Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj: 1 
16. januara 2019. godine

S  A  D  R  Ž A  J
  

I    NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

1. - Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Opštine Bački Petrovac,

 

 

II INTERRESORNA KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM ILI SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ZA TERITORIJU OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

 

2. - Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 1 2019


 

Službeni lict Opštine Bački Petrovac

 

Broj: 10a Bački Petrovac
Godina: LIV 21. decembra 2018. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

111. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Službeni list Opštine Bački Petrovac br. 10a

Číslo: 10
21. decembra 2018

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

101. - Uznesenie o zmene Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch,

102. - Uznesenie o zmene Uznesenia o komunálnych činnostiach,

103. - Rozhodnutie o voľbe predsedu a členov Rady pre verejnú bezpečnosť Obce Báčsky Petrovec,

104. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o zmenách Štatútu Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,

105. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia VKP Progres, Báčsky Petrovec na rok 2019 a k trojročnému Programu hospodárenia na obdobie rokov 2019-2021,

106. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k trojročnému Programu hospodárenia
VP pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić na obdobie rokov 2019, 2020 a 2021,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

107. - Rozhodnutie o ustanovení náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

108. - Rozhodnutie o zániku práce na postavení úradujúcej náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

109. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

110. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2019.

 


Úradný vestník č.10 2018


Broj: 9a
5. decembar 2018

                                                        S A D R Ž A J

 

                                       I  SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

98. Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu,

99. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018 – 2020,

100. Lokalni akcioni plan za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2018 – 2020.

 

Preuzmite ovde:

Službeni list br 9a 2018

 

 

ÚRADNÝ VESTNÍK
Obce Báčsky Petrovec

Číslo: 9

OBSAH

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

92. Uznesenie o novelizácii Uznesenia o lokálnych administratívnych poplatkoch a úhradách za služby, ktoré koná Obecná správa,

93. Uznesenie o druhoch predpisov, ktoré vynáša Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, pre ktoré je záväzná verejná rozprava a postupe a spôsobe realizácie verejnej rozpravy,

94. Uznesenie o Obecnej rade rodičov Obce Báčsky Petrovec pre školský rok 2018/2019,

95. Uznesenie o nadviazaní spolupráce medzi Obcou Báčsky Petrovec, Republika Srbsko a Obcou Yeri, Cyperská republika,

96. Rozhodnutie o zmenách Rozhodnutia o vymenovaní členov Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci.

 

Prevzať:

Úradný vestník 9 2018

Broj: 8 

30. novembra 2018

S A D R Ž A J
I OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


90. - Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra
odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu
za 2019. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac,


II NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BAČKI PETROVAC


91. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 8 - 2018


 

Číslo: 7
02. novembra  2018

O B S A H

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

74. - Uznesenie o lehote a spôsobe uskutočnenia verejnej rozpravy o predbežnom návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec a o príprave a ustálení návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec,

75. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

76. - Uznesenie o financovaní kádrov a vybavenia v Dome zdravia Báčsky Petrovec,

77. - Uznesenie o zmene Uznesenia o sieti Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,

78. - Uznesenie o štvrtých zmenách Uznesenia o založení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,

79. - Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,

80. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,

81. - Akčný plán pre oblasti: sociálna a zdravotná ochrana 2018 -2020,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

82. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/205-2018,

 

83. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/206-2018,

84. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/207-2018,

85. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/208-2018,

86. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/209-2018,

87. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/210-2018,

88. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/219-2018,

89. - Rozhodnutie o poskytnutí na používanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník č.7 - 2018


 

Broj 6a
24. septembra 2018

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

73. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i

 

GODIŠNјI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 6a - 2018


 

Číslo: 6
24. septembra 2018

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

63. - Uznesenie o pristúpení k zmene Štatútu Obce Báčsky Petrovec,

64. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,

65. - Rozhodnutie o návrate do funkcie predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,

66. - Rozhodnutie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

67. - Rozhodnutie o udelení Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

68. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2017,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

69. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/160-2018,

70. - Rozhodnutie o zániku práce na postavení náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

71. - Rozhodnutie o ustanovení úradujúcej náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

72. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2018.

Prevzať tuná:


Úradný vestník č.6 - 2018


 

Broj 5a
24. jula 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

62. - Odluka o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 5a - 2018


 

Číslo: 5
24. júla 2018.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

55. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

56. - Uznesenie o ustanovení postupu exhumácie,

57. - Uznesenie o subvencovaní nákladov na prepravu žiakov a študentov v obci Báčsky Petrovec,

58. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

59. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

60. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/146-2018,

61. - Rozhodnutie o vypracovaní Odhadu ohrozenia živelnými pohromami a inými nehodami v Obci Báčsky Petrovec a Plánu ochrany a záchrany v mimoriadnych situáciách v Obci Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.5 - 2018


 

Broj 4a
15. juna 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

53. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 4a - 2018