Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 4, 8. júna 2011

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

48. - Uznesenie o druhej novelizácii Štatútu Obce Báčsky Petrovec,
49. - Uznesenie o schválení Plánu podrobnej regulácie turistického a športovo-rekreačného komplexu v Báčskom Petrovci – AQUAPARK,
50. - Uznesenie o doplnení Uznesenia o určovaní lokácie pre skladovanie inertného odpadu,
51. - Uznesenie o neangažovaní nezávislej externej audítorskej inštitúcie pre audit Záverečného účtu rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2010,
52. - Rozhodnutie o voľbe predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
53. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
54. - Rozhodnutie o odvolaní obecného verejného právneho zástupcu Obce Báčsky Petrovec,
55. - Rozhodnutie o ustanovení obecného verejného právneho zástupcu Obce Báčsky Petrovec,
56. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2011,
57. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu a programu práce Slovenského vojvodinského divadla Báčsky Petrovec na rok 2011,
58. - Záver o návrhu zloženia novej Komisie pre vracanie pozemku, ktorý prešiel do spoločenského vlastníctva na základe poľnohospodárskeho pozemkového fondu a konfiškáciou v dôsledku nerealizovaných záväzkov zo záväzného výkupu poľnohospodárskych výrobkov,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

59. - Program ochrany a zlepšenia životného prostredia na rok 2011,
60. - Rozhodnutie o používaní a úhrade trov úradných mobilných telefónov,
61. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/94-2011,
62. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/95-2011,
63. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/105-2011,
64. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/123-2011. 


Prevzať:
Úradný vestník č. 4 - 2011