Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 12, 10.  októbra 2008


O    B    S    A   H

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

101. -    Uznesenie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia
    obce Báčsky Petrovec,
102. -    Uznesenie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia
    obce Báčsky Petrovec,
103. -    Uznesenie o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
104. -    Uznesenie o prvej novelizácii Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na
    rok 2008,
105. -    Uznesenie o rozvrhnutí zvyšku príjmov podľa Záverečného účtu rozpočtu
    Obce Báčsky Petrovec za rok 2007,
106. -    Uznesenie  o  zmene   formy  organizovania   Spoločenského   podniku
    KBP Komunalac, Maglić  vo Verejný podnik  KBP Komunalac, Maglić,
107. -    Uznesenie o pristúpení k vypracovaniu Strategického plánu rozvoja Obce Báčsky Petrovec 2009-2014,
108. –    Uznesenie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2008,
109. -    Uznesenie o udelení Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2008,
110. -    Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
111. –    Rozhodnutie o uvoľnení z funkcie predsedu Obce Báčsky Petrovec,
112. -    Rozhodnutie o zániku mandátu zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,
113. -    Rozhodnutie o zániku mandátu členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
114. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Ročnému programu práce Predškolskej ustanovizne VČIELKA  Báčsky Petrovec na školský rok 2008/2009,
115. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Uzneseniu o voľbe riaditeľa Predškolskej ustanovizne VČIELKA Báčsky Petrovec,
116. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Štatútu Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

II.  MIESTNE SPOLOČENSTVO KULPÍN

117. -    Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín.