Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

На основу члана 116. став 1. тачка 3. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), у прилогу овог дописа доставља Вам се нацрт оквирног Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2018. годину на јавну расправу ради давања предлога, сугестија и примедби на исти.

Своје предлоге, сугестије и примедбе на нацрт оквирног Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2018. годину можете доставити до 31.01.2018. године, на адресу:

Скупштина општине Бачки Петровац,

Служба Скупштине општине и Општинског већа,

21 470 Бачки Петровац, ул. Коларова 6.

(Н А Ц Р Т)

На основу члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и члана 101. став 1. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XVII седници, одржаној дана ______ 2018. године, д о н е л а   је   о к в и р н и  

 

 П Р О Г Р А М    Р А Д А