Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 12, 30.septembra 2010

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

130. -  Uznesenie o druhej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2010,
131. -  Uznesenie o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2011,
132. -  Uznesenie o doplnkoch Uznesenia o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode užívacieho práva k poľnohospodárskemu pozemku v štátnom vlastníctve v prospech Obce Báčsky Petrovec,
133. -  Uznesenie o zmene kultúry na parcele č. 2360/6 k.o. Báčsky Petrovec,
134. -  Uznesenie výške úhrady za užívanie stavebného pozemku v roku 2011,
135. -  Uznesenie o založení Fondu pre rozvoj poľnohospodárstva Obce Báčsky Petrovec,
136. -  Uznesenie o ochrane životného prostredia pred hlukom a ochranných opatreniach proti hluku na území Obce Báčsky Petrovec,
137. -  Uznesenie o zmenách Uznesenia o uskutočnení preventívnej dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie v Obci Báčsky Petrovec,
138. -  Uznesenie o potvrdení členstva Obce Báčsky Petrovec v Stálej konferencii miest a obcí – Zväze miest a obcí Srbska,
139. -  Uznesenie o novelizácii Uznesenia o pracovnom čase pohostinských a obchodných objektov, remeselníckych dielní a objektov pre usporadúvanie zábavných hier,
140. -  Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
141. -  Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
142. -  Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci.

Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 12 - 2010