Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj 8
02. oktobra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

119. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac na mandatni period 2017 – 2021. godine,
120. - Odluka o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Maglić na mandatni period 2017 – 2021. godine.


 

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 8 - 2017


 

Broj 7a
26. septembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

  1. - Odluka o  prvom   rebalansu   budžetu  Opštine   Bački PPetrovac za 2017. godinu.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 7a - 2017


 

Číslo 7 
26. septembra 2017.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

95. - Uznesenie o maximálnom počte zamestnancov na dobu neurčitú v organizačných formách v systéme lokálnej samosprávy Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
96. - Uznesenia o zmene Uznesenia o založení Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
97. - Uznesenie o práve na bezplatnú desiatu a olovrant, ako aj stravovanie žiakov základných škôl v obci Báčsky Petrovec,
98. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
99. - Rozhodnutie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
100. - Rozhodnutie o udelení osobitného Verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
101. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2016,
102. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
103. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić.
104. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec,
105. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
106. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
107. - Rozhodnutie o odvolaní členov Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
108. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
109. - Rozhodnutie o odvolaní členov Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić,
110. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić,
111. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre uznania,
112. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Komisie pre uznania,
113. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,
114. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

115. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/244-2017,

III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

116. - Rozhodnutie o vymenovaní pracovnej skupiny pre vypracovanie Lokálneho antikorupčného plánu pre Obec Báčsky Petrovec,

IV. SLUŽBA ZHROMAŽDENIA OBCE

117. - Oprava verejnej výzvy na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec na rok 2018.


 

Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 7 - 2017


 

Broj 6a
24. jula 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

94. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu  i GODIŠNјI  PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja  polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2017.  godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 6a - 2017


 

Číslo 6 
24. júla 2017.

OBSAH

I ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

63. - Uznesenie o novelizácia Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
64. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
65. - Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o založení Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec,
66. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o založení Múzea vojvodinských Slovákov,
67. - Uznesenie o subvencovaní trov prepravy žiakov a študentov s bydliskom v obci Báčsky Petrovec,
68. - Uznesenie o uskutočnení verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec s textom verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec
69. - Uznesenie o uskutočnení verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić s textom verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
70. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie súbehu na voľbu riaditeľov verejných podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec,
71. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
72. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
73. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
74. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
75. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
76. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
77. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
78. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
79. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrеnjanina v Maglići,
80. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrеnjanina v Maglići,
81. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o novelizácii Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov,
82. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2017,
83. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2017,

KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

84. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec na rok 2018,
85. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2018,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

86. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/185-2017,
87. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/186-2017,
88. - Rozhodnutie o poskytnutí na užívanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,
89. - Rozhodnutie o určovaní stanovíšť vozidiel taxislužby na území obce Báčsky Petrovec,
90. - Rozhodnutie o určovaní cien taxislužby na území obce Báčsky Petrovec,
91. - Program optimálneho organizovania taxislužby na území obce Báčsky Petrovec v období rokov 2017 – 2021,

ODVOLACIA KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

92. - Rokovací poriadok Odvolacej komisie,

III. MIESTNE SPOLOČENSTVO HLOŽANY

93. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 6 - 2017


 

Broj 5a
12. juna 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

53. -  Odluka o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine  Bački Petrovac za 2016. godinu.

 


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 5a - 2017


 

Číslo 5 
12. júna 2017.

OBSAH

I ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

54. - Rozhodnutie o odvolaní člena Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec,
55. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
56. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
57. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
58. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
59. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići, NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY

II. OBCE BÁČSKY PETROVEC
60. - Pravidlá o disciplinárnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu v Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
61. - Kódex správania da úradníkov a zriadencov Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

III. SLUŽBA ZHROMAŽDENIA OBCE

62.- Oprava Uznesenia o schválení Začiatočnej likvidačnej správy VP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac - v likvidácii.

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 5 - 2017


 

Číslo 4
27. apríl 2017.

OBSAH

I ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

32. - Uznesenie o spoluzaložení verejného podniku pre územné a urbanistické plánovanie a projektovanie Ústav pre urbanizmus Vojvodiny, Nový Sad,
33. - Uznesenie o schválení Začiatočnej likvidačnej správy,
34. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
35. - Uznesenie o zmenách Uznesenia o úhradách, cestovných trovách a iných príjmoch výborníkov Zhromaždenia obce, členov Obecnej rady a členov pracovných telies Zhromaždenia obce (stálych a dočasných), Obecnej rady a predsedu Obce Báčsky Petrovec,
36. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2017,
37. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2017,
38. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Slovenského vojvodinského divadla na rok 2017,
39. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2017,
40. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2017,
41. - Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o voľbe členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec,
42. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
43. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
44. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
45. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
46. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec,
47. - Rozhodnutie o odvolaní členky Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,
48. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,

II OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

49. - Rozhodnutie o utvorení a vymenovaní členov Komisie pre zhodnotenie programov združení občanov,
50. - Rozhodnutie o poskytnutí nehnuteľnosti na užívanie,
51. - Rozhodnutie o poskytnutí nehnuteľnosti na užívanie,

III. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

52. - Rokovací poriadok Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec.

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 4 - 2017


 

Číslo 3 
15. marec 2017.

OBSAH

I ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

17. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
18. - Uznesenie o taxislužbe na území Obce Báčsky Petrovec,
19. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o komunálnych činnostiach,
20. - Uznesenie o určení priestorov, na ktorých nie je dovolené verejné zhromažďovanie na území Obce Báčsky Petrovec,
21. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o úprave verejných priestranstiev obce,
22. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
23. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k ročnému Plánu Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
24. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2017,
25. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
26. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
27. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Komisie pre uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany,

II PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
28. - Uznesenie o opätovnom vypísaní volieb členov rady Miestneho spoločenstva Hložany na mandátne obdobie 2017 – 2021,

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
29. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/63-2017,
30. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/64-2017,

IV. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC
31. - Pravidlá o bezpečnosti informačno-komunikačného systému Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 3 - 2017


 

Číslo 2 
23. február 2017.

OBSAH

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

10. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Rady pre zamestnanosť Obce Báčsky Petrovec,
11. - Rozhodnutie o odvolaní člena a vymenovaní nového člena Rady pre migrácie Obce Báčsky Petrovec,
12. - Rozhodnutie o utvorení a vymenovaní členov Odvolacej komisie,
13. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/36-2017,
14. - Pravidlá o spôsobe vedenia evidencie komisií a iných pracovných telies orgánov Obce Báčsky Petrovec,
15. - Program monitoringu hluku na území Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2017-2018,
16. - Program sledovania kvality povrchových vôd na území Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2017 – 2018.

 


Prevzať tuná:

 

Číslo 1 
31. januára 2017.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. - Uznesenie o schválení Začiatočnej likvidačnej bilancie Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac – V LIKVIDÁCII,
2. - Uznesenie o zmene Uznesenia o verejnej kanalizácii, odvádzaní a čistení odpadových vôd v osadách Obce Báčsky Petrovec,
3. - Uznesenie o zmenách uznesení, ktorými sú predpísané peňažné tresty za priestupky,
4. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
5. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
6. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
7. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o ustanovení veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

8. - Pravidlá o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie verejného záujmu v oblasti verejného informovania,
9. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti cestnej dopravy na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2017.Prevzať tuná:


 

Broj 20a 
29. decembra 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

250. -  Odluka o budžetu Opštine  Bački Petrovac za 2017. godinu. 

 


Preuzmite ovde: