Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj:7

13. aprila 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

49. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,

50. - Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

51. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/57-2021,

52. - Uputstvo o načinu postupanja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,

 

II KOMISIJA ZA SPROVOĐENјE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

53. - Rešenje o određivanju biračkog mesta za glasanje na izborima
za članove Saveta Mesne zajednice Gložan,

54. - Uputstvo za sprovođenje izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan raspisanih za 09.05.2021. godine.


Službeni list br 7- 2021


 

Broj: 6

8.  aprila 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

48. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan.

 

Číslo:  6

8. apríla 2021

O B S A H

 

I. PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

 

48. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.


Službeni list br 6-2021, Uradný vestník 6- 2021


 

Broj:5a

29. marta 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

46. - Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac,

 

47. - Odluka o donošenju Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021- 2023 i

PROGRAM unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021-2023.


Službeni list br 5a- 2021


 

Broj: 5

29. marta 2021. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

32. - Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravlјanja otpadom u Opštini Bački Petrovac,

33. - Rešenje o obustavlјanju postupka odlučivanja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunlac“ Maglić,

34. - Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

35. - Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

36. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,

38. - Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za pitanja raspolaganja
nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

39. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac,

40. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu,

41. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu,

42. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan
Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu,

43. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozorište u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu,

44. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2021. godinu,

45. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu.


Službeni list br 5- 2021


 

Číslo: 4

18.  marca 2021

O B S A H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

22. - Uznesenie o pristúpení k realizácii rekonštrukcie príslušenstva pre dezinfekciu pitnej vody v Maglići,

23. - Uznesenie o pristúpení k realizácii prác úpravy kanálovej siete vo funkcii odvodňovania poľnohospodárskeho pozemku v roku 2021,

24. - Uznesenie o pristúpení k realizácii vypracovania projektovo-technickej dokumentácie pre rekonštrukciu vodovodnej siete v osadách Báčsky Petrovec a Kulpín,

25. - Rozhodnutie o zaobstaraní do nájmu podnikateľských miestností,

26. - Rozhodnutie o poskytnutí na používanie nehnuteľnosti,

27. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/14-2021,

28. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/32-2021,

29. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/31-2021.

30. - Program monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2021-2022,

31. - Program sledovania kvality povrchových vôd na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2021-2022.


Úradný vestník 4- 2021


Broj: 3a

02.  februara 2021. godine

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

21. - Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2021 – 2025 i

Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2021 – 2025.


Službeni list br 3a- 2021


 

Číslo: 3

2. februára 2021

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

5. - Programu práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2021,

6. - Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o zmene formy organizovania Spoločenského podniku KBP Komunalac, Maglić vo Verejný podnik KBP Komunalac, Maglić,

7. - Uznesenie o vypracovaniu novelizácie Plánu podrobnej regulácie pre komplex príslušenstva na prečisťovanie odpadových vôd v Kulpíne,

8. - Uznesenie o pobytovom poplatku a ročnej sume pobytového poplatku,

9. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

10. - Rozhodnutie o scudzení nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec a zriadenie práva služobnosti prechodu,

11. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o zmenách Štatútu VKP Komunalac, Báčsky Petrovec,

12. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k zmenám trojročného Programu hospodárenia VKP Komunalac, Báčsky Petrovec na obdobie 2021 – 2023,

13. - Rozhodnutie poskytnutí predbežného súhlasu k návrhu Pravidiel o práci VKP Komunalac, Báčsky Petrovec,

 

 

 

II. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

14. - Záver o udelení mandátu výborníka Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, číslo 013-1/2021-02-2,

 

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

15. - Rozhodnutie o zmene apropriácie , číslo 016-4/14-2021,

16. - Rozhodnutie o zmene apropriácie , číslo 016-4/231-2020,

17. - Rozhodnutie o zmene apropriácie , číslo 016-4/232-2020,

18. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/233-2020,

19. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/234-2020,

20. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/240-2020.


Úradný vestník 3- 2021


 

Broj: 2

25. januara 2021. godine

 

S A D R Ž A J


I MESNA ZAJEDNICA BAČKI PETROVAC

 

2. - Statut Mesne zajednice Bački Petrovac,

 

II MESNA ZAJEDNICA KULPIN

3. - Statut Mesne zajednice Kulpin,

 

III MESNA ZAJEDNICA GLOŽAN

4. – Statut Mesne zajednice Gložan.

 


Službeni list br 2- 2021


 

Číslo: 1

13. januára 2021

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

1. - PRÍKAZ – DEVÄTNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 1- 2021


 

Číslo: 38

30. decembra 2020

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

248. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

249. - Rozhodnutie o odňatí užívacieho práva k nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,

250. - Rozhodnutie o prevode užívacieho práva k nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,

251. - Program pre prácu Rady pre bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec na rok 2021,

252. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia obce Báčsky Petrovec na rok 2021.


Úradný vestník 38- 2020


 

Číslo: 37

30. decembra 2020

 

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

247. - PRÍKAZ – OSEMNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 37- 2020


 

Číslo: 36  

22. decembra 2020              

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

246. - PRÍKAZ – SEDEMNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 36- 2020