Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.pngDana 06.05.2020. godine održana je 122. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o povećanju aproprijcije:
A) Poboljšanje - semaforizacija raskrsnice ulice Kolarove (Državni put II A reda broj 111) i ulice Lenjinove u naseljenom mestu Bački Petrovac;
B) Nabavka opreme za pedrijatrijsko odeljenje i čekaonice u sklopu Doma zdravlja;
V) Opremanje sportske školske sale u Gložanu.

2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve:
A) Nabavka opreme za pedrijatrijsko odeljenje i čekaonice u sklopu Doma zdravlja;
B) Opremanje sportske školske sale u Gložanu;
V) Stalni troškovi, radi obezbeđivanja sredstava za dezinfekciju objekata koji su u sastavu PU „Včielka“ i O.Š. u Opštini Bački Petrovac a sve u cilju sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVID 19;
G) Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, radi obezbeđivanja sredstava za isplatu naknada zaposlenim licima u Opštinskoj upravi koji obavljaju poslove vezane za komasaciju u KO Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneta su sledeća Rešenja:

A) Rešenje o povećanju aproprijacije,kojim se na osnovu Ugovora broj 143-401-6933/2019-05-4 od 20. decembra 2019. godine potpisanog između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Opštine Bački Petrovac i izvršenog namenskog transfera na račun za uplatu javnih prihoda (dana 23. decembra 2019. godine je na račun: 733252 – kapitalni namenski transfer od AP Vojvodine uplaćeno 3.000.000 dinara), izvor finansiranja: 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, program. 0701 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, projekat: 0701-03 – Poboljšanje - semaforizacija raskrsnice ulice Kolarove (Državni put II A reda broj 111) i ulice Lenjinove u naseljenom mestu Bački Petrovac, proširuje pozicija 95/0, ekonomska klasifikacija: 511 – zgrade i građevinski objekti, za iznos od 3.000.000,00 dinara.

B) Rešenje o povećanju aproprijacije, kojim se na osnovu Ugovora o sufinansiranju mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2020 godini, potpisanog između Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Opštine Bački Petrovac dana 02.03.2020. godine, otvara se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti, program 12 – Zdravstvena zaštita, Projekta: 1801-02: Nabavka opreme za pedrijatrijsko odeljenje i čekaonice u sklopu Doma zdravlja, povećava pozicija: 137/1, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema za iznos od 552.500,00 dinara.

V) Rešenje o povećanju aproprijacije, kojim se na osnovu Ugovora broj 116-401-4721/2019-02 od 20. decembra 2019. godine potpisanog između Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i Opštine Bački Petrovac i izvršenog namenskog transfera na račun za uplatu javnih prihoda (dana 25. decembra 2019. godine je na račun: 733252 – kapitalni namenski transfer od AP Vojvodine uplaćeno 2.631.104,00 dinara), izvor finansiranja: 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, program: 1301 – Razvoj sporta i omladine, Projekat: 1301-03 - Opremanje sportske školske sale u Gložanu, proširuje pozicija 141/1, ekonomska klasifikacija: 512 – mašine i oprema, za iznos od 2.631.104,00 dinara.

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda doneta su sledeća Rešenja:

A) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a upotreba sredstava u iznosu 97.500,00 dinara za otvaranje i povećanje pozicije 137/1 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 12 – Zdravstvena zaštita, Projekta: 1801-02: Nabavka opreme za pedrijatrijsko odeljenje i čekaonice u sklopu Doma zdravlja, ek. klasifikacija 512 – mašine i oprema, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.

B) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a upotreba sredstava u iznosu 1.000.000,00 dinara za otvaranje i povećanje pozicije 141/1, razdeo: 5, glava 00 – Opštinska uprava, program: 1301 – Razvoj sporta i omladine, Projekat: 1301-03 - Opremanje sportske školske sale u Gložanu, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema (5126 - oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport) radi realizacije projekta.

 

V) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a upotreba sredstava u iznosu 42.000,00 dinara za povećanje pozicije 112/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 2 – Komunalne delatnosti, programska aktivnost 1102-0004: Zoohigijena, ek.klasifikacija 421 – Stalni troškovi, radi obezbeđivanja sredstava za dezinfekciju objekata koji su u sastavu PU „Včielka“ i Osnovnih škola u Opštini Bački Petrovac a sve u cilju sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVID 19.


G) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a upotreba sredstava u iznosu 280.000,00 dinara za povećanje pozicije 81/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, programska aktivnost 0101-0001: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, ek. klasifikacija 416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, radi obezbeđivanja sredstava za isplatu naknada zaposlenim licima u Opštinskoj upravi koji obavljaju poslove vezane za komasaciju u KO Bački Petrovac.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac