Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 2, 04. marca 2013
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

16. - Uznesenie o ustálení návrhu Uznesenie o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na obdobie od 01.06.2013 do 31.05.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení s Programom zdrojov, účelov a spôsobov zabezpečovania prostriedkov samozdanenia, ktoré sa uvádza na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na obdobie od 01.06.2013 do 31.05.2018.
17. - Uznesenie o vypísaní referenda na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
18. - Uznesenie o vynesení Plánu podrobnej regulácie BUSINESS PARKU (blok 31) v Báčskom Petrovci,
19. - Uznesenie o doplnení Uznesenia o ochrane životného prostredia pred hlukom a ochranných opatreniach proti hluku na území Obce Báčsky Petrovec, 
20. - Rozhodnutie o vymenovaní Komisie pre uskutočnenie referenda o návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
21. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2013 v osadách Obce Báčsky Petrovec,
22. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2013,
23. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2013,
24. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu výstavby komunálnych a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci Báčsky Petrovec na rok 2013,
25. - Rozhodnutie o utvorení odbornej Komisie pre vypracovanie ročných programov ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku v Obci Báčsky Petrovec,
26. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,
27. - Rozhodnutie o vymenovaní nového predsedu Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,
28. - Záver o návrhu zloženia novej Komisie pre vracanie pozemku, ktorý prešiel do spoločenského vlastníctva na základe poľnohospodárskeho pozemkového fondu a konfiškáciou v dôsledku nerealizovaných záväzkov zo záväzného výkupu poľnohospodárskych výrobkov,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
29. - Rozhodnutie o založení rozpočtového fondu pre rozvoj poľnohospodárstva,
30. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/11-2013,
31. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/12-2013,
32. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/13-2013,
33. - Rozhodnutie o koeficientoch na vyúčtovanie a výplatu platov zamestnancov vo verejných službách, organizáciách a ustanovizniach, ktorých zakladateľ je Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec Obce Báčsky Petrovec,
34. - Rozhodnutie o utvorení Koordinačného telesa pre realizáciu a sledovanie Lokálneho akčného plánu vzdelávania Rómov v Obci Báčsky Petrovec 2012-2015,
35. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2013,
36. - Pravidlá o personálnej asistencii dieťaťu,


III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC
37. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre poskytovanie pomoci na zlepšenie podmienok bývania utečeneckých rodín,

IV. NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC
38. - Pravidlá o hodnotení a napredovaní úradníkov v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec,

V. DIREKCIA PRE STAVEBNÝ POZEMOK, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A KOMUNÁLNE ČINNOSTI OBCE BÁČSKY PETROVEC
39. - Programu prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2013 v osadách Obce Báčsky Petrovec
40. - Programu príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2013,
41. - Programu údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2013,
42. - Programu výstavby komunálnych a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci Báčsky Petrovec na rok 2013,

VI. MIESTNE SPOLOČENSTVO HLOŽANY
42. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.
 
Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 2 - 2013