Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

zastita zivotne sredine

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS,“ 36/2009, 88/2010) članova 69. i 70 . Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS,“ 135/04, 36/2009, 36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 – dr. zakon), člana 6. Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Bački Petrovac(„Službeni list opštine Bački Petrovac“, br.7/2010)  i člana 87 stav 1 tačke 2  Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br.1/2014-prečišćen tekst), Opštinsko veće opštine Bački Petrovac na svojoj 77. sednici održanoj dana 27.02.2019. godine, donelo je

P R O G R A M

MONITORINGA  BUKE  NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

ZA 2019-2020 GODINU

 

Osnove programa

Osnovni cilј merenja i praćenja buke u životnoj sredini je zaštita zdravlјa lјudi i očuvanje i unapređenje uslova životne sredine. Praćenje i merenje nivoa buke sprovodiće se na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS,“ 135/04, 36/2009, 36/2009-dr.zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 – dr.zakon) radi utvrđivanja stanja životne sredine i pravilnog odabira preventivnih mera i aktivnosti koje se preduzimaju u cilјu smanjenja negativnih uticaja buke i podizanja nivoa kvaliteta životne sredine.

 

Opština Bački Petrovac  kao jedinica lokalne samouprave je subjekt sistema zaštite životne sredine i u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom obezbeđuje kontinualnu kontrolu i monitoring stanja buke u životnoj sredini.

Monitoring buke se vrši sistematskim merenjem, ispitivanjem i ocenjivanjem indikatora buke, fizičkih veličina kojima se opisuje buka u životnoj sredini i koje su vezane za štetni efekat buke.

 

I. Sadržaj monitoringa stanja nivoa buke u životnoj sredini

 

 Merni lokaliteti

Za potrebe realizacije Programa monitoringa stanja nivoa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019/2020  godinu, a u cilјu zoniranja teritorije opštine Bački Petrovac , planiranja zvučne zaštite, i ocene od štetnog dejstva buke u naselјenim mestima, potrebno je pristupiti kontinuiranom merenju nivoa zvučnog pritiska i definisanju njegove vremenske zavisnosti na 10 mernih lokaliteta koji pokrivaju teritoriju opštine. U okviru mernih lokaliteta izbor mernih tačaka biće vršen u skladu sa Odlukom o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, 7/2015-prečišćeni tekst i 1/2017):

-područja za odmor i rekreaciju,bolničke zone i oporavilišta,kulturno-istorijski  

 lokaliteti,parkovi

-turistička područja ,kampovi,školske zone

-čisto stambena područja

-poslovno –stambena područja,trgovačko –stambena područja i dečja igrališta

-gradski centar,zanatska,trgovačka,administartivno-upravna zona sa stanovima,zona duž           

 autoputeva,magistralnih i lokalnih saobraćajnica

- industrijska ,skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada

Program monitoringa stanja nivoa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za  2019-2020. godinu obuhvata sledeće mesne zajednice, merne lokalitete i merne tačke:

 

Naselјeno

mesto

Merni

lokalitet

                M E R N O   M E S T O

Bački Petrovac

M1

Centar Bačkog Petrovca ulica M.Tita 6

Bački Petrovac

M2

Stambena zona Bačkog Petrovca ,Jarmočna19

Bački Petrovac

M3

 Centar Bački Petrovac ,14 VUSB 7-9

Bački Petrovac

M4

Kraj stamnbene zone početak industrijske Bački Petrovac Lenjinova 114

Maglić

M5

Stambena zona Maglić,29 Novembra 31

Maglić

M6

Centar,Maglić –M.Tita 46

Kulpin

M7

Stambena zona,Kulpin Školska br.86

Kulpin

M8

Centar, Kulpin M.Tita 105

Gložan

M9

Centar,Gložan M.Tita br.54

Gložan

M10

Stambena zona,Gložan Masarikova 2

Dinamika merenja i merni intervali

Monitoring stanja nivoa buke na teritoriji opštine Bački Petrovac i određivanje vrednosti indikatora ukupne buke vršiće se prema propisanoj metodologiji i u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Merenje nivoa buke na predviđenim mernim mestima vršiće se kontinuirano 24 časa prema redosledu koji odredi inspekcija za zaštiitu životne sredine i to najmanje dva puta godišnje.
Merni intervali su izabrani tako da se njima obuhvati ceo ciklus promena nivoa posmatrane buke u toku dnevnog (06,00 h – 18,00 h), večernjeg (18,00 h – 22,00 h), i noćnog (22,00 h – 06,00 h), perioda vremena. Merenje se vrši u jednom petnaestominutnom intervalu u dnevnom periodu, jednom večernjem i jednom petnaestominutnom intervalu u noćnom periodu u okviru sledećih vremenskih intervala:
1. dan- 0600 - 1800
2. veče- 1800 - 2200
3. noć- 2200 – 0600
Promene učestalosti merenja i izbor mernih mesta može da zavisi od stredstava koja će biti uplaćena u Fond za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac.

Parametri monitoringa
Na svim mernim mestima procedura monitoringa stanja nivoa buke ima za cilј određivanje:
1. parametara buke (karakter buke, ekvivalentni nivo buke, procentni nivo buke, vremenska zavisnost nivoa buke);
2. parametara saobraćaja (frekvencija: putničkih automobila, lakih i teških teretnih automobila, autobusa i motorcikala i železničkog saobraćaja) i
3. parametara saobraćajnica (tip i širina saobraćajnica, visina zgrade pored saobraćajnica).
Rezultati za izmerene parametre i izveštaji će se tumačiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br. 75/10).

Cilјevi kontinualnog monitoringa stanja buke u životnoj sredini
Kontinualnim monitoringom stanja nivoa buke utvrđuje se realno stanje buke u životnoj sredini na teritoriji opštine Bački Petrovac u smislu stvaranja uslova da se:
1. Utvrde i primene mere i uslovi zaštite od buke, odnosno zvučne zaštite na prostorima sa prekomernim nivoima buke;
2. izvrši akustičko zoniranje teritorije opštine Bački Petrovac, određujući mere zabrane i ograničenja korišćenja pojedinih izvora buke;
3. zaštite «tihe» zone;
4. obezbedi izrada strateških karata buke;
5. donose lokalni akcioni plan zaštite od buke u životnoj sredini;
6. vrši nadzor i kontrola primene mera zaštite od buke u životnoj sredini.
7. problem buke sagleda i ugradi u planove pri prostornom uređenju novih i rekonstrukciji postojećih naselјa i područja u skladu sa standardom (SRPS U.J6.205),
8. pri izgradnji i tehničkom prijemu stambenih, investicionih i industrijskih objekata, objekata male privrede i gradske infrastrukture obezbede i ispoštuju utvrđeni tehnički propisi koji garantuju kvalitet zvučne zaštite (standardi iz grupe SRPS U J6),
9. izvrši valorizacija prostora za stanovanje sa aspekta uticaja faktora rizika EKO indikatora na uslove stanovanja.

II. FAZE REALIZACIJE PROGRAMA

Realizacija Programa monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu obuhvata tri faze:
I faza – Donošenje Programa monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2019-2020. godinu, od strane Opštinskog Veća opštine Bački Petrovac;
II faza – Izbor organizacije za realizaciju Programa i potpisivanje ugovora.
III faza - Realizacija Programa od strane izabrane ovlašćene stručne organizacije

III. IZVORI FINANSIRANјA
Monitoring stanja nivoa buke na mernim mestima određenih ovim programom finansiraće se iz sredstava predviđenih Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac koji se donosi posebno za svaku godinu i koji se daje na saglasnost Opštinskom veću opštine Bački Petrovac i nadležnom Ministarstvu. Drugi izvor finansiranja može biti iz budžeta opštine ili iz donacija.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu opštine Bački Petrovac“.

 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE

Broj: 016-4/38-2019
Dana: 27.02.2019. godine
Bački Petrovac

 

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Srđan Simić