Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 05.06.2019. godine održana je 84. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović i Predrag Bojanić. Svoje odsustvo sa sednice su opravdali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa:
a) 82. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 13.05.2019. godine;
b) 83. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 20.05.2019. godine;

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju lokacije na kojoj se mogu postavlјati objekti za deponovanje i separaciju rečnih agregata;
2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana razvoja Opštine Bački Petrovac za period 2021.-2027. godine;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
4. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu;
5. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno usvojen Zapisnik sa 82. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 13.05.2019. godine, s tim da se u tački 12. dnevnog reda navede da je Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2019. godini raspisan sa predloženim izmenama, a u tački 13. da se navede da je Rešenje o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu doneto sa predloženim izmenama, dok je Zapisnik sa 83. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 20.05.2019. godine jednoglasno usvojen bez primedbi.
Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o određivanju lokacije na kojoj se mogu postavlјati objekti za deponovanje i separaciju rečnih agregata i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneta Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana razvoja Opštine Bački Petrovac za period 2021. – 2027. godine, kojom Opština Bački Petrovac pristupa izradi Lokalnog plana razvoja Opštine Bački Petrovac za period 2021. – 2027. godine u skladu sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 30/2018).
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 435.000,00 dinara za otvaranje pozicije 128/1 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 13 – Razvoj kulture i informisanjlј projekat: 1201-04 – Sanacija evangelističke crkve u Magliću, ek. klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje, za obezbeđivanje sredstava za isplatu građevinsko zanatskih radova izvedenih u evangelističkoj crkvi u Magliću;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 800.000,00 dinara za povećanje pozicije 128 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 13 – Razvoj kulture i informisanja projekat: 1201-04 – Sanacija evangelističke crkve u Magliću, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, za obezbeđivanje sredstava za sanaciju evangelističke crkve u Magliću;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 100.000,00 dinara za povećanje pozicije 57 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 512 – Mašine i oprema, za obezbeđivanje sredstava za ugradnju aparata za povišenje pritiska na hidrantskoj mreži;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 550.000,00 dinara za povećanje pozicije 48 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 423 – usluge po ugovoru (4237 – reprezentacija);
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 150.000,00 dinara za povećanje pozicije 51 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 426 – materijal (4268 – materijal za održavanje higijene i ugostitelјstvo).
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, i to: 1. dodaje se nabavka usluga, pozicija 1.2.11 – STUDIJE PROCENE STANјA POSTOJEĆEG VODOVODNOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC SA PREDLOZIMA ZA UNAPREĐENјE SISTEMA. Procenjena vrednost bez PDV iznos „1.000.000,00“ dinara; 2. Nabavka radova, pozicija 1.3.1 – UGRADNјA APARATA ZA POVIŠENјE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI. Procenjena vrednost bez PDV-a iznos „630.000,00“ menja se u „729.380,00“; 3. dodaje se nabavka radova pozicija 1.3.8 – SANACIJA EVANGELISTIČKE CRKVE U MAGLIĆU. Procenjena vrednost bez PDV iznos „13.679.361,00“ dinara.
Povodom 5. tačke dnevnog reda vodila se diskusija u vezi uklјučivanja članova Veća u izradu Odluke o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, u vezi povećavanja pojedinih budžetskih stavki prilikom rebalansa budžeta, te u vezi donošenja i sadržaja Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,35 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac