Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 15, 31. decembra 2013
OBSAH 
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
227. - Uznesenie o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2014,
228. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch,
229. - Uznesenie o zmenách Uznesenia o zmene formy organizovania Spoločenského podniku KBP Komunalac, Maglić vo Verejný podnik KBP Komunalac, Maglić,
230. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia VKP Progres, Báčsky Petrovec na rok 2014,
231. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia VKP Komunalac, Maglić na rok 2014,
232. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu VP pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
233. - Rozhodnutie o odvolaní z funkcie Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,
234. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
235. - Pravidlá o zmene Pravidiel o personálnej asistencii dieťaťu,
236. - Rozhodnutie o utvorení Rady pre migrácie Obce Báčsky Petrovec,
237. - Rozhodnutie o utvorení pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhu uznesenia z článku 27 odsek 5 Uznesenia o určení úhrady za úpravu stavebného pozemku a na žiadosť s.r.o. NEL z Báčskeho Petrovca,
238. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k cenám komunálnych služieb Verejného podniku pre komunálno-bytové práce Komunalac, Maglić,
239. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/342-2013,

III. MIESTNE SPOLOČENSTVO BÁČSKY PETROVEC
240. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,

IV. MIESTNE SPOLOČENSTVO MAGLIĆ
241. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić. 
 
Prevzať tuná: