Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

Дана 12.10.2017. године одржана је 34. седница Општинског већа Општине Бачки Петровац, са почетком у 15,05 часова, по позиву председника Општинског већа Срђана Симића.

Поред Срђана Симића седници су присуствовали следећи чланови Општинског већа: Јан Брна, Карол Верле, Радомир Зотовић, Милан Анушјак, Јан Мелег, Татјана Забунов, Предраг Бојанић и Александар Накић.

Записник је водио секретар Општинског већа Растислав Лабат.

Осим чланова Већа седници су присуствовали и помоћник председника општине за спорт и друштвене делатности Срђан Стојановић, помоћник председника општине за комуналне делатности Јасна Шпрох, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин и руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Ондреј Бовдиш.

Седницу је отворио Срђан Симић, који је све присутне поздравио.

Затим је једногласно  усвојен следећи

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 • Разматрање и усвајање записника са 33. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац, одржане 02.10.2017. године.
 1. а) Разматрање Извештаја о раду и реализацији Годишњег програма рада Гимназије “Јан Колар” са домом ученика у Бачком Петровцу, за школску 2016/2017. годину, те доношење закључка поводом истог;

б) Разматрање Годишњег програма рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика за школску 2017/2018. годину, те доношење закључка поводом истог;

 1. Разматрање Плана рада зимске службе за зимску сезону 2017/2018. године, те давање сагласности на исти;
 2. Разматрање Предлога за измену члана Школског одбора у Основној школи „Жарко Зрењанин“ Маглић;
 3. Разматрање Захтева Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан за давање сагласности за давање у закуп Спортске хале у Гложану и утврђивање цене сатнице;
 4. Разматрање Жалбе Даљевић Јелене из Маглића ул. Маршала Тита бр. 70 против Решења Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета грађевинског материјала бр. 016-1/250-2016-2-40 од 21.09.2017. године, и одлучивање поводом исте;
 5. Разматрање предлога и доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве – обука личних пратилаца деце;
 6. Разматрање Молбе ДОО „SAT-TRAKT“ Бачка Топола за прелаз преко парцела у јавној својини Општине Бачки Петровац, те доношење закључка поводом истог;
 7. Разматрање Захтева Виктора Аладића из Бачког Петровца, ул. Новосадска бр. 14, осуђеник Казнено-поправног завода у Сремској Митровици, за решавање стамбеног питања, те доношење закључка поводом истог;
 8. Разматрање Информације о радњама предузетим у вези са Закључком Општинског већа Општине Бачки Петровац бр. 016-4/264-2017 од 14.07.20176. године;
 9. Разматрање Обавештења ОЗЗ „AGRO-PETROVEC“ Бачки Петровац у вези објеката у Бачком Петровцу, ул. Житна бр. 14а;
 10. Питања и предлози.

Најпре је једногласно без примедби усвојен записник са 33. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Поводом 1. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се Извештај о раду и реализацији Годишњег програма рада Гимназије „Јан Колар” са домом ученика у Бачком Петровцу, за школску 2016/2017. годину и Годишњи програм рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика за школску 2017/2018. годину, и исти прослеђују Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање, односно на давање сагласности.

                Поводом 2. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се даје сагласност  на План рада зимске службе за зимску сезону 2017/2018. године.

Поводом 3. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим се утврђује  предлог Решења о разрешењу дужности члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић – Иване Везмар из Маглића, и  предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић – Наташа Стојковић из Маглића, и исти прослеђују Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.

Поводом 4. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак којим Општинско веће Општине Бачки Петровац, у складу са чл. 4, ст. 2 и 3 Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2012) даје начелну сагласност Основној школи „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану, за давање у закуп Спортске хале у Гложану, спортским клубовима ради одржавања тренинга и грађанима за рекреативне спортске активности, a у складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016) и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017).

Поводом 5. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донето Решење којим се одбија жалба Даљевић Јелене из Маглића, ул. Маршала Тита бр. 70, поднета против решења  Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета грађевинског материјала Општине Бачки Петровац бр. 016-1/250-2016-2-40 од 21.09.2017. године, као неоснована и потврђује решење првостепеног органа као правилно и на закону засновано.

Поводом 6. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донето Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се из средстава обезбеђених Одлуком о првом ребалансу буџету општине Бачки Петровац за 2017. годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 4 -, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 163, економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва одобрава употреба средстава у износу 108.000,00 динара за  повећање апропријације у разделу 4, глава 1 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 11 – Социјална и дечја заштита, позиција 104 ек.класификација 4631 – Текући трансфер осталим нивоима власти, за  обезбеђивање неопходних средстава за реализацију акредитованог програма обуке „Покретање услуге лични пратилац детета“.

Поводом 7. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак, којим Општинско веће Општине Бачки Петровац, није удовољило Молби ДОО „SAT-TRAKT“ Бачка Топола бр. 1148 од 03.10.2017. године, т.ј. није парцелу бр. 1356 КО Маглић у јавној својини Општине Бачки Петровац дало на коришћење ДОО „SAT-TRAKT“ Бачка Топола, у смислу Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016). Подносилац молбе је упућен да поступи у складу са Закључком Општинске управе Општине Бачки Петровац – Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове – Одсек за спровођење обједињене процедуре бр. РОП-БПЕ-26659-ЦПИ-1/2017 од 09.09.2017. године, те да поднесе нов одговарајући захтев са описом планираних грађевинских радова на наведеној парцели.

Поводом 8. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет Закључак, којим Општинско веће Општине Бачки Петровац није удовољило захтеву Виктора Аладића из Бачког Петровца, ул. Новосадска бр. 14, осуђенику Казнено-поправног завода у Сремској Митровици, за решавање стамбеног питања, од 04.09.2017. године, јер не располаже стамбеним јединицама за социјално становање.

Поводом 9. тачке дневног реда, након расправе, једногласно је донет закључак, којим се: прихвата  Информација Правобранилаштва Општине Бачки Петровац о радњама предузетим у вези са Закључком Општинског већа Општине Бачки Петровац бр. 016-4/264-2017 од 14.07.20176. године; даје начелна сагласност за закључивање споразума о исплати дуга на име неплаћене закупнине за коришћење станова у јавној својини Општине Бачки Петровац, највише на 18 месечних рата, а сходно висини дуга; не прихватају предлози за умањење дуга на име неплаћене закупнине за коришћење станова у јавној својини Општине Бачки Петровац, по основу адаптације станова, коју су вршили закупци без изричите писмене сагласности власника стана, уколико је уговором о закупу утврђен такав услов за адаптацију стана; обавезује Правобранилаштво Општине Бачки Петровац, Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове и Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац да припреме предлоге споразума из тачке 2 овог закључка, те да их доставе Општинском већу Општине Бачки Петровац на разматрање и давање сагласности за закључивање појединих споразума.

Поводом 10. тачке дневног реда, након расправе, једногласно донет Закључак, којим се обавештава  ОЗЗ „AGRO-PETROVEC“ Бачки Петровац да је Општина Бачки Петровац дала на коришћење непокретности уписане у зкњ. ул. бр. 10998 К.О. Бачки Петровац, и то: Ветеринарска станица, гаража, стовариште, економско двориште, укупне површине 73а 09м2 – парц. бр. 8509/2, у јавној својини Општине Бачки Петровац, у корист ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, у складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), а на основу Решења Општинског већа Општине Бачки Петровац о давању на коришћење непокретности бр. 016-4/262-2017 од 07.07.2017. године и Уговора о давању на коришћење непокретности закљученог дана 10.08.2017. године између Општине Бачки Петровац и ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац.

Поводом 11. тачке дневног реда, водила се дискусија о току парничних поступака у вези повраћаја средстава уплаћених на име самодоприноса, о предстојећим радовима на реконструкцији регионалног пута у Бачком Петровцу, о обавештењу ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац у вези коришћења воде у празним кућама, као и о предстојећем сусрету представника Општине Бачки Петровац са делегацијом Општине Јери - Кипар.

Након што су обрађене све тачке дневног реда, Срђан Симић се захвалио присутнима на сарадњи и закључио седницу у 17,35 часова.