Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo: 14, 30. novembra 2013 
O B S A H

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
204. - Uznesenie o druhej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2013,
205. - Uznesenie o zásadách komasácie v k.o. Báčsky Petrovec,
206. - Uznesenie o určovaní zón a najvybavenejšie zóny na území Obce Báčsky Petrovec,
207. - Uznesenie o výške sadzby dane z majetku v Obci Báčsky Petrovec,
208. - Uznesenie o výške odpisovej sadzby pre stanovenie dane z majetku,
209. - Uznesenie o záväzku podávania daňových prihlášok pre stanovenie dane z majetku k nehnuteľnostiam poplatníkov, ktorí nevedú účtovné knihy, ktoré sa nachádzajú na území Obce Báčsky Petrovec, 
210. - Uznesenie o tretej novelizácii Štatútu Obce Báčsky Petrovec,
211. - Uznesenie o štvrtej novelizácii Uznesenia o pracovnom čase pohostinských a obchodných objektov, remeselníckych dielní a objektov pre usporadúvanie zábavných hier,
212. - Uznesenie o tretej novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec,
213. - Uznesenie o doplnení Uznesenia o ochrane životného prostredia pred hlukom a o ochranných opatreniach proti hluku na území Obce Báčsky Petrovec,
214. - Uznesenie o vynesení novelizácie Plánu podrobnej regulácie turistického a športovo-rekreačného komplexu v Báčskom Petrovci – Aquapark,
215. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
216. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
217. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
218. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
219. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k doplneniu činnosti Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
220.- Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
221. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/296-2013,
222. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/296-1-2013,
223. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/309-2013,
224. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o rozdelení rozpočtových prostriedkov určených na financovanie mimovládnych organizácií,
225. - Rozhodnutie o koeficientoch pre stanovenie dane z majetku k nehnuteľnostiam poplatníkov, ktorí vedú účtovné knihy v Obci Báčsky Petrovec v zónach,
226.- Rozhodnutie o stanovení priemerných cien štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre stanovenie dane z majetku na rok 2014 na území Obce Báčsky Petrovec.
 
Prevzať tuná: