Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj 2
21. marta 2018.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

4. - Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

5. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

6. - Odluka o određivanju naziva ulica i trgova i obeležavanju zgrada kućnim brojevima,

7. - Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika,

8. - Odluka o realizaciji budžeta jedinice lokalne samouprave u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu,

9. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“, Bački Petrovac za 2018. godinu,

10. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2018. godinu,

11. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu,

12. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu,

13. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

14. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji operativni plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

15. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu,

16. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu,

17. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu,

18. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu,

19. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za planove,

20. - Rešenje o imenovanju novog člana Komisije za planove,

21. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

22. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,

23. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

24. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu,

25. - Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

26. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/30-2018,

27. - Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,

 

ŽALBENA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

28. - Odluka o dopunama Poslovnika o radu Žalbene komisije.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 2 - 2018.


 

Číslo: 1

6. februára 2018

OBSAH

I OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. -Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/14-2018,

2. -Pravidlá o poskytovaní služby osobný sprievodca dieťaťa,

3. -Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2018.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 1 - 2018

Broj: 11 

29.decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

166. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/428-2017

167. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/429-2017

168. -Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac  za  2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 11-2017


 

Broj: 10a 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

165. Odluka o  budžetu   Opštine  Bački Petrovac za 2018.godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list 10a - 2017


 

Broj: 10 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I      SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 1. - Odluka o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom -  Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac,
 1. - Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja   JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2018. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2018 – 2020. godine,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na  trogodišnji Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2018, 2019. i 2016. godinu,
 1. - Rešenje o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom,
 1. - Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
 1. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

  II   OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

 1. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/423-2017,
 1. - Rešenje o povećanju aproprijacije,
 1. - Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 10 - 2017


 

Broj 9a
30. novembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Lokalni  antikorupcijski   plan   (L A P)  za  Opštinu  Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 9a - 2017


 

Číslo 9 
30. novembra 2017

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

121. - Uznesenie o práve prednostného nájmu poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
122. - Uznesenie o určení názvu predĺženia ulice,
123. - Uznesenie o druhých zmenách Uznesenia o založení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,
124. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu VKP Progres, Báčsky Petrovec,
125. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
126. - Rozhodnutie o druhých zmenách Rozhodnutia o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,
127. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov,
128. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Múzea vojvodinských Slovákov,
129. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
130. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
131. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
132. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
133. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
134. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
135. - Záver o návrhu zloženia novej Komisie pre vracanie pozemkov, ktoré prešli do spoločenského vlastníctva na základe poľnohospodárskeho pozemkového fondu a konfiškáciou v dôsledku nerealizovaných záväzkov zo záväzného výkupu poľnohospodárskych výrobkov,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

136. - Rozhodnutie o stanovení priemerných cien štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre stanovenie dane z majetku na rok 2018 na území obce Báčsky Petrovec,
137. - Rozhodnutie o odňatí užívacieho práva a poskytnutí na užívanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,
138. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/337-2017,
139. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/382-2017,
140. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/383-2017,
141. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016- 4/384-2017,
142. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/385-2017,

 

III. OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC

ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY

143. - Rozhodnutie o nevypracovaní strategického odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu podrobnej regulácie cyklistického chodníka vedľa kanála Základnej kanálovej siete hydrosystému DTD Nový Sad – Savino Selo v k.o. Báčsky Petrovec,

IV. MIESTNE SPOLOČENSTVO BÁČSKY PETROVEC

144. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec (mandátne obdobie 2017 -2021),

IV. MIESTNE SPOLOČENSTVO MAGLIĆ

145. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić (mandátne obdobie 2017 -2021).

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 9 - 2017


 

Broj 8
02. oktobra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

119. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac na mandatni period 2017 – 2021. godine,
120. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Maglić na mandatni period 2017 – 2021. godine.


 

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 8 - 2017


 

Broj 7a
26. septembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Odluka o  prvom   rebalansu   budžetu  Opštine   Bački PPetrovac za 2017. godinu.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 7a - 2017


 

Číslo 7 
26. septembra 2017.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

95. - Uznesenie o maximálnom počte zamestnancov na dobu neurčitú v organizačných formách v systéme lokálnej samosprávy Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
96. - Uznesenia o zmene Uznesenia o založení Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
97. - Uznesenie o práve na bezplatnú desiatu a olovrant, ako aj stravovanie žiakov základných škôl v obci Báčsky Petrovec,
98. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
99. - Rozhodnutie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
100. - Rozhodnutie o udelení osobitného Verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
101. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2016,
102. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
103. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić.
104. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec,
105. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
106. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
107. - Rozhodnutie o odvolaní členov Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
108. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
109. - Rozhodnutie o odvolaní členov Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić,
110. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić,
111. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre uznania,
112. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Komisie pre uznania,
113. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,
114. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

115. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/244-2017,

III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

116. - Rozhodnutie o vymenovaní pracovnej skupiny pre vypracovanie Lokálneho antikorupčného plánu pre Obec Báčsky Petrovec,

IV. SLUŽBA ZHROMAŽDENIA OBCE

117. - Oprava verejnej výzvy na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec na rok 2018.


 

Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 7 - 2017


 

Broj 6a
24. jula 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

94. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu  i GODIŠNјI  PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja  polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2017.  godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 6a - 2017


 

Číslo 6 
24. júla 2017.

OBSAH

I ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

63. - Uznesenie o novelizácia Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
64. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
65. - Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o založení Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec,
66. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o založení Múzea vojvodinských Slovákov,
67. - Uznesenie o subvencovaní trov prepravy žiakov a študentov s bydliskom v obci Báčsky Petrovec,
68. - Uznesenie o uskutočnení verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec s textom verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec
69. - Uznesenie o uskutočnení verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić s textom verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
70. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie súbehu na voľbu riaditeľov verejných podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec,
71. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
72. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
73. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
74. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
75. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
76. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
77. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
78. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
79. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrеnjanina v Maglići,
80. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrеnjanina v Maglići,
81. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o novelizácii Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov,
82. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2017,
83. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2017,

KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

84. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec na rok 2018,
85. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2018,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

86. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/185-2017,
87. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/186-2017,
88. - Rozhodnutie o poskytnutí na užívanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,
89. - Rozhodnutie o určovaní stanovíšť vozidiel taxislužby na území obce Báčsky Petrovec,
90. - Rozhodnutie o určovaní cien taxislužby na území obce Báčsky Petrovec,
91. - Program optimálneho organizovania taxislužby na území obce Báčsky Petrovec v období rokov 2017 – 2021,

ODVOLACIA KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

92. - Rokovací poriadok Odvolacej komisie,

III. MIESTNE SPOLOČENSTVO HLOŽANY

93. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 6 - 2017