Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 3
29. marta 2018
S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

21. - Statut Opštine Bački Petrovac,

22. - Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bački Petrovac,

23. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-12/2019-02,

24. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-13/2019-02,

25. - Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine Republike Srbije na građevinskom zemlјištu u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac bez naknade, broj 011-14/2019-02,

26. - Odluka o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Bački Petrovac,

27. - Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

28. - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Bački Petrovac,

29.- Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,

30. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Slovačkog
Vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac za 2019. godinu,

31. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac za 2019. godinu,

32. - Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

33. - Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac za 2019. godinu,

34. - Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

35. - Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin,

36. - Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac,

37. - Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac

38. - Rešenje o razrešenju člana Komisije za budžet i finansije,

39. - Rešenje o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

40. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/57-2019,

 

III NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

41. - Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 3 - 2019


Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih