Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 4, 30. april 2013
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
64. - Uznesenie o ustálení predbežného návrhu Uznesenie o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení s Programom aktivít, zdrojov, účelov a spôsobov zabezpečovania prostriedkov samozdanenia, ktoré sa uvádza na území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018,
65. - Uznesenie o vypísaní referenda na území Miestneho spoločenstva Maglić,
66. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o stanovení úhrady za úpravu stavebného pozemku,
67. - Rozhodnutie o vymenovaní Komisie pre uskutočnenie referenda o návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić,
68. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2013,
69. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2013,
70. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2013,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
71. - Rozhodnutie o angažovaní nezávislej externej audítorskej inštitúcie pre audit účtovnej závierky rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2012,
72. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/99-2013,
73. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/101-2013,
74. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/102-2013,
75. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/103-2013,
76. - Rozhodnutie o určovaní priemernej trhovej hodnoty nehnuteľností,
77. - Rozhodnutie o úhrade osobám, angažovaným na uskutočňovaní protiľadovcovej ochrany,
78. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre financovanie činností mimovládnych organizácií,
79. - Rozhodnutie o rozvrhnutí prostriedkov určených pre oblasť kultúry,
80. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP Progres, Báčsky Petrovec,
81. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP Komunalac, Maglić,
82. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k cenám komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis, Hložany,


III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC
83. - Rozhodnutie o utvorení Technickej komisie pre ocenenie Štúdií o odhade vplyvov na životné prostredie pre Obec Báčsky Petrovec,

IV. NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC
84. - Pokyny o spôsobe uplatnenia ustanovení predpisov o úradnom používaní jazyka a písma v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec,
85. - Pravidlá o odbornom zdokonaľovaní v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec,
86. - Pravidlá o disciplinárnom konaní v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec,


V. KOMISIA PRE USKUTOČNENIE REFERENDA O NÁVRHU UZNESENIA O UVÁDZANÍ SAMOZDANENIA NA ÚZEMÍ MIESTNEHO SPOLOČENSTVA BÁČSKY PETROVEC
87. - Správa o výsledkoch uskutočneného referenda.

Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 4 - 2013