Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo: 6, 01. júla 2013 

O B S A H
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

88. - Uznesenie o pristúpení k novelizácii Štatútu Obce Báčsky Petrovec,
89. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o utvorení Rady pre sledovanie uplatnenia Kódexu správania sa funkcionárov Obce Báčsky Petrovec,
90. - Uznesenie o sieti základných škôl so sídlom na území Obce Báčsky Petrovec,
91. - Uznesenie o spôsobe a podmienkach subvencovania trov pobytu detí v Predškolskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci,
92. - Uznesenie o utvorení Komisie pre vymenovania Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
93. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o zmene formy organizovania Spoločenského podniku KBP Komunalac, Maglić vo Verejný podnik KBP Komunalac, Maglić,
94. - Uznesenie o štvrtej novelizácii Uznesenia o založení Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
95. - Uznesenie o ustálení predbežného návrhu Uznesenie o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Hložany na obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,
96. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
97. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
98. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci,
99. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov,
100. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2013,
101. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Informačného strediska Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci na rok 2013,
102. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci na rok 2013,
103. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2013,
104. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2013,
105. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2013,
106. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2013,
107. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2013,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
108. - Uznesenie o schválení Stratégie riadenia rizika Obce Báčsky Petrovec,
109. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport na základe podaných žiadostí v druhom súbehu na spolufinancovanie programu a aktivít združení v oblasti športu,
110. - Rozhodnutie o spolufinancovaní programu a aktivít mimovládnych organizácií a združení v oblasti kultúry,
111. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/127-2013,
112. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/135-2013,
113. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/173-2013,
114. - Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o určovaní autobusových zastávok pre mestskú, prímestskú a medzimestskú prepravu cestujúcich,

III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC
115. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre odhad škody spôsobenej krupobitím a záplavami na území Obce Báčsky Petrovec,

IV. KOMISIA PRE POSKYTOVANIE POMOCI NA ZLEPŠENIE PODMIENOK BÝVANIA UTEČENECKÝCH RODÍN OBCE BÁČSKY PETROVEC
116. - Pravidlá o podmienkach a kritériách na voľbu užívateľov pomoci a spôsobe práce Komisie pre poskytovanie pomoci na zlepšenie podmienok bývania utečeneckých rodín.
 
Prevzať tuná: