Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj 9
29. novembra 2019

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

113. - Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 9a - 2019


 

Číslo: 9
29. novembra 2019

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

99. - Uznesenie о určovaní zón a najvybavenejšej zóny na území Obce Báčsky Petrovec,

100. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o poskytovaní služieb sociálnej ochrany a právach v oblasti sociálnej ochrany v obci Báčsky Petrovec,

101. - Uznesenie o zmene Uznesenia o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady,

102. - Rozhodnutie vymenovaní predsedu, členov a tajomníka Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,

103. - Rozhodnutie o odvolaní členky Komisie pre plány,

104. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Komisie pre plány,

 

II OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

105. - Rozhodnutie o odňatí užívacieho práva k nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,

106. - Rozhodnutie o prevode užívacieho práva k nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,

 

 

107. - Rozhodnutie о koeficientoch pre stanovenie dane z majetku k nehnuteľnostiam poplatníkov, ktorí vedú účtovné knihy v obci Báčsky Petrovec v zónach,

108. - Rozhodnutie о určení priemerných cien štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre stanovenie dane z majetku na rok 2020 na území obce Báčsky Petrovec,

109. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre prenájom, scudzenie a zaobstaranie nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

110. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Komisie pre prenájom, scudzenie a zaobstaranie nehnuteľností do verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

111. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/223-2019,

112. - Program o zmenách Programu používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia obce Báčsky Petrovec na rok 2019.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník 9 - 2019


 

Broj 8a
18. oktobra 2019

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

98. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde


Službeni list br. 8a - 2019


 

Číslo: 8

18. októbra 2019

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

86. - Uznesenie o zániku platnosti Uznesenia o úhrade za ochranu a zveľadenie životného prostredia na území obce Báčsky Petrovec,

87. - Rozhodnutie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

88. - Rozhodnutie o udelení Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

89. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2018,

90. - Rozhodnutie o zániku mandátu členov Obecnej rady rodičov obce Báčsky Petrovec pre školský, resp. pracovný rok 2018/2019,

91. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Obecnej rady rodičov obce Báčsky Petrovec pre školský, resp. pracovný rok 2019/2020,

92. - Rozhodnutie o odvolaní členiek Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

93. - Rozhodnutie o vymenovaní členiek Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

94. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

95. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

 

96. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín,

 

II OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

97. - Rozhodnutie o určení doktorov všeobecného lekárstva pre odborné stanovenie času a príčiny úmrtia osôb mimo zdravotníckej ustanovizne a vydávanie potvrdenia o úmrtí na území obce Báčsky Petrovec,

Prevzať tuná:


Úradný vestník 8 - 2019


 

Broj 7a
03. septembra 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

85. - Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i

 

GODIŠNJI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 7a - 2019


 

Číslo: 6 
03. septembra 2019

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

80. - Uznesenie o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec,

81. - Rozhodnutie o odvolaní členky Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

82. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

83. - Rozhodnutie o zániku funkcie tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

84. - Rozhodnutie o ustanovení tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník 7 - 2019


 

Číslo: 6 

19. júla 2019

 O B S A H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

64. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/128-2019,

65. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/129-2019,

66. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/130-2019,

67. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/132-2019,

68. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/133-2019,

69. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/151-2019,

70. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/152-2019,

71. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/153-2019,

72. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/154-2019,

73. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/155-2019,

74. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/156-2019,

75. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/157-2019,

76. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/158-2019,

77. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/159-2019,

78. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/149-2019,

79. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/150-2019.

Prevzať tuná:


Úradný vestník 6 2019


 

Broj 5a
21. juna 2019
S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

63. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu

 

Preuzmite ovde:


 Službeni list br. 5a - 2019


 

Číslo: 5
21. júna 2019

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

53. - Rokovací poriadok Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

54. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

55. - Uznesenie o sieti verejných základných škôl,

 

ODBORNÁ KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV
OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

56. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2020,

57. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2020,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

58. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/103-2019,

59. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/104-2019,

60. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/105-2019,

61. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/106-2019,

62. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/107-2019.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník 5 - 2019


 

Číslo: 4 Báčsky Petrovec
22. mája 2019

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

42. - Uznesenie o pokojnom riešení sporov o úhradu nemateriálnej a materiálnej škody pokonávkou,
43. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k zmenám Programu hospodárenie VKP Progres, Báčsky Petrovec na rok 2019 s trojročným programom hospodárenia na obdobie rokov 2019-2021,
44. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2019,
45. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2019,
46. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2019,
47. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2019,
48. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2019,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

49. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/96-2019,
50. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/97-2019,
51. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/283-2018,
52. - Pravidlá o osobitných elementoch hodnotenia rizika, frekvencie výkonu inšpekčného dozoru na základe hodnotenia rizika a o osobitných elementoch plánu inšpekčného dozoru komunálnej inšpekcie Obce Báčsky Petrovec.

Úradný_vestník_4_2019.pdf

Číslo: 3
29. marca 2019
OBSAH

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

21. - Štatút Obce Báčsky Petrovec,
22. - Uznesenie o sieti verejných predškolských ustanovizní na území obce Báčsky Petrovec,
23. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady, číslo 011-12/2019-02,
24. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady, číslo 011-13/2019-02,
25. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady, číslo 011-14/2019-02,
26. - Uznesenie o preprave cestujúcich v cestnej doprave na území obce Báčsky Petrovec,
27. - Uznesenie o taxislužbe na území obce Báčsky Petrovec,
28. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o verejných parkoviskách na území obce Báčsky Petrovec,
29. - Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
30. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci na rok 2019,
31. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Knižnice Štefana Homolu s r.ú. Báčsky Petrovec na rok 2019,
32. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec na rok 2019,
33. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému plánu Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec na rok 2019,
34. - Rozhodnutie o odvolaní zástupkyne predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec - k.o. Kulpín,
35. - Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín,
36. - Rozhodnutie o odvolaní členky Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,
37. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,
38. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre rozpočet a financie,
39. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Komisie pre rozpočet a financie,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

40. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/57-2019,

III. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY
OBCE BÁČSKY PETROVEC

41. - Pravidlá o bližšej úprave postupu verejného obstarávania.

 

Úradný_vestník_3_2019.pdf

Broj 2a
06. marta 2019

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. - Odluka o donošenju Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad - Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac te Plan detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad - Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 2a - 2018