Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 5, 18.júna 2014
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

52. - Uznesenie o konsolidovanej Účtovnej závierke rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2013,
53. - Uznesenie o vypracovaní Plánu generálnej regulácie pre osadu Hložany,
54. - Rozhodnutie o voľbe dvoch členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
55. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre hospodárstvo,
56. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre urbanizmus, bytovo-komunálne činnosti a ochranu životného prostredia,
57. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre predpisy,
58. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre podania a sťažnosti,
59. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre nájom stavebného pozemku,
60. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre odovzdanie a prevzatie funkcie, 
61. - Rozhodnutie o zániku funkcie člena Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,
62. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre hospodárstvo, urbanizmus, bytovo- komunálne činnosti a ochranu životného prostredia,
63. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov,
64. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre otázky nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce,
65. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,
66. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
67. - Rozhodnutie o zániku funkcie člena Správnej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, 
68. - Rozhodnutie o odvolaní dvoch členov Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
69. - Rozhodnutie o vymenovaní dvoch nových členov Správnej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
70. - Rozhodnutie o vymenovaní dvoch nových členov Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
71. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
72. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Správnej rady Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci, 
73. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2014,
74. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2014,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

75. - Uznesenie o znížení úhrady za úpravu stavebného pozemku hospodárskemu subjektu s.r.o. Nel, Báčsky Petrovec,
76. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k cenám komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis, Hložany,
77. - Rozhodnutie o použití prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy číslo: 016- 4/99-2004,
78. - Rozhodnutie o použití prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy číslo: 016- 4/100-2004,
79. - Rozhodnutie o použití prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy číslo: 016- 4/114-2004,

III. NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC


80. - Pravidlá o bližšej úprave postupu verejného obstarávania v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec,

IV. VEREJNÝ PODNIK PRE KOMUNÁLNE A BYTOVÉ PRÁCE PROGRES, BÁČSKY PETROVEC

81. - Pravidlá o práci a trhovom poriadku trhoviska v Báčskom Petrovci.
 
Prevzat tuná: