Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 15.12.2017. godine održana je 39. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,05 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

 

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin,  rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac opštine Vladislav Tarnoci.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

  • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa:

a) 36. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 21.11.2017. godine,

b) 37. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 29.11.2017. godine,

c) 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 06.12.2017. godine.

  1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
  2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu;
  4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
  5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izradi plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino selo u K.O. Bački Petrovac;
  6. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – U LIKVIDACIJI;

       b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka;

       c) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom;

       d) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije;

       e) Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije, te donošenje zaklјučka povodom istog;

   7.Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Opštine Bački Petrovac;

   8.Razmatranje Programa poslovanja za 2018. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja za period 2018-2020. godine Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac;

   9.Razmatranje Trogodišnjeg programa poslovanja za 2018., 2019. i 2020. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;

   10.a)Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2016-17 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

        b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2017-18 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

   11.a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2016-17 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

   11.b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2017-18 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

   12.a) Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Maršok Dragutin“ Gložan za školsku 2016-17 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

   12.b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jozef Maršok Dragutin“ Gložan za školsku 2017-18 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

   13.Razmatranje nacrta, te davanje saglasnosti predsedniku Opštine Bački Petrovac za podnošenje predloga Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac Skupštini Opštine Bački Petrovac;

   14.Razmatranje lista ocenjenih programa sportskih organizacija sa teritorije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, podnetu od strane Sportskog saveza Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;

   15.Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja povodom žalbe Kotarčević Gorana iz Novog Sada ul. Jovana Popovića br. 3;

   16.Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu  za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom;

   17.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o stavlјanju van snage Rešenja Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/44-2013 od 11.02.2013. godine;

   18.Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o izmeni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2017. godinu;

   19.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prenosu prava korišćenja;

   20.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;

   21.Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije;

   22.Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni zapisnici sa 36. 37. i 38. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje  predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izradi plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino selo u KO Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se: utvrđuje  predlog Odluke o usvajanju završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – U LIKVIDACIJI i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje, s tim da se u čl. 3 nakon reči: „Ova Odluka“ doda tekst: „stupa na snagu danom donošenja i“; utvrđuje predlog Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje, s tim da se naziv odluke dopuni tako što će se nakon postojećeg teksta dodati tekst: „Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – U LIKVIDACIJI“, kao i da se nakon zadnjeg stava odluke doda nov stav, koji će da glasi: „Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac““; utvrđuje predlog Odluke o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje, s tim da se naziv odluke dopuni tako što će se nakon postojećeg teksta dodati tekst: „Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac“, kao i da se nakon zadnjeg stava odluke doda nov stav, koji će da glasi: „Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac““; utvrđuje predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje, s tim da se naziv odluke dopuni tako što će se nakon postojećeg teksta dodati tekst: „Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac“, kao i da se nakon zadnjeg stava odluke doda nov stav, koji će da glasi: „Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac““; prihvata Izveštaj o sprovedenom postupku likvidacije i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Opštine Bački Petrovac.

Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Program poslovanja za 2018. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2018-2020. godine Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata  Trogodišnji program poslovanja za 2018., 2019. i 2020. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata  Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016-17 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2017-18 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016-17 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2017-18 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2016-17 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2017-18 godinu Osnovne škole „Jozef Maršok Dragutin“ Gložan i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na nacrt Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac, kao i saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac za podnošenje predloga Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac Skupštini Opštine Bački Petrovac.

Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvajaju liste ocenjenih programa sportskih organizacija sa teritorije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, podnete od strane Sportskog saveza Opštine Bački Petrovac.

Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se poništava Rešenje Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac br. 501-57/2017-04 od 08.08.2017. godine u celini, jer njegovo izvršenje uopšte nije moguće i obustavlјa postupak inspekcijskog nadzora nad nadziranim subjektom „Goran Kotarčević PR Zabavni park Kotarac-NS Novi Sad“, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Jovana Popovića br. 3, jer nema uslova da se dalјe vodi.

Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu  za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 17. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se stavlјa van snage Rešenje Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/44-2013 od 11.02.2013. godine.

Povodom 18. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši izmena Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2017 godinu, i to: dodaje se nabavka usluga pozicija 1.2.15 – IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA GEODETSKIM SNIMANјEM TERENA ZA IZGRADNјU BICIKLISTIČKE STAZE NOVI SAD - BAČKI PETROVAC, DEONICA OD IRMOVAČKOG MOSTA DO AKVAPARK PETROLEND. Procenjena vrednost bez PDV iznos „1.750.000,00“ dinara. Veći deo rashoda po ovoj javnoj nabavci realizovaće se u 2018. godini.    

Povodom 19. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se prenosi pravo korišćenja na parcelama broj: 223/3, 227/3, 1062/1, 1725, 1860/3, 1861, 1863, 1866/1, 1866/2, 2101/47, 2101/93, 2102/1, 2102/2, 2106/24, 2106/27, 2106/160, 2106/164, 2106/167, 2106/168, 2106/171, 2106/520, 2106/521, 2106/535, 2106/578, 2106/619, 2106/631, 2106/639, 2106/693, 2106/797, 2106/798, 2106/799, 2106/800, 2106/804, 2106/809, 2106/813, 2106/827, 2106/836, 2106/844, 2106/862, 2106/869, 2106/887, 2106/888, 2106/918, 2107/667, 2305/2, 6360/11, 6363/1 i 6370/18 upisanim u prepisu posedovnog lista broj: 3303 KO Bački Petrovac, sa korisnika Direkcije za građevinsko zemlјište, putnu privredu i komunalne delatnosti, Bački Petrovac, ulica: Kolarova broj: 6 na korisnika Opštinu Bački Petrovac, Bački Petrovac, ulica: Kolarova broj: 6.

Povodom 20. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o prvom rebalansu budžetu opštine Bački Petrovac za 2017. godinu razdeo 4, glava 01 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 163, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 202.000,00 dinara za povećanje aproprijacije u razdelu 4, glava 1 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 2 – Komunalna delatnost, pozicija 45, ek.klasifikacija 424 – specijalizovane usluge, radi obezbeđenja sredstava radi otplate dugovanja po sporazumu broja: 980-2/17 od dana: 08.11.2017. godine zaklјučenog između JKP ČISTOĆA Žabalј i Opštine Bački Petrovac. Predmet sporazuma je novčano potraživanje koje je nastalo po, sada već raskinutom  Ugovoru o pružanju zoohigijeničarskih  usluga.

Povodom 21. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o povećanju aproprijacije kojim se aproprijacija obezbeđena Odlukom o prvom  rebalansu budžeta opštine Bački Petrovac za 2017. godinu razdeo 4. glava 11. SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE opštine Bački Petrovac, Program: 13 Razvoj kulture, Programska aktivnost: 1201-0001, pozicija 264. - ekonomska klasifikacija 422 – Troškovi putovanja povećava za iznos 7.000,00 dinara iz izvora 5 – donacije od inostranih zemalјa.

Povodom 22. tačke dnevnog reda, vodila se kratka diskusija u vezi izrade nacrta Odluke o korišćenju sportskih objekata u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,30 časova.

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac