      • Образац пријаве
       - пријаву можете предати у на пријемном шалтеру у згради општине, или га послати на емаил: JLIB_HTML_CLOAKING