Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 2
21. marca 2018.

OBSAH

I OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

4. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

5. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

6. - Uznesenie o určení názvov ulíc a námestí a označení budov domovými číslami ,

7. - Uznesenie o určení minimálnej úhrady za bežnú a investičnú údržbu budov a úhrady za prácu núteného profesionálneho správcu,

8. - Uznesenie o realizácii rozpočtu jednotky lokálnej samosprávy v časti plánovaných výdavkov pre služby sociálnej ochrany na rok 2018,

9. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2018,

10. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Slovenského vojvodinského divadla na rok 2018,

11. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2018,

12. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2018,

13. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

14. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému operatívnemu plánu Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,
15. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2018,

16. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2018,

17. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2018,

18. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2018,

19. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre plány,

20. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Komisie pre plány,

21. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,

22. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,

23. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

24. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

25. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o ustanovení veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

26. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/30-2018,

27. - Pravidlá o spolufinancovaní projektov na uskutočnenie verejného záujmu
v oblasti verejného informovania,

 

ODVOLACIA KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

28. - Uznesenie o doplnení Rokovacieho poriadku Odvolacej komisie Obce Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.2 - 2018