Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 9, 27.septembra 2010

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

93. - Uznesenie  o tretej novelizácii Uznesenia o sieti ustanovizne pre deti predškolského veku v Obci Báčsky Petrovec,
94. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o udelení užívacieho práva k poľnohospodárskemu pozemku v štátnom vlastníctve v prospech Obce Báčsky Petrovec,
95. - Uznesenie  o novelizácii o verejnej kanalizácii, odvádzaní a prečisťovaní  odpadových vôd v osadách Obce Báčsky Petrovec,
96. - Uznesenie o určovaní lokácie pre skladovanie  inertného odpadu,
97. - Uznesenie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2010,
98. - Uznesenie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2010,
99. - Uznesenie o udelení Osobitného verejného uznania Obce  Báčsky Petrovec na rok 2010,
100. - Rozhodnutie o utvorení odbornej Komisie pre vypracovanie Ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho  pozemku v Obci Báčsky Petrovec,
101. - Rozhodnutie o vymenovaní  predstaviteľov Obce Báčsky Petrovec do Medziobecnej pracovnej  skupiny pre koordináciu vzájomnej  spolupráce v riadení komunálneho odpadu,
102. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Štatútu Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
103. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2010,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

104. - Uznesenie  o novelizácii rokovacieho poriadku Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
105. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre posudzovanie žiadosti o poskytovaní finančnej pomoci Obce Báčsky Petrovec,

III.  PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

106. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP Progres Báčsky Petrovec.

Prevzať tuná:
Úradný vestník č.9 - 2010