Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj 7
02. novembra  2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

74. - Odluka roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac,

75. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,

76. - Odluka o finansiranju kadrova i opreme u Domu zdravlјa „Bački Petrovac“,

77. - Odluka o izmeni Odluke o mreži Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,

78. - Odluka o četvrtim izmenama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac,

79. - Rešenje o prestanku dužnosti direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

80. - Rešenje o imenovanju direktora „Slovačko vojvođansko pozorište“ Bački Petrovac,

81. - Akcioni plan iz oblasti: socijalna i zdravstvena zaštita 2018-2020. godine,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj: 016-4/205-2018,

83. – Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/206-2018,

84. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/207-2018,

85. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/208-2018,

86. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/209-2018.

87. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/210-2018,

88. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/219-2018,

89. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


 Službeni list br 7 - 2018


 

Broj 6a
24. septembra 2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

73. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i

 

GODIŠNјI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 6a - 2018


 

Číslo: 6
24. septembra 2018

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

63. - Uznesenie o pristúpení k zmene Štatútu Obce Báčsky Petrovec,

64. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,

65. - Rozhodnutie o návrate do funkcie predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,

66. - Rozhodnutie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

67. - Rozhodnutie o udelení Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

68. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2017,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

69. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/160-2018,

70. - Rozhodnutie o zániku práce na postavení náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

71. - Rozhodnutie o ustanovení úradujúcej náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

72. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2018.

Prevzať tuná:


Úradný vestník č.6 - 2018


 

Broj 5a
24. jula 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

62. - Odluka o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 5a - 2018


 

Číslo: 5
24. júla 2018.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

55. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

56. - Uznesenie o ustanovení postupu exhumácie,

57. - Uznesenie o subvencovaní nákladov na prepravu žiakov a študentov v obci Báčsky Petrovec,

58. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

59. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

60. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/146-2018,

61. - Rozhodnutie o vypracovaní Odhadu ohrozenia živelnými pohromami a inými nehodami v Obci Báčsky Petrovec a Plánu ochrany a záchrany v mimoriadnych situáciách v Obci Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.5 - 2018


 

Broj 4a
15. juna 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

53. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 4a - 2018


 

Číslo: 4
15. júna 2018.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

37. - Uznesenie o komunálnych činnostiach,

38. - Uznesenie o určení názvov ulíc a vidiekov,

39. - Uznesenie o zmene Uznesenia o určení minimálnej úhrady za bežnú a investičnú údržbu budov a úhrady za prácu núteného profesionálneho správcu,

40. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o taxislužbe na území Obce Báčsky Petrovec,

41. - Uznesenie o tretích zmenách Uznesenia o založení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,

42. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o druhej novelizácii Štatútu Knižnice Štefana Homolu s r.ú. Báčsky Petrovec,

43. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

44. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

45. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,

46. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići, 

47. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

48. - Rozhodnutie vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

49. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

50. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

51. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

52. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

 

KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

84. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

85. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2019. 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.4 - 2018


 

Číslo: 3
14. mája 2018.

OBSAH

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

29. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/69-2018,

30. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/87-2018,

31. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/88-2018,

32. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/101-2018,

33. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, č. 016-4/86-2018,

34. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, č. 016-4/96-2018,

35. - Rozhodnutie o poskytnutí na používanie nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,

 

II. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

36. - Pravidlá o správaní sa zamestnancov v zamedzení konfliktu záujmov v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.3 - 2018


 

Číslo: 2
21. marca 2018.

OBSAH

I OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

4. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

5. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

6. - Uznesenie o určení názvov ulíc a námestí a označení budov domovými číslami ,

7. - Uznesenie o určení minimálnej úhrady za bežnú a investičnú údržbu budov a úhrady za prácu núteného profesionálneho správcu,

8. - Uznesenie o realizácii rozpočtu jednotky lokálnej samosprávy v časti plánovaných výdavkov pre služby sociálnej ochrany na rok 2018,

9. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2018,

10. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Slovenského vojvodinského divadla na rok 2018,

11. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2018,

12. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2018,

13. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

14. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému operatívnemu plánu Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,
15. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2018,

16. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2018,

17. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2018,

18. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2018,

19. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre plány,

20. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Komisie pre plány,

21. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,

22. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,

23. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

24. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

25. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o ustanovení veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

26. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/30-2018,

27. - Pravidlá o spolufinancovaní projektov na uskutočnenie verejného záujmu
v oblasti verejného informovania,

 

ODVOLACIA KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

28. - Uznesenie o doplnení Rokovacieho poriadku Odvolacej komisie Obce Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.2 - 2018


 

Číslo: 1

6. februára 2018

OBSAH

I OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. -Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/14-2018,

2. -Pravidlá o poskytovaní služby osobný sprievodca dieťaťa,

3. -Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2018.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 1 - 2018

Broj: 11 

29.decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

166. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/428-2017

167. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/429-2017

168. -Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac  za  2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 11-2017


 

Broj: 10a 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

165. Odluka o  budžetu   Opštine  Bački Petrovac za 2018.godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list 10a - 2017