Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 06.09.2019. godine održana je 95. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić - članovi. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Verle.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predložen dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno su doneta Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 88.000,00 dinara za povećanje pozicije 206 u razdelu 5, glava 05 – MUZEJ VOJVOĐANSKIH SLOVAKA , Bački Petrovac , program 13 – Razvoj kulture i informisanje, programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture, ek. klasifikacija 423 – USLUGE PO UGOVORU (4231 – administrativne usluge), za obezbeđivanje sredstava za redovnu delatnost Muzeja, nadoknadu za mesec jul za usluge po ugovoru.
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 1.375.000,00 dinara za povećanje pozicije 124 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, Programska aktivnost 0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, ek. klasifikacija 424 – specijalizovane usluge, radi obezbeđivanje sredstava za troškove realizacije Slovačkih narodnih svečanosti.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac