Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Република Србија                                                                                                    

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/48-2019                                            

Дана: 06.03.2019. године

Бачки Петровац, Коларова 6

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 79. седници одржаној дана 06.03.2019. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К

 

            П р о д у ж а в а  с е  рок за подношење пријава на Конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију програма од јавног интереса за Општину Бачки Петровац за 2019. годину бр. 016-4/13-2019 од 11.02.2019. године, до 15.03.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће Општине Бачки Петровац је расписало Конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију програма од јавног интереса за Општину Бачки Петровац за 2019. годину бр. 016-4/13-2019 од 11.02.2019. године (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је објављен дана 13.02.2019. године на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачки Петровац, као и на порталу е-Управа.

У одељку III став 3. Конкурса је утврђено да се пријаве на конкурс подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, односно до 28.02.2019. године.

Како је у наведеном року поднето знатно мање пријава у односу на претходну годину, одлучено је да се рок за подношење пријава продужи, стога је донет овај закључак.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Срђан Симић, с.р.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac