Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 18, 
18. novembra 2016

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

195. - Uznesenie o začatí postupu likvidácie Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec,
196. - Uznesenia o zmene Uznesenia o maximálnom počte zamestnancov na dobu neurčitú v organizačných formách v systéme lokálnej samosprávy Obce Báčsky Petrovec za rok 2015,
197. - Uznesenie o udelení výlučného práva verejným podnikom, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec, za vykonávanie činnosti poskytovania služieb, pri ktorých sa neuplatňuje Zákon o verejných obstarávaniach,
198. - Uznesenie o zmene Uznesenia o komunálnych činnostiach,
199. - Uznesenie o zmene Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch,
200. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o úprave verejných priestranstiev obce,
201. - Uznesenie o zmene Uznesenia o uskutočnení preventívnej dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie v Obci Báčsky Petrovec,
202. - Uznesenie o zmene Uznesenia o určení úhrady za vytvorenie práva úradnosti k veciam vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,
203. - Uznesenie o zmene Uznesenia o podmienkach a postupe uskutočnenia zaobstarania a scudzenia priamou dohodou, ako i prenajímanie, zaobstaranie a scudzenie nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec prostredníctvom verejnej dražby a zozbieraním písomných ponúk,
204. - Uznesenie o zmene Uznesenia o určení príspevku na úpravu stavebného pozemku,
205. - Uznesenie o zmene Uznesenia o búraní objektov,
206. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o lokálnych a nekategorizovaných cestách a uliciach v osadách Obce Báčsky Petrovec,
207. - Uznesenia o zmene Uznesenia o verejných parkoviskách na území Obce Báčsky Petrovec,
208. - Uznesenie o zmene Uznesenia o taxi preprave cestujúcich na území Obce Báčsky Petrovec,
209. - Uznesenie o zmene Uznesenia o preprave cestujúcich v cestnej doprave na území Obce Báčsky Petrovec,
210. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
211. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
212. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvolenej výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
213. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
214. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
215. - Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
216. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
217. - Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
218. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
219. - Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
220. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
221. - Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
222. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
223. - Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci,
224. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

225. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/371-2016.


Prevzať tuná: