Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 30.04.2015. године сазвао 70. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок,заменик председника општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Бранислав Кевенски, Гавро Говорчин,Павел Жилаји и Катарина Мелегова Мелихова.


Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Јан Јованкович,Бошко Богуновић и Душан Говорчин као и Татиана Милина Туранова- инспектор за заштиту животне средине и Катарина Рашета- општински правобранилац.
На почетку седнице утврђен је следећи:
Дневни ред:

1.Разматрање и доношење захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад дозвољеног максимума ( прилог: рачун суфицита/дефицита и рачун финансирања, могућност задуживања)
2.Разматрање и доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
3.Разматрање и доношење Одлуке о суфинансирању пројекта „Уређење туристичког комплекса, Ловачког дома у Бачком Петровцу“
4.Разматрање и доношење Решења о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта
5.Разматрање и доношење Решења о разрешењу члана и именовању новог члана Савета за миграције Општине Бачки Петровац
6. Разматрање Извештаја о квалитету воде за пиће за сва 4 насељена места Општине Бачки Петровац
7. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева за одобрење исплате накнаде нематеријалне штете Хорват Зузани из Кулпина који је поднео општински правобранилац Општине Бачки Петровац
8. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева за одобрење исплате накнаде нематеријалне штете Сабо Мирјани из Кулпина који је поднео општински правобранилац Општине Бачки Петровац
9. Разматрање Закључка Савета за родну равноправност
Када је у питању прва тачка дневног реда, руководилац Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општине Бачки Петровац је кратко образложио да је општина Бачки Петровац поднела захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита у износу од 19% од дозвољеног износа од 10% прихода општине Бачки Петровац у 2015 години а да би повећање фискалног дефицита био резултат јавних инвестиција. Затим је једногласно донето Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за исплату дотације Добровољном Ватрогасном друштву Бачки Петровац за исплату дуга за изведене радове на инсталацији гасног грејања ватрогасног дома у Бачком Петровцу.Поводом треће тачке дневног реда чланови општинског већа су донели Закључак да ће општина Бачки Петровац суфинансирати пројекат „Уређење туристичког комплекса Ловачког дома у Бачком Петровцу“ у износу од 400.000,00 динара. Даље су чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац једногласно донели Решење о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине Општине Бачки Петровац и то парцелу број 1360 к.о Маглић, закупцу „Теленор“ д.о.о. Нови Београд за изградњу антенског стуба и постављање телекомуникационе опреме. Затим је донето Решење о разрешењу члана и именовању новог члана Савета за миграције Општине Бачки Петровац .Даље је усвојен Извештај о квалитету воде за пиће за сва 4 насељена места Општине Бачки Петровац. Након тога су једногласно чланови општинског већа одобрили општинском правобраниоцу да закључи вансудско поравнање између општине Бачки Петровац и Хорват Зузане из Кулпина ради накнаде нематеријалне штете због уједа пса луталице те дали сагласност на исплату у износу од 50.000,00 динара као и сагласност за вансудско поравнање између општине Бачки Петровац и Сабо Мирјане из Кулпина ради накнаде нематеријалне штете настале као последица уједа пса луталице, те дали сагласност на исплату у износу од 70.000,00 динара. Чланови општинског већа су прихватили Закључак Савета за родну равноправност.
Председник општине Павел Марчок је 70. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 30.априла 2015. године у 17,30ч.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac