Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 4, 14. máj 2014
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

20. - Uznesenie o dlhoročnom zadlžení sa Obce Báčsky Petrovec za financovanie kapitálových investícií; 
21. - Uznesenie o prvej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2014;
22. - Uznesenie o angažovaní nezávislej externej audítorskej inštitúcie pre audit Účtovnej závierky rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2013,
23. - Uznesenie o zrušení Uznesenia o založení Verejného podniku Direkcia pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec,
24. - Uznesenie o založení Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec,
25. - Uznesenie o podmienkach a postupe uskutočnenia zaobstarania a scudzenia priamou dohodou, ako i prenajímanie, zaobstaranie a scudzenie nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec prostredníctvom verejnej dražby a zozbieraním písomných ponúk,
26. - Uznesenie o začatí postupu pre založenie združenia Nacionálna asociácia lokálnych kancelárií pre mladých, v spolupráci s inými zainteresovanými lokálnymi samosprávami v Republike Srbsko, 
27. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
28. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
29. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
30. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
31. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2014,
32. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k použitiu mena Obce Báčsky Petrovec;
33. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec,
34. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec na rok 2014, 
35. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2014,
36. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
37. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o novelizácii Štatútu Miestneho spoločenstva Maglić,
38. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia s.r.o. Gloakvalis, Hložany na rok 2014;
39. - Rozhodnutie o odvolaní člena Rady pre rodovú rovnosť,
40. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Rady pre rodovú rovnosť,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

41. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4- 32/1-2014,
42. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4- 31/2-2014,
43. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/77-2014,
44. - Rozhodnutie o rozdelení prostriedkov určených pre oblasť kultúry,
45. - Rozhodnutie o rozdelení rozpočtových prostriedkov určených pre spolufinancovanie programov a aktivít humanitárneho, kultúrno- osvetového, invalidného a náboženského charakteru a iných programov a aktivít významných pre Obec Báčsky Petrovec, ktoré realizujú mimovládne organizácie,
46. - Rozhodnutie o spolufinancovaní programov, ktoré počas roka 2014 realizujú športové organizácie, registrované ako združenia v súlade so Zákonom o športe, 
47. - Rozhodnutie o rozdelení prostriedkov určených pre spolufinancovanie manifestácií, ktoré svojou kvalitou prispievajú k afirmácii umeleckej a kultúrnej tvorby a zachovaniu tradícií a obyčajov prostredia,
48. - Rozhodnutie o vymenovaní predstaviteľov rodičov za členov Rady rodičov Obce Báčsky Petrovec,
49. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti v cestnej doprave na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2014,

III. OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC
ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY

50. - Rozhodnutie o nevypracovaní strategického odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu generálnej regulácie pre osadu Hložany,


IV. MIESTNE SPOLOČENSTVO MAGLIĆ

48. - Uznesenie o novelizácii Štatútu Miestneho spoločenstva Maglić.


Prevzat tuná: