Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 3, 15. apríl 2009

O B S A H


I.  Zhromaždenie Obce Báčsky  Petrovec
48. - Uznesenie pristúpení k novelizácii Štatútu Obce Báčsky Petrovec,
49. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec,
50. - Uznesenie o zhromaždení občanov,
51. - Uznesenie o manifestáciách významných pre Obec  Báčsky Petrovec,
52. - Rozhodnutie o zrušení Rozhodnutia o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka,
53. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce Zdravotníckej ustanovizne    Dom zdravia Báčsky Petrovec na rok 2009,
54. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Strediska pre sociálnu    prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2009,
55. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu a programu hospodárenia s.r.o. Gloakvalis, Hložany na rok 2009,
56. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia SP pre KBP Komunalac, Maglić na rok 2009,
57. - Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec,
58. - Rozhodnutie o uvoľnení člena Školského výboru Základnej školy Jána Ámosa Komenského v Kulpíne,
59. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Ámosa Komenského v Kulpíne,
60. - Zmeny Dynamického plánu aktivít prenajímania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve v roku 2009

II.   PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC
61. - Rozhodnutie o používaní prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy.