Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

zastita zivotne sredine

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. Glasnik RS,“ 36/2009,88/2010,14/2016) članova 69. i 70 . Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. Glasnik RS,“ 135/04,36/2009,72/2009-dr.zakoni i 43/2011odluka US), člana 6. Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br.7/2010)  i člana 87 stav 1 tačke 2  Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br.1/2014 prečišćen tekst), Opštinsko veće opštine Bački Petrovac na sednici održanoj dana 08.02.2017.godine, donosi

Program monitoringa  buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za

 2017-2018 godinu

 

   Osnove programa

Osnovni cilј merenja i praćenja buke u životnoj sredini je zaštita zdravlјa lјudi i očuvanje i unapređenje uslova životne sredine. Praćenje i merenje nivoa buke sprovodiće se na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. Glasnik RS,“ 135/04

36/2009,72/2009-dr.zakoni i 43/2011 odluka US) radi utvrđivanja stanja životne sredine i pravilnog odabira preventivnih mera i aktivnosti koje se preduzimaju u cilјu smanjenja negativnih uticaja buke i podizanja nivoa kvaliteta životne sredine.

Opština Bački Petrovac  kao jedinica lokalne samouprave je subjekt sistema zaštite životne sredine i u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom obezbeđuje kontinualnu kontrolu i monitoring stanja buke u životnoj sredini.

Monitoring buke se vrši sistematskim merenjem, ispitivanjem i ocenjivanjem indikatora buke, fizičkih veličina kojima se opisuje buka u životnoj sredini i koje su vezane za štetni efekat buke.

I. Sadržaj monitoringa stanja nivoa buke u životnoj sredini

 

 Merni lokaliteti

Za potrebe realizacije Programa monitoringa stanja nivoa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017/2018  godinu, a u cilјu zoniranja teritorije opštine Bački Petrovac , planiranja zvučne zaštite, i ocene od štetnog dejstva buke u naselјenim mestima, potrebno je pristupiti kontinuiranom merenju nivoa zvučnog pritiska i definisanju njegove vremenske zavisnosti na 10 mernih lokaliteta koji pokrivaju teritoriju opštine. U okviru mernih lokaliteta izbor mernih tačaka biće vršen u skladu sa Odlukom o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Bački Petrovac(„Sl. list opštine Bački Petrovac 12/2010,2/2013 i 14/2013g.):

- područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno-istorijski lokaliteti, parkovi
- turistička područja, kampovi, školske zone
- čisto stambena područja
- poslovno – stambena područja,trgovačko – stambena područja i dečja igrališta
- gradski centar, zanatska, trgovačka, administartivno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i lokalnih saobraćajnica
- industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada

Program monitoringa stanja nivoa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017-2018. godinu obuhvata sledeće mesne zajednice, merne lokalitete i merne tačke:

Naselјeno

mesto

Merni

lokalitet

                M E R N O   M E S T O

Bački Petrovac

M1

Centar Bačkog Petrovca ulica M.Tita 6

Bački Petrovac

M2

Stambena zona Bačkog Petrovca ,Hrobova 21

Bački Petrovac

M3

 Centar Bački Petrovac ,14 VUSB 7-9

Bački Petrovac

M4

Kraj stamnbene zone početak industrijske Bački Petrovac Lenjinova 114

Maglić

M5

Stambena zona Maglić,29 Novembra 31

Maglić

M6

Centar,Maglić –M.Tita 46

Kulpin

M7

Stambena zona,Kulpin Školska br.86

Kulpin

M8

Centar, Kulpin M.Tita 105

Gložan

M9

Centar,Gložan M.Tita br.54

Gložan

M10

Stambena zona,Gložan Masarikova 2

 

Dinamika merenja i merni intervali

Monitoring stanja nivoa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac i određivanje vrednosti indikatora  ukupne buke vršiće se prema propisanoj metodologiji i u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Merenje nivoa buke na predviđenim mernim mestima vršiće se kontinuirano 24 časa prema redosledu koji odredi inspekcija za zaštiitu životne sredine i to najmanje dva puta godišnje.

Merni intervali su izabrani tako da se njima obuhvati ceo ciklus promena nivoa posmatrane buke u toku dnevnog (06,00 h – 18,00 h), večernjeg (18,00 h – 22,00 h),  i noćnog (22,00 h – 06,00 h), perioda vremena. Merenje se vrši u jednom petnaestominutnom intervalu u dnevnom periodu, jednom večernjem i jednom petnaestominutnom intervalu u noćnom periodu u okviru sledećih vremenskih intervala:

 1.  dan - 0600 - 1800
 2.  veče - 1800 -  2200
 3.  noć - 2200 – 0600

Promene učestalosti merenja i izbor mernih mesta može da zavisi od stredstava koja će biti uplaćena u Fond za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac.

 

Parametri monitoringa

Na svim mernim mestima procedura monitoringa stanja nivoa buke ima za cilј određivanje:

 1. parametara buke (karakter buke, ekvivalentni nivo buke, procentni nivo buke, vremenska zavisnost nivoa buke);
 2. parametara saobraćaja (frekvencija: putničkih automobila, lakih i teških teretnih automobila, autobusa i motorcikala i železničkog saobraćaja) i
 3. parametara saobraćajnica (tip i širina saobraćajnica, visina zgrade pored saobraćajnica).

Rezultati za izmerene parametre i izveštaji će se tumačiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“,br.36/09 i 88/10,14/201) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ((„Sl. glasnik RS“,br.75/10).

 Cilјevi kontinualnog monitoringa stanja buke u životnoj sredini

Kontinualnim monitoringom stanja nivoa buke utvrđuje se realno stanje buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Bački Petrovac u smislu stvaranja uslova da se:

 1. Utvrde i primene mere i uslovi zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite na prostorima sa prekomernim nivoima buke;
 2. izvrši akustičko zoniranje teritorije opštine Bački Petrovac, određujući mere zabrane i ograničenja korišćenja pojedinih izvora buke;
 3. zaštite «tihe» zone;
 4. obezbedi izrada strateških karata buke;
 5. donose lokalni akcioni plan zaštite od buke u životnoj sredini;
 6. vrši nadzor i kontrola primene mera zaštite od buke u životnoj sredini.
 1. problem buke sagleda i ugradi u planove pri prostornom uređenju novih i rekonstrukciji postojećih naselјa i područja u skladu sa standardom (SRPS U.J6.205),
 2. pri izgradnji i tehničkom prijemu stambenih, investicionih i industrijskih objekata, objekata male privrede i gradske infrastrukture obezbede i ispoštuju utvrđeni tehnički propisi koji garantuju kvalitet zvučne zaštite (standardi iz grupe SRPS U J6),
 3. izvrši valorizacija prostora za stanovanje sa aspekta uticaja faktora rizika EKO indikatora na uslove stanovanja.

II. FAZE REALIZACIJE PROGRAMA

            Realizacija Programa monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017-2018. godinu obuhvata tri faze:

I faza - Donošenje  Programa monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2017-2018. godinu, od strane Opštinskog Veća  opštine Bački Petrovac;

II faza - Izbor organizacije za realizaciju Programa i potpisivanje ugovora.

III faza -  Realizacija Programa od strane izabrane ovlašćene stručne organizacije

III. IZVORI FINANSIRANјA

  Monitoring stanja nivoa  buke na mernim mestima određenih ovim programom  finansiraće se iz sredstava  predviđenih Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac koji se donosi posebno za svaku godinu i koji se daje na saglasnost Opštinskom veću opštine Bački Petrovac i nadležnom Ministarstvu. Drugi izvor finansiranja može biti iz budžeta opštine ili iz donacija.

  Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu opštine Bački Petrovac“.

                                                            Republika Srbija
                                                            Autonomna Pokrajina Vojvodina
                                                            Opština Bački Petrovac
                                                            Opštinsko Veće

                                                                                                                                                               

Predsednik opštine Bački Petrovac

Srđan Simić