Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 11.07.2019. godine održana je 89. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 15,35 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Svoje odsustvo sa sednice je opravdala: Tatjana Zabunov.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N  I R E D

 

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa:
a) 85. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 12.06.2019. godine;
b) 86. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 13.06.2019. godine;
v) 87. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 26.06.2019. godine;
g) 88. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 01.07.2019. godine;

1. Razmatranje Izveštaja o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje predloga Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje Zahteva OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za dodelu finansijskih sredstava za adaptaciju poda u holu škole, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. Razmatranje Zahteva PU „Včielka“ Bački Petrovac za utvrđivanje većeg broja dece u vaspitnim grupama, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Zahteva za povećanje broja zaposlenih za 6 novih radnih mesta u PU „Včielka“ Bački Petrovac i finansiranje istih, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Poslerevizionog izveštaja o merama ispravlјanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. a) Razmatranje Izveštaja o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac u agroekonomskoj 2018/2019. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. b) Razmatranje predloga Godišnjeg programa, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. Razmatranje Predloga za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje Rešenja o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu;
10. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja po žalbi Radišić Miroslava iz Bačkog Petrovca, protiv Rešenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, Komunalna inspekcija br. 355-15-17/2014 od 23.05.2015. godine;
11. Razmatranje Zahteva-predloga Udruženja petrovačkih žena radi adaptacije zgrade u ulici Maršala Tita 2 u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Razmatranje Molbe Udruženja sportskih ribolovaca „Ribolovac“ Maglić za davanje na korišćenje parcele, te donošenje zaklјučka povodom istog;
13. Razmatranje Molbe OVS Bački Petrovac – DVD Bački Petrovac za nabavku i korišćenje el. hidrauličnog alata za razvalјivanje, te donošenje zaklјučka povodom istog;
14. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o promeni aproprijacije;
15. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
16. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu;
17. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, te odlučivanje povodom istog;
18. Razmatranje Odluke Saveta Mesne zajednice Maglić o prenameni sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog;
19. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni Zapisnici sa 85., 86., 87. i 88. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac razmatrati Izveštaj o radu Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac br. 320-8/2019 od 07.06.2019. godine, na jednoj od svojih narednih sednica, kada na sednici bude prisutna i predsednica Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su utvrđeni Amandmani na predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kao i Zaklјučak kojim se prihvata predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac, koji je utvrdila Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata Skupštine Opštine Bački Petrovac zaklјučkom br. 016-18/2019-02/1 od 12.06.2018. godine, i predlaže Skupštini Opštine Bački Petrovac da donese navedenu odluku, sa izmenama, dopunama i ispravkama, koje Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac predlaže Amandmanima na predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će se sredstva za adaptaciju poda u holu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan obezbediti rebalansom budžeta Opštine Bački Petrovac.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Zahtev PU „Včielka“ Bački Petrovac za utvrđivanje većeg broja dece u vaspitnim grupama br. 259/2019 od 27.06.2019. godine, i utvrđuje veći broj dece u vaspitnim grupama PU „Včielka“ Bački Petrovac, u skladu sa navedenim zahtevom.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se daje saglasnost za finansiranje 6 novih radnih mesta u PU „Včielka“ Bački Petrovac, u periodu od 01.09.2019. do 31.12.2019. godine, i to: 3 vaspitača, 2 medicinske sestre vaspitača i 1 radnik za održavanje higijene – spremačica.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata poslerevizioni izveštaj Državne revizorske institucije o merama ispravlјanja Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac za 2017. godinu br. 400-495/2018-06/14 od 01.07.2019. godine, i isti se prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac radi informisanja.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac u agroekonomskoj 2018/2019. godini, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, te se prihvata predlog Godišnjeg programa, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, u celini i predlaže Skupštini Opštine Bački Petrovac da naveden program donese.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa u oblasti kulture – manifestacije od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se odbija žalba Radišić Miroslava iz Bačkog Petrovca, 28. oktobra 57, podneta protiv rešenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, Komunalna inspekcija br. 355-15-17/2014 od 23.05.2019. godine, i potvrđuje pobijano rešenje kao zakonito i pravilno.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će se sredstva za adaptaciju zgrade u Bačkom Petrovcu u ulici Maršala Tita 2, koju koristi Udruženje petrovačkih žena, obezbediti rebalansom budžeta Opštine Bački Petrovac, ako za tu namenu bude dovolјno raspoloživih sredstava.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će se povodom Molbe Udruženja sportskih ribolovaca „Ribolovac“ Maglić za davanje na korišćenje parcele od 24.05.2019. godine odlučivati na jednoj od narednih sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, kada se sagledaju svi elementi navedene molbe.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će se prilikom rebalansa budžeta Opštine Bački Petrovac razmotriti mogućnost obezbeđivanja sredstava za nabavku električnog hidrauličnog alata za razvalјivanje i sečenje za potrebe OVS Bački Petrovac, DVD Bački Petrovac i PVSJ u Bačkom Petrovcu.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o promeni aproprijacije kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2019.godinu razdeo 5, glava 0 – Opštinska uprava, program 13, - Razvoj kulture i informisanja, izvor finansiranja 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, menja se sledeće: - umanjuje se pozicija 129, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti, Projketa: 1201-05 Realizacija prve faze rekonstrukcije objekta u Bačkom Petrovcu za potrebe Muzeja vojvođanskih Slovaka za iznos od 918.000,00 dinara, tako da umesto 9.268.000,00 dinara sada iznosi 8.350.000,00 dinara; - otvara se pozicija 223, program: 2 – komunalne delatnosti, Projekat: Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvete u delu industrijske zone u Bačkom Petrovcu, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti (5114- projektno planiranje), u iznosu od: 918.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, radi realizacije projekta;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2019.godinu razdeo 5, glava 0 – Opštinska uprava, program 9, - Osnovno obrazovanje, izvor finansiranja 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, menja se na sledeći način: - umanjuje se pozicija 134, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti, Projketa: 2002-02 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija , sanacija i adaptacija objekata osnovne škole u Bačkom Petrovcu za iznos od 1.704.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, tako da umesto 12.000.000,00 dinara sada iznosi 10.296.000,00 dinara; - otvara se pozicija 224, program: 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, Projekat: 0701-05 Uspostavlјanje sistema videonadzora na raskrsnici u Magliću KP 1356, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema (5128 - oprema za javnu bezbednost) radi realizacije projekta u iznosu od: 1.399.000,00 dinara, izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina; - otvara se pozicija 225, program: 8 – Predškolsko obrazovanje i vaspitanje, Projekat: 2001-01 Uvođenje sistema videonadzora u PU „Včielka“ u Bačkom Petrovcu, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema (5128 - oprema za javnu bezbednost) radi realizacije projekta u iznosu od : 305.000,00 dinara izvor 13 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 200.000,00 dinara za povećanje pozicije 47 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 422 – troškovi putovanja, (4221 – troškovi službenih putovanja u zemlјi) za obezbeđivanje sredstava za nesmetano funkcionisanje;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 300.000,00 dinara za povećanje pozicije 48 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalnih samouprava i gradskih opština, ek. klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, za obezbeđivanje sredstava za reprezenataciju (4237- reprezentacija);
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 360.000,00 dinara za povećanje pozicije 177 u razdelu 5, glava 03 – BIBLIOTEKA ŠTEFAN HOMOLA, Bački Petrovac , program 13 – Razvoj kulture i informisanje, programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, ek. klasifikacija 425 – tekuće popravke i održavanje (4251 – tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata), za obezbeđivanje sredstava za sanaciju vlage i krečenje zidova u ulaznom holu u biblioteku;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 185.000,00 dinara za povećanje pozicije 55 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje loklane samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 483 – novčane kazne i penali po rešenju sudova, zbog realizacije prinudne naplate;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 700.000,00 dinara za povećanje pozicije 81 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, Projekta: 0701-01: Rehabilitacija kolovoznih konstrukcija u ulicama u Bačkom Petrovcu i u industrijskoj zoni , ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti (5114-projektno planiranje), za obezbeđivanje sredstava za nadzor, elaborat i tehnički prijem;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 340.000,00 dinara za otvaranje i povećanje pozicija 226, razdeo: 5, glava 00 – Opštinska uprava, program: 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, Projekat: 0701-05 Uspostavlјanje sistema videonadzora na raskrsnici u Magliću KP 1356, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti (5114 - projektno planiranje) radi realizacije projekta;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava: - u iznosu: 61.000,00 dinara za otvaranje i povećanje pozicija 225, razdeo: 5, glava 00 – Opštinska uprava, program: 8 – Predškolsko obrazovanje i vaspitanje, Projekat: 2001-01 Uvođenje sistema videonadzora u PU „Včielka“ u Bačkom Petrovcu, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i oprema (5128 - oprema za javnu bezbednost) radi realizacije projekta u iznosu od 61.000,00 dinara; - u iznosu: 40.000,00 dinara za otvaranje i povećanje pozicija 227, razdeo: 5, glava 00 – Opštinska uprava, program: 8 – Predškolsko obrazovanje i vaspitanje, Projekat: 2001-01 Uvođenje sistema videonadzora u PU „Včielka“ u Bačkom Petrovcu, ekonomska klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti (5114 - projektno planiranje) radi realizacije projekta u iznosu od 40.000,00 dinara;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 232.000,00 dinara za povećanje i otvaranje pozicije 223 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 2 – Komunalne delatnosti, Projekta: Izrada projketno – tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvete u delu industrijske zone u Bačkom Petrovcu, ek. klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti (5114 – projektno planiranje) radi realizacije projekta i obezbeđivanje potrebnih sredstava;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 550.000,00 dinara za povećanje pozicije 16 u razdelu 2, glava 00 – PREDSEDNIK OPŠTINE, program 16 – Politički sistem lokalne samouprave, programska aktivnost: 0002 – Funkcionisanje izvršnih organa, ek. klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru, za obezbeđivanje sredstava za reprezenataciju (4237- reprezentacija u iznosu od 300.000,00) i sredstava za plaćanje prevoza dece za Vrnjačku Banju, (4239-ostale opšte usluge u iznosu od 250.000,00 dinara).
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, i to: 1. dodaje se nabavka radova pozicija 1.3.9 – UVOĐENјE SISTEMA VIDEO NADZORA U PU „VČIELKA“ U BAČKOM PETROVCU I USPOSTAVLjANјE SISTEMA VIDEO NADZORA NA RASKRSNICI U MAGLIĆU KP 1356. Procenjena vrednost bez PDV iznos „1.703.550,00“ dinara; 2. dodaje se nabavka usluga pozicija 1.2.12 – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNјU JAVNE RASVETE U DELU IDUSTRIJSKE ZONE U BAČKOM PETROVCU. Procenjena vrednost bez PDV iznos „900.000,00“ dinara.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije br. 46-9/2019-05 od 17.06.2019. godine, te su doneta rešenja o otuđenju pokretne stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, kojima se:
- otuđuje pokretna stvar-vozilo iz javne svojine Opštine Bački Petrovac: vozilo marke FIAT PUNTO 1.3 MJT u voznom stanju, OM bela, broj šasije: ZFA18800001005470, broj motora 188A90001957442, zapremnina motora 1248, evro dizel, godina proizvodnje 2007, datum prve registracije: 14.02.2013.godine, za koju ističe saobraćajna dozvola 21.02.2020.godine, sticaocu Borislavu Jankoviću iz Maglića, ul. Bore Prodanovića 72;
- otuđuje pokretna stvar-vozilo iz javne svojine Opštine Bački Petrovac: vozilo marke ŠKODA FABIA COMFORT 1.4 u voznom stanju, OM siva, broj šasije: TMBHD46Y774018512, broj motora BBZ157047, zapremnina motora 1390, bezolovni benzin, godina proizvodnje 2006, datum prve registracije: 18.07.2006.godine, za koju ističe saobraćajna dozvola 18.07.2019.godine, sticaocu DM COMPANY DOO, ul. Dr. Svetislava Kasapinovića br.9, Novi Sad.
Povodom 17. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se konstatuje da će se prilikom rebalansa budžeta Opštine Bački Petrovac sagledati mogućnost obezbeđivanja sredstava za finansiranje adaptacije Vatrogasnog doma i izgradnju krova na letnjikovcu u dvorištu Lovačkog doma u Magliću.
Povodom 18. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija u vezi sprovedenog postupka javnog nadmetanju za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, kao i u vezi postupka javne nabavka za geodetske usluge.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 18,50 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih