Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 11, 27. septembra 2013
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

152. - Program sanácie a obnovy statkov zasiahnutých živelnými pohromami,
153. - Uznesenie o pristúpení k vypracovaniu stratégie udržateľného rozvoja Obce Báčsky Petrovec 2014 – 2020,
154. - Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o zmene formy organizovania Spoločenského podniku KBP Komunalac, Maglić vo Verejný podnik KBP Komunalac, Maglić,
155. - Uznesenia o piatej novelizácii Uznesenia o založení Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
156. - Uznesenia o určení mesačnej úhrady za prácu vymenovaným členom Dozornej rady VP Direkcia pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec,
157. - Uznesenia o určení mesačnej úhrady za prácu vymenovaným členom Dozornej rady VP pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
158. - Uznesenia o určení mesačnej úhrady za prácu vymenovaným členom Dozornej rady VP pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
159. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, 
160. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
161. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
162. - Rozhodnutie potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
163. - Rozhodnutie potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
164. - Rozhodnutie potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
165. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému plánu práce Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec na pracovný rok 2013 – 2014,
166. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálna činnosti Obce Báčsky Petrovec,
167. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného podniku Direkcia pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec,
168. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
169. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
170. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
171. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
172. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
173. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
174. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
175. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić,
176. - Rozhodnutie o odvolaní člene Komisie pre urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti a ochranu životného prostredia,
177. - Rozhodnutie o voľbe nového člene Komisie pre urbanizmus, bytovo- komunálne činnosti a ochranu životného prostredia,
178. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,
179. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,
180. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre odovzdanie a prebranie funkcie, 
181. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Komisie pre odovzdanie a prebranie funkcie,
182. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, 
183. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Správnej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
184. - Rozhodnutie o udelení Ceny obce Báčsky Petrovec na rok 2013.
185. - Rozhodnutie o udelení Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2013,
186. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2012,

II. PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

187. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na mandátne obdobie 2013 -2017,
188. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić na mandátne obdobie 2013 -2017,

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

189. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 04/230-2013,
190. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 04/234-2013,
191. - Rozhodnutie o zmene apropriácie,


IV. KOMISIA PRE USKTUČNENIE REFERENDA O NÁVRHU UZNESENIA O UVÁDZANÍ SAMOZDANENIA NA ÚZEMÍ MIESTNEHO SPOLČENSTVA HLOŽANY

192. - Správa o výsledkoch uskutočneného referenda. 
 
Prevzať tuná: